GİRİŞ/KAYIT

Tarih 4 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri ıslahatlarından biri değildir?

 • A) İlk Türk matbaası açıldı.
 • B) Yeniçeri Ocağı kaldırıldı.
 • C) Yalova’da kağıt fabrikası kuruldu.
 • D) Avrupa’ya ilk defa geçici elçiler gönderildi.
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı öncesinde kurulan üçlü İtilaf Devletleri’nden biri değildir?

 • A) İngiltere
 • B) Almanya
 • C) Fransa
 • D) Rusya
SORU 3

Avrupa’dan getirttiği ressamlara kendi portresini yaptırıp devlet dairelerine astıran Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) III. Selim
 • B) II. Murat
 • C) II. Mahmut
 • D) II. Abdülhamit
SORU 4

Osmanlı Devleti, aşağıdaki antlaşmalardan hangisini imzalayarak I. Dünya Savaşı’ndan ayrılmıştır?

 • A) Mondros
 • B) Trianon
 • C) Versay
 • D) Sen Germen
SORU 5

Osmanlı Devleti’nin Boğazlar üzerindeki mutlak egemenliğinin sona erdiği ve Boğazların uluslararası bir statü kazandığı antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Londra Boğazlar Sözleşmesi
 • B) Küçük Kaynarca Antlaşması
 • C) Hünkâr İskelesi Antlaşması
 • D) Aynalı Kavak Antlaşması
SORU 6

Trablusgarp Savaşı, Osmanlı Devleti ile aşağıdaki hangi devlet arasında yapılmıştır?

 • A) Fransa
 • B) Rusya
 • C) Almanya
 • D) İtalya
SORU 7

I. Dünya Savaşı’nda Rusya ile işbirliği yapan Ermeniler, aşağıdaki hangi yasa ile Suriye ve Musul dolaylarına göç ettirilmişlerdir?

 • A) Hıyanetivataniye Kanunu
 • B) Tehcir Kanunu
 • C) Kanunuesasi
 • D) Mecelle
SORU 8

Osmanlı ordusu I. Dünya Savaşı’nın aşağıdaki hangi cephesinde başarılı olmuştur?

 • A) Irak Cephesi
 • B) Kanal Cephesi
 • C) Çanakkale Cephesi
 • D) Hicaz ve Yemen Cephesi
SORU 9

19. yüzyılda Osmanlı genel nüfusu azalırken sınırlar içindeki Türk nüfusunun artmasının temel sebebi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yeni toprakların fethi
 • B) Şehirleşmenin hız kazanması
 • C) Savaşlarda verilen insan kayıpları
 • D) Kaybedilen topraklardan gelen Türk göçleri
SORU 10

Yeni Türk devletinin kurulmasında ve Atatürk’ün ortaya koyduğu milliyetçilik ilkesinin oluşmasında etkili olan fikir akımı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İslamcılık
 • B) Türkçülük
 • C) Şarkiyatçılık
 • D) Osmanlıcılık
SORU 11

1882 yılında Mısır’ı işgal eden dev let, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Fransa
 • B) Prusya
 • C) İngiltere
 • D) Avusturya
SORU 12

Osmanlı Devleti’nde milletisadıka (Sadık millet) olarak adlandırılan azınlık, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sırplar
 • B) Ermeniler
 • C) Rumlar
 • D) Bulgarlar
SORU 13

Avrupa devletleri, 1882 yılında aşağıdaki kurumlardan hangisini kurarak Osmanlı Devleti’nin pul, tütün, tuz, ipek, bal gibi gelir kaynaklarına el koymuştur?

 • A) Maarifiadliye
 • B) Divanıhümayun
 • C) Düyunuumumiye
 • D) Mızıkayıhümayun
SORU 14

Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mecelle
 • B) Baraj yapmanın
 • C) Kanunuesasi
 • D) Teşkilatıesasiye
SORU 15

19. yüzyılda Rus Çarı I. Nikola’nın “Hasta Adam” tabiri ile adlandırdığı devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İtalya
 • B) Fransa
 • C) İngiltere
 • D) Osmanlı Devleti
SORU 16

Osmanlı Devleti, aşağıdaki savaşların hangisinde ilk kez İngiltere ve Fransa’dan borç para almıştır?

 • A) 93 Harbi
 • B) Kırım Savaşı
 • C) Balkan Savaşı
 • D) I. Dünya Savaşı
SORU 17

Sanayi İnkılabı, Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki hangi ekonomik alanı daha çok olumsuz etkilemiştir?

 • A) Dokuma sanayisini
 • B) Hayvancılığı
 • C) Balıkçılığı
 • D) Tarımı
SORU 18

Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisiyle ilk kez kendi gücünün üstünde kanun gücü olduğunu kabul etmiştir?

 • A) Mecelle’yle
 • B) Senedi İttifakla
 • C) Islahat Fermanı’yla
 • D) Tanzimat Fermanı’yla
SORU 19

Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Dönemi’nde, başkanlığını Ahmet Cevdet Paşa’nın yaptığı bir komisyon tarafından hazırlanan medeni kanun, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mecelle
 • B) Kanunuesasi
 • C) Senedi ittifak
 • D) Tanzimat Fermanı
SORU 20

31 Mart Vakası sonucunda tahttan indirilen Osmanlı padi şahı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) III. Selim
 • B) II. Mahmut
 • C) I. Abdülmecit
 • D) II. Abdülhamit
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BBCAADBCDBCBCCDBADAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?