GİRİŞ/KAYIT

Temel Dini Bilgiler 2 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

“İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. (Allah’ın rızasını gözeterek) yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekat verir…”
(Bakara suresi, 177. ayet)
Bu ayetin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • İmanın en önemli esası, Allah inancıdır.
 • Yetimlere ve yoksullara iyilik yapmalıyız.
 • Dünyanın doğusu da batısı da Allah’ındır.
 • İyilik, iman ve ibadetlerle anlam kazanır.
SORU 2

Allah’ın insanlardan yapmalarını emrettiği veya yasakladığı iş ve davranışların bilgisine ne ad verilir?

 • İman
 • Vahiy
 • Tebliğ
 • Salih amel
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlâkına uygun bir davranıştır?

 • Kötü zanda bulunmak
 • Kibirli olmak
 • Haset etmek
 • İmrenmek
SORU 4

“Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere geldiğinizi fark ettirip, ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu sizin için daha iyidir, herhalde (bunu) düşünüp anlarsınız.”
(Nur suresi, 27. ayet)
Bu ayette tavsiye edilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Başkasının evine izin alarak girmek
 • Misafirlere ikramda bulunmak
 • Selamlaşmayı yaymak
 • Güleryüzlü olmak
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi temel İslam bilimleri arasında yer almaz?

 • Kelam
 • Tarih
 • Tasavvuf
 • Mezhepler Tarihi
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi hadis ilminin amaçları arasında gösterilemez?

 • Kur’an’ı; indiği tarihî zemin içinde tanıtmak
 • Dinin anlaşılmasında sünnetin önemini fark ettirmek.
 • Hz. Muhammed (sav.)’in Kur’an’daki konumunu kavratmak
 • Hz. Muhammed (sav.)’in sünnetinin evrensel boyutunu tanıtmak
SORU 7

Sosyoloji ve toplum psikolojisi alanında ilk eser olarak kabul edilen “Mukaddime” aşağıdaki bilim adamlarından hangisine aittir?

 • İbn-i Heysem
 • İbn-i Haldun
 • Ebû Bekir er-Râzi
 • Ahmet Cevdet Paşa
SORU 8

Zekeriyya el-Kazvini, Yakut elHamevi, Katip Çelebi ve İbni Batuta aşağıdaki bilim dallarından hangisinin en tanınmış alimleridir?

 • Eczacılık
 • Coğrafya
 • Matematik
 • Astronomi
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi kendisine suhuf verilen peygamberlerdendir?

 • Hz. İbrahim
 • Hz. İsmail
 • Hz. Yakup
 • Hz. Yusuf
SORU 10

Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Evrensellik özelliği taşır.
 • İlk nüshasına Mushaf adı verilir.
 • Hz. Osman zamanında çoğaltılmıştır.
 • İndiriliş süreci otuz üç yılda tamamlanmıştır.
SORU 11

Mekke Dönemi’nde inen ayetler daha çok hangi konulardan bahsetmektedir?

 • Aile içi ilişkiler
 • Miras hukuku
 • İnanç esasları
 • Savaş hukuku
SORU 12

Kur’an-ı Kerim’in her biri diğerinden besmele ile ayrılmış bölümlerine ne ad verilir?

 • Ayet
 • Sure
 • Hizb
 • Cüz
SORU 13

Kur’an-ı Kerim ayetlerinin anlamlarını açıklamaya, hükümlerini ve bu hükümlerin dayandığı gerekçeleri açığa çıkarmaya ve ayetleri belli bir yöntem çerçevesinde yorumlamaya _________ denir.
Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • Tefsir
 • Meal
 • Tecvit
 • Mukabele
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın ana konuları arasında yer almaz?

 • İman
 • İbadet
 • Ticaret
 • Ahlâk
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın eğitici niteliklerinden biri olamaz?

 • Öğrenmeyi teşvik eder.
 • İyiye yönlendirir, kötülüklerden sakındırır.
 • Aklı kullanmayı öğütler.
 • Atalara uymaya önem verir.
SORU 16

• “… Biz, peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz.”
(İsrâ suresi, 15. ayet)
• “Hiçbir ümmet yoktur ki onların içinden bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın.”
(Fâtır suresi, 24. ayet)
Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Peygamberlerin sayısı bilinmemektedir.
 • Peygamberlerin isimleri Kur’an’da geçmektedir.
 • Her millete peygamber gönderilmiştir.
 • Peygamberlik çalışarak elde edilmez.
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin görevlerinden değildir?

 • Yaratılış amacını bildirmek
 • Kıyametin vaktini bildirmek
 • İnsanlara Allah’ı tanıtmak
 • Nasıl ibadet edileceğini öğretmek
SORU 18

“Ey Resulüm! Rabb’inden sana indirilmiş olanı duyur. Eğer bunu yapmazsan görevini yapmamış olursun…”
(Mâide suresi, 67. ayet)
Bu ayette Peygamberlerin ortak niteliklerinden hangisine vurgu yapılmıştır?

 • İsmet
 • Sıdk
 • Tebliğ
 • Fetanet
SORU 19

Aşağıdaki olayların hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in Medine Dönemi’nde gerçekleşmiştir?

 • Kardeşlik Antlaşması
 • Hz. Hatice’nin vefatı
 • Akabe Biatları
 • Taif Ziyareti
SORU 20

Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Cesaret
 • Hoşgörü
 • Sabır
 • Güvenilirlik
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBDABABBADCBACDCBCAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler