Türk Edebiyatı 3 Dersi 2014 - 2015 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Türkiye’de ilk defa edebiyat tarihi incelemelerinde bilimsel yöntemleri ortaya koyan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fuat Köprülü
 • Namık Kemal
 • Avrupa’ya ilk defa geçici elçiler gönderildi.
 • Ahmet Hamdi Tanpınar
Soru 2

Edebiyat tarihi ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Medeniyet tarihinin bir koludur.
 • Diğer bilim dallarından faydalanır.
 • Bir milletin fikrî ve hissî gelişmelerini inceler.
 • Sadece şaheserleri inceler.
Soru 3

Orhun Anıtları kaçıncı yüzyılda dikilmiştir?

 • Milattan Önce 8. Yüzyıl
 • Milattan Sonra 8. Yüzyıl
 • Milattan Sonra 18. Yüzyıl
 • Milattan Sonra 19. Yüzyıl
Soru 4

Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra kullandıkları alfabe aşağıdakilerden hangisidir?

 • Soğut
 • Göktürk
 • Uygur
 • Arap
Soru 5

Cumhuriyet Dönemi’nde kullanılan yeni Türk alfabesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Latin
 • Arap
 • Uygur
 • Göktürk
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının ana dönemlere ayrılmasında kullanılan kıstaslardan biri değildir?

 • Kültürel değişimler
 • Edebî topluluklar
 • Dil coğrafyası
 • Din anlayışı
Soru 7

İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatı’nın bitiş yüzyılı aşağıdakilerden hangisidir?

 • 10. yüzyıl
 • 13. yüzyıl
 • 16. yüzyıl
 • 19. yüzyıl
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı’nın bölümlerinden biri değildir?

 • Tanzimat Dönemi
 • Servetifünun Dönemi
 • Millî Edebiyat
 • Klasik Edebiyat
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sözlü edebiyat ürünlerinden biri değildir?

 • Destan
 • Koşuk
 • Sagu
 • Gazel
Soru 10

Saka Türklerinin destanlarındandır. Adını Balasagun yakınlarında bir şehir kuran hükümdardan alır. Destanda hükümdarın Büyük İskender’le savaşları, Balasagun’da büyük bir kale ve şehir yaptırması anlatılır.
Bu parçada tanıtılan destan aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ergenekon
 • Göktürk
 • Su
 • Oğuz Kağan
Soru 11

Bu destanlar Batı kültürünün temel taşlarındandır. Dünyanın en eski doğal destanlarındandır. Homeros adlı bir ozan tarafından derlenip manzum olarak yazıya geçirilmiştir.
Bu parçada tanıtılan destan aşağıdakilerden hangisidir?

 • Odysseia
 • Ramayana
 • Kurtarılmış Kudüs
 • Bozkurt Destanı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi destandan esinlenerek yazılmış eserlerden biridir?

 • Tanrılar ve İnsanlar
 • Mai ve Siyah
 • Rübab-ı Şikeste
 • Çalıkuşu
Soru 13

Halk edebiyatında koşma adı verilen aşk, tabiat konularını işleyen şiirlerin sözlü dönemdeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sagu
 • Sav
 • Destan
 • Koşuk
REKLAM
Soru 14

Koşuklarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Hece ölçüsü ile söylenir.
 • Nazım birimi dörtlüktür.
 • Sözlü dönem ürünüdür.
 • Ölen kişilerin ardından söylenir.
Soru 15

Ay kopup evlenüp
(Ay konup hâlelendi)
Ak bulut örlenüp
(Ak bulut yücelendi)
Bir bir üzre öklenüp
(Üst üste kümelendi)
Saçlıp suvu enreşür
(Saçılıp suyu inleşir)

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Nazım birimi dörtlüktür.
 • Kafiye düzeni aaab şeklindedir.
 • 11’li hece ölçüsüyle söylenmiştir.
 • Tabiat olaylarını anlatmıştır.
Soru 16

Biş ernek tüz ermes. (Beş parmak bir olmaz.)
Tegirmende togmış sıçgan kök kökreginge korkmas. (Değirmende doğmuş sıçan gök gürültüsünden korkmaz.)
Bu sözler aşağıdaki türlerden hangisine örnektir?

 • Sav
 • Sagu
 • Tekerleme
 • Vecize
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten sonraki Türk destanlarından biridir?

 • Cengiz Han Destanı
 • Türeyiş Destanı
 • Göç Destanı
 • Bozkurt Destanı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk destanlarından biridir?

 • Manas Destanı
 • Timur Destanı
 • Köroğlu Destanı
 • Alp Er Tunga Destanı
Soru 19

Aşağıdakilerin hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir?

 • Oğuz Kağan, Ergenekon, Çılgın Orlanda
 • Odysseia, Kalevela, Şehname
 • Oğuz Kağan, İlahi Komedya, Odysseia
 • Göç, Manas, Kurtarılmış Kudüs
Soru 20

Türklerin, demircilik sayesinde kurtuluşlarını anlatan Göktürk destanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şehname
 • Manas
 • Battal Gazi
 • Ergenekon
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADBDABDDDCAADDCAADBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler