Türk Edebiyatı 1 Dersi 2014 - 2015 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi edebî eser sayılamaz?

 • Çalıkuşu romanı
 • Üç Şehitler Destanı
 • Rüzgârlı Pazar hikâyesi
 • TDK Yazım Kılavuzu
Soru 2

Satirik şiirin halk edebiyatındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • İdil
 • Eglog
 • Hiciv
 • Taşlama
Soru 3

Edebî metinler, bir yazar tarafından ve belli bir zaman diliminde vücuda getirilir. Yazar ve tarihî koşullar zamanla ortadan kaybolsa da eser varlığını sürdürür. Bu yüzden eserlerin okunma ve yorumlanma süreci oluştuğu tarihi koşullardan bağımsız ele alınamaz.
Bu parçada edebî eserlerin hangi yönü vurgulanmaktadır?

 • Edebî eserler tarihe kaynaklık etmektedir.
 • Edebî eserler yazıldığı dönemin zihniyetine göre değerlendirilmelidir.
 • Edebî eserler her okuyucuda farklı duygu ve düşünce uyandırır.
 • Edebî eserler insanların duygu, düşünce ve hayal dünyasını geliştirir.
Soru 4

Sanatta temel olan yeni ve kişisel bir şey söylemektir. Büyük sanatçı bununla belli olur.
Bu parçada büyük sanatçıyı diğer sanatçılardan ayıran hangi özellik vurgulanmaktadır?

 • Kişisel duyguları fazlaca dile getirmesi
 • Farklı ve özgün şeyler söylemesi
 • Çıkar gözetmeksizin çalışması
 • Çok sayıda eser vermesi
Soru 5

Edebî eserlerin malzemesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahenk
 • Dil
 • Gerçeklik
 • Estetik
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi İslami Devir Türk Edebiyatı içinde değerlendirilmez?

 • Tanzimat edebiyatı
 • Halk edebiyatı
 • Klasik Edebiyat
 • Tasavvuf edebiyatı
Soru 7

Oklar uçup gider şahanlar gibi
Merd de aşıp gider aslanlar gibi
Kılıçlar oynaşır ceylanlar gibi
Kesilir ne başlar meydanlar içinde

Bu dizelerde işlenen tema aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aşk
 • Kahramanlık
 • Doğa sevgisi
 • Vatan hasreti
Soru 8

Ahmet Dayı, kendi memleketinden Kars’a göçmüştü. Merkeze yakın bir köyü beğenmiş ve buraya yerleşmeye karar vermişti. Köy bir dağın eteğindeydi. Ahmet Dayı köyün içinde ev yapacak bir yer bulamayınca evini köyün üst tarafına, dağın tepesine yakın bir yere yapmıştı. Ancak yükseklere çıkıldıkça sıcaklık düştüğü, yükseklerde sert rüzgârlar daha fazla olduğu için Ahmet Dayı burada sık sık hastalanıyordu.
Bu edebî metin oluşturulurken hangi bilimden yararlanılmıştır?

 • Tıp
 • Tarih
 • Felsefe
 • Coğrafya
Soru 9

Ahmet Kutsi Tecer (1901-1967) şiirlerinde hece ölçüsü ve sade bir dil kullanmıştır. Aşk, ölüm, kahramanlık gibi konuları işleyen sanatçı, halk edebiyatına oldukça önem vermiştir.
Bu örnekte olduğu gibi bir sanatçının kendinden önceki edebiyat anlayışından etkilenmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle adlandırılır?

 • Gelenek
 • Gerçeklik
 • Ahenk
 • Zihniyet
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi edebî eserlerin özelliklerinden sayılamaz?

 • Temel konusu insandır.
 • İçinde doğduğu dönemin çeşitli özelliklerini yansıtır.
 • Mutlaka bir şeyler öğretmek amacıyla yazılır.
 • Değeri, sanatçının ve okuyucunun estetik anlayışına bağlıdır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi âşık edebiyatının özelliklerinden değildir?

 • Nazım birimi dörtlüktür.
 • Genellikle aruz ölçüsü kullanılmıştır.
 • Ürünler sade bir dille ortaya konmuştur.
 • Aşk, ayrılık, kahramanlık, doğa güzellikleri gibi konular işlenmiştir.
Soru 12

I. Hazların âleminde yumulmuş kirpiklerin
II. Biliyorum gölgede senin uyuduğunu
III. Yüzünde bir tebessüm bu ağır öğle sonu
IV. Bir deniz manzarası gibi kuytu ve serin
Bu dizeler sarma uyak şeklinde dizildiğinde doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • II – IV – I – III
 • III – IV – II – I
 • I – II – IV – III
 • II – I – III – IV
Soru 13

Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif kullanılmamıştır?

 • Ne söz ister ne saz
  Güzelde vefa olmaz
 • O yana bu yana bakma
  Beni ateşlere atma
 • Kaybolmuş sevdiklerimiz aşkına
  Allah aşkına, gök, deniz aşkına
 • Bütün dağların başı yukarıda
  İnsanların aklı başında
REKLAM
Soru 14

Tarikata yeni girenlere tarikatın edep ve erkânını öğretmek, dervişlere yol göstermek için söylenen şiirler aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nefes
 • Hikmet
 • Nutuk
 • Devriye
Soru 15

Görmek ister isen cihanda rahat
Çalış, durma kazan, etme sefahat
Damlayı damlayı göl olur elbet
Derd ü belâ bile azdan az olur

Bu dizeler, konusuna göre aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?

 • Epik
 • Lirik
 • Satirik
 • Didaktik
Soru 16

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde halk şiiri nazım biçimleri bir arada verilmiştir?

 • Koşma – Kaside – Türkü
 • Semaî – Mâni – Destan
 • Şarkı – Semaî – Ninni
 • Rubaî – Varsağı – Mesnevi
Soru 17

Böyle bağlar
Yâr başın böyle bağlar
Gül açmaz bülbül ötmez
Yıkılsın böyle bağlar

Bu dizeler aşağıdaki mâni türlerinden hangisine örnektir?

 • Düz
 • Yedekli
 • Kesik
 • Deyiş
Soru 18

Hâtırıma düştü eski bir sanat
Bâr’da ber’de bir’de bar’da ma’nâ var
İşitmeyenler der bu nasıl hikmet
Târ’da ter’de tîr’de tor’da ma’nâ var

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Hem sözcük hem ek hâlinde redif kullanılmıştır.
 • 6+5’li hece ölçüsü kullanılmıştır.
 • Uyak düzeni abab şeklindedir.
 • Zengin uyak kullanılmıştır.
Soru 19

Kalbimse bu hengâmede kuşlar gibi ürkek,
Kalbim heyecandan dedi: “Artık dönelim, çek!”

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangileri kullanılmıştır?

 • Benzetme – İntak
 • Abartma – Cinas
 • İstiare – Tevriye
 • Hüsnitalil – Tenasüp
Soru 20

Bizim sahraların başı
Pâre pâre duman şimdi
Kalmadı hiç zaman şimdi
Ayrılması yaman şimdi

Bu dörtlükteki uyak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yarım
 • tam
 • Zengin
 • Cinas
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DDBBBABDACBAACDBCDAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler