GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Tarih 1 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Bir toplumun sahip olduğu dil, din, gelenek, sanat ve hayat tarzı gibi unsurların bütününe ne ad verilir?

 • A) Devlet
 • B) Kültür
 • C) Yönetim
 • D) Ekonomi
SORU 2

Tarihte İstanbul’u ilk defa kuşatan Türk kavmi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Karluklar
 • B) Hazarlar
 • C) Sibirler
 • D) Avarlar
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin nedenlerinden biri değildir?

 • A) Tabii afetler
 • B) Nüfus artışı
 • C) Cihad arzusu
 • D) Siyasi anlaşmazlıklar
SORU 4

Orta Asya’nın son derece elverişsiz olan tabiat ve iklim şartları, Türk kültürünün aşağıdaki alanlarından hangisinde daha çok etkili olmuştur?

 • A) Yaşam tarzı
 • B) Dinî inanış
 • C) Edebiyat
 • D) Hukuk
SORU 5

Orta Asya’nın son derece sert olan iklim şartları şahsını, ailesini ve malını korumak isteyen herkesi asker olarak yetiştirmek zorunda bırakmıştır.
Bu durum Türklerde aşağıdaki hangi anlayışı ortaya çıkarmıştır?

 • A) Kut anlayışı
 • B) Kast sistemi
 • C) Ordu – Millet
 • D) Sözlü edebiyat
SORU 6

İskitlerin “Bozkırın Kuyumcuları” olarak nitelendirilmeleri aşağıdaki hangi özelliklerinden dolayıdır?

 • A) Süs eşyaları yapmaları
 • B) Maden işlemedeki hünerleri
 • C) Çıkıkları sarmakta usta olmaları
 • D) Eşyalarını hayvan kabartmalarıyla süslemeleri
SORU 7

Medler ve Perslerle uzun süre savaşlar yapan İskitlerin mücadelelerinin önemli bir kısmı İskit hükümdarı Alp Er Tunga ile Pers hükümdarı Kirus arasında geçmiştir.
Bu mücadeleler Firdevsi tarafından yazılan aşağıdaki hangi destana konu olmuştur?

 • A) Göç
 • B) Manas
 • C) Türeyiş
 • D) Şehname
SORU 8

İslam öncesi Türk tarihi incelenmek istenirse en fazla aşağıdaki hangi kaynaktan faydalanılır?

 • A) Çin kaynakları
 • B) İran kaynakları
 • C) Arap kaynakları
 • D) Roma kaynakları
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının sözlü örneklerinden biri değildir?

 • A) Sav
 • B) Koşuk
 • C) Kitabe
 • D) Destan
SORU 10

Vezir Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan adına dikilen Orhun Yazıtları, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisine aittir?

 • A) II. Kök Türk Devleti
 • B) Asya Hun Devleti
 • C) Osmanlı Devleti
 • D) Uygur Devleti
SORU 11

Uygur Devleti’nin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Attila
 • B) Teoman
 • C) Kapgan Kağa3n
 • D) Kutluk Bilge Kül Kağan
SORU 12

Uygurlarda tarım faaliyetlerinin başlaması ve mimari eserlerin yapılması, aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

 • A) Yerleşik hayata geçmelerinin
 • B) Mani dinini benimsemelerinin
 • C) Yüksek tekerlekli araba yapmalarının
 • D) Göçebe yaşam tarzını benimsemelerinin
SORU 13

Moğol hâkimiyetine giren ilk Türk kavmi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Avarlar
 • B) Hazarlar
 • C) Karluklar
 • D) Kırgızlar
SORU 14

Türk tarihinde Museviliği kabul eden ilk ve tek Türk devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Karluklar
 • B) Hazarlar
 • C) Avarlar
 • D) Türgişler
SORU 15

Orta Asya’da Türkler, ölen kahramanlarının mezarları başına, hayattayken yendiği ve öldürdüğü düşmanlarının heykellerini dikerlerdi.
Bu heykellere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tarıglag
 • B) Kurgan
 • C) Balbal
 • D) Börk
SORU 16

751 yılında Araplarla Çinliler arasında yapılan Talas Savaşı’nda, Müslüman Arapların yanında yer alarak Çinlilerin yenilmesine katkıda bulunan Türk topluluğu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Karluklar
 • B) Bulgarlar
 • C) Türgişler
 • D) Hazarlar
SORU 17

İlk Türk devletlerinde, Türk devlet ve sosyal hayatını düzenleyen hukuki kurallar bütününe ne ad verilirdi?

 • A) Kut
 • B) Töre
 • C) Tudun
 • D) Mecelle
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde hükümdara verilen unvanlardan biri değildir?

 • A) Han
 • B) Kağan
 • C) Padişah
 • D) Hakan
SORU 19

Aşağıdakierden hangisi Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin başlıca gelir kaynaklarından biri değildir?

 • A) Halktan toplanan vergiler
 • B) Bağlı devletlerden alınan vergiler
 • C) Ticaret yollarından sağlanan vergiler
 • D) Su kanalları ve boğazlardan geçen gemilerden alınan vergiler
SORU 20

Emevilerin Arap olmayanları köle olarak görmeleri ve Arap milliyetçiliği politikası gütmeleri, aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

 • A) İslamiyetin yayılması yavaşlamıştır.
 • B) Emevilerin yıkılması gecikmiştir.
 • C) İslamiyete geçiş hızlanmıştır.
 • D) İslamiyete olan ilgi artmıştır.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDCACBDACADADBCABCDA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?