GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Tarih 2 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Hz. Muhammed 571 yılında aşağıdaki şehirlerin hangisinde dünyaya gelmiştir?

 • A) Medine
 • B) Kudüs
 • C) Mekke
 • D) Cidde
SORU 2

Kuran-ı Kerim’in çoğaltılması, aşağıdaki hangi halife zamanında olmuştur?

 • A) Hz. Ömer
 • B) Hz. Osman
 • C) Hz. Ebubekir
 • D) Hz. Ali
SORU 3

Hz. Muhammed’in “Muhammed’ül Emin” unvanıyla tanınması, aşağıdaki hangi özelliğinden dolayıdır?

 • A) Yardımsever olması
 • B) Güvenilir olması
 • C) Cömert olması
 • D) Sabırlı olması
SORU 4

Abbasiler Dönemi’nde İslam Devleti’ni Bizans tehlikesine karşı korumak amacıyla Türklerin yerleştirildiği sınır şehirlerine ne ad verilmiştir?

 • A) Maveraünnehir
 • B) Harzem
 • C) Talas
 • D) Avasım
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi Mısır’da kurulan ikinci Türk-İslam devletidir?

 • A) Karahanlılar
 • B) Harzemşahlar
 • C) İhşidoğulları
 • D) Tolunoğulları
SORU 6

Aşağıdaki devletlerden hangisinin resmî dili Türkçedir?

 • A) Gazneliler
 • B) Karahanlılar
 • C) Tolunoğulları
 • D) Büyük Selçuklular
SORU 7

Gazneli Mahmut’un Hint seferlerinin en önemli amacı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İslamiyeti yayma
 • B) İpek yolunu ele geçirme
 • C) Anadolu topraklarına hâkim olma
 • D) Ülkenin huzur ve güvenliğini sağlama
SORU 8

Türk tarihinde ilk defa “Sultan” unvanını kullanan hükümdar, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Çağrı Bey
 • B) Selçuk Bey
 • C) Gazneli Mahmut
 • D) Selahattin Eyyubi
SORU 9

Büyük Selçuklu Devleti’nin Bizans ile yaptığı ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Katvan Savaşı
 • B) Pasinler Savaşı
 • C) Kösedağ Savaşı
 • D) Dandanakan Savaşı
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılma nedenlerinden biri değildir?

 • A) Atabeylerin bölgelerinde güçlenmeleri
 • B) Oğuzların devlete karşı isyanı
 • C) Batınilerin zararlı çalışmaları
 • D) Osmanlı Devleti’nin saldırıları
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Selçuklu Devleti’nin toprakları üzerinde kurulan devletlerden biri değildir?

 • A) Suriye Selçukluları
 • B) Türkiye Selçukluları
 • C) Medine Selçukluları
 • D) Irak ve Horasan Selçukluları
SORU 12

Harzemşahlar Devleti’nin yıkılışına sebep olan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Anadolu Selçukluları
 • B) Büveyhoğulları
 • C) Karahanlı
 • D) Gazne
SORU 13

Türk-İslam devletlerinde ülke, hükümdar ailesinin ortak malı sayılmıştır. Tahta geçme konusunda belli bir veraset sistemi yoktur.
Tahta geçmenin belirli bir kurala bağlanmamış olması, aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

 • A) Taht kavgalarına
 • B) Devletin zenginleşmesine
 • C) Sınırların genişlemesine
 • D) Merkezi otoritenin güçlenmesine
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Selçuklularda hükümdarlık sembollerinden biri değildir?

 • A) Para bastırma
 • B) Hutbe okutma
 • C) Bayrak
 • D) kopuz
SORU 15

Türkİslam devletlerinde devlet yönetiminde hükümdardan sonra en yetkili kişi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hacip
 • B) Vezir
 • C) İlbaşı
 • D) Çavuş
SORU 16

Türklerin İslamiyet’i kabullerinden sonra yazılan ilk İslami Türkçe eser, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Şehname
 • B) Tarih-i Yemin
 • C) Kutadgu Bilig
 • D) Divan-ı Hikmet
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi Türkİslam devletlerinde toprak sistemi ile ilgili değildir?

 • A) İkta
 • B) has
 • C) Mülk
 • D) Ulak
SORU 18

İsmi Latinceye “Alkhorizmi”, Fransızcaya “Algorithme” şeklinde geçen, 9. yüzyılda yetişen, cebir alanında ilk defa eser yazan Müslüman – Türk matematik, coğrafya ve astronomi âlimi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Gazali
 • B) Cuveynî
 • C) Harezmî
 • D) Ömer Hayyam
SORU 19

• Fatımi Devleti’ni yıkan,
• Haçlılardan Kudüs’ü geri alan,
• Suriye ve Filistin üzerindeki Hristiyan üstünlüğüne son veren
devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Memlükler
 • B) Fatımîler
 • C) Eyyübiler
 • D) Moğollar
SORU 20

Memlük Devleti’nin resmî dili, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Arapça
 • B) Türkçe
 • C) Farsça
 • D) Çince
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBBDCBACBDCAADBCDCCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?