GİRİŞ/KAYIT

Tarih 4 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri ıslahatlarından biri değildir?

 • İlk Türk matbaası açıldı.
 • Yeniçeri Ocağı kaldırıldı.
 • Yalova’da kağıt fabrikası kuruldu.
 • Avrupa’ya ilk defa geçici elçiler gönderildi.
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı öncesinde kurulan üçlü İtilaf Devletleri’nden biri değildir?

 • İngiltere
 • Almanya
 • Fransa
 • Rusya
SORU 3

Avrupa’dan getirttiği ressamlara kendi portresini yaptırıp devlet dairelerine astıran Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • III. Selim
 • II. Murat
 • II. Mahmut
 • II. Abdülhamit
SORU 4

Osmanlı Devleti, aşağıdaki antlaşmalardan hangisini imzalayarak I. Dünya Savaşı’ndan ayrılmıştır?

 • Mondros
 • Trianon
 • Versay
 • Sen Germen
SORU 5

Osmanlı Devleti’nin Boğazlar üzerindeki mutlak egemenliğinin sona erdiği ve Boğazların uluslararası bir statü kazandığı antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Londra Boğazlar Sözleşmesi
 • Küçük Kaynarca Antlaşması
 • Hünkâr İskelesi Antlaşması
 • Aynalı Kavak Antlaşması
SORU 6

Trablusgarp Savaşı, Osmanlı Devleti ile aşağıdaki hangi devlet arasında yapılmıştır?

 • Fransa
 • Rusya
 • Almanya
 • İtalya
SORU 7

I. Dünya Savaşı’nda Rusya ile işbirliği yapan Ermeniler, aşağıdaki hangi yasa ile Suriye ve Musul dolaylarına göç ettirilmişlerdir?

 • Hıyanetivataniye Kanunu
 • Tehcir Kanunu
 • Kanunuesasi
 • Mecelle
SORU 8

Osmanlı ordusu I. Dünya Savaşı’nın aşağıdaki hangi cephesinde başarılı olmuştur?

 • Irak Cephesi
 • Kanal Cephesi
 • Çanakkale Cephesi
 • Hicaz ve Yemen Cephesi
SORU 9

19. yüzyılda Osmanlı genel nüfusu azalırken sınırlar içindeki Türk nüfusunun artmasının temel sebebi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yeni toprakların fethi
 • Şehirleşmenin hız kazanması
 • Savaşlarda verilen insan kayıpları
 • Kaybedilen topraklardan gelen Türk göçleri
SORU 10

Yeni Türk devletinin kurulmasında ve Atatürk’ün ortaya koyduğu milliyetçilik ilkesinin oluşmasında etkili olan fikir akımı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İslamcılık
 • Türkçülük
 • Şarkiyatçılık
 • Osmanlıcılık
SORU 11

1882 yılında Mısır’ı işgal eden dev let, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fransa
 • Prusya
 • İngiltere
 • Avusturya
SORU 12

Osmanlı Devleti’nde milletisadıka (Sadık millet) olarak adlandırılan azınlık, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sırplar
 • Ermeniler
 • Rumlar
 • Bulgarlar
SORU 13

Avrupa devletleri, 1882 yılında aşağıdaki kurumlardan hangisini kurarak Osmanlı Devleti’nin pul, tütün, tuz, ipek, bal gibi gelir kaynaklarına el koymuştur?

 • Maarifiadliye
 • Divanıhümayun
 • Düyunuumumiye
 • Mızıkayıhümayun
SORU 14

Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mecelle
 • Baraj yapmanın
 • Kanunuesasi
 • Teşkilatıesasiye
SORU 15

19. yüzyılda Rus Çarı I. Nikola’nın “Hasta Adam” tabiri ile adlandırdığı devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İtalya
 • Fransa
 • İngiltere
 • Osmanlı Devleti
SORU 16

Osmanlı Devleti, aşağıdaki savaşların hangisinde ilk kez İngiltere ve Fransa’dan borç para almıştır?

 • 93 Harbi
 • Kırım Savaşı
 • Balkan Savaşı
 • I. Dünya Savaşı
SORU 17

Sanayi İnkılabı, Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki hangi ekonomik alanı daha çok olumsuz etkilemiştir?

 • Dokuma sanayisini
 • Hayvancılığı
 • Balıkçılığı
 • Tarımı
SORU 18

Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisiyle ilk kez kendi gücünün üstünde kanun gücü olduğunu kabul etmiştir?

 • Mecelle’yle
 • Senedi İttifakla
 • Islahat Fermanı’yla
 • Tanzimat Fermanı’yla
SORU 19

Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Dönemi’nde, başkanlığını Ahmet Cevdet Paşa’nın yaptığı bir komisyon tarafından hazırlanan medeni kanun, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mecelle
 • Kanunuesasi
 • Senedi ittifak
 • Tanzimat Fermanı
SORU 20

31 Mart Vakası sonucunda tahttan indirilen Osmanlı padi şahı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • III. Selim
 • II. Mahmut
 • I. Abdülmecit
 • II. Abdülhamit
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BBCAADBCDBCBCCDBADAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler