Türk Edebiyatı 4 Dersi 2014 - 2015 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Eserin tamamı 6645 beyitten oluşmuştur. Her beyit kendi arasında kafiyelidir. Aruzla yazılan ilk eserdir. Öğretici bir eser olduğu için süslü ve sanatlı bir dille yazılmamıştır. Türk edebiyatında mesnevi nazım şekliyle yazılmış ilk eserdir.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kutadgu Bilig
 • Atabetü’l Hakayık
 • Divanü Lûgati’t Türk
 • Divan-ı Hikmet
Soru 2

Aşağıdakilerin hangisinde Divanü Lügati’t Türk ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

 • Türk dilinin ilk sözlüğüdür.
 • Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılmıştır.
 • Bilimsel bir tarih kitabı özelliği taşır.
 • Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır.
Soru 3

İslami Dönem’in ilk ürünleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Doğu Türkçesiyle (Hakaniye lehçesi) yazılmıştır.
 • Öğretici nitelikleri ağır basmaktadır.
 • Anonim eserlerin derlenmesiyle oluşmuştur.
 • Şiirlerde hem aruz hem de hece ölçüsü kullanılmıştır.
Soru 4

Aşağıdaki sanatçı → eser eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır?

 • Yusuf Has Hacip → Kutadgu Bilig
 • Edip Ahmet Yüknekî → Atabetü’l Hakayık
 • Yunus Emre → Divan
 • Mevlânâ → Divanı Hikmet
Soru 5

Kani mülke benim diyenKöşk ve saray beğenmeyenŞimdi bir evde yatarlarTaşlar olmuş üstünleriBu şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • İlahi
 • Mesnevi
 • Destan
 • Gazel
REKLAM
Soru 6

Birçok eserinde çağının sosyal gelişmeleri üzerinde durduğu hâlde, gazellerinde güzellik duygusunu işlemiştir. Gazellerini edebî sanatlarla süsleyen şair, renkli bir anlatıma ulaşmıştır. Kendisinden sonra gelen birçok kişiyi etkileyen sanatçının İskendername, Cemşid ü Hurşit mesnevileri ile Divan’ı vardır.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Âşık Paşa
 • Ahmedî
 • Süleyman Çelebi
 • Fuzulî
Soru 7

Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Oğuz Türklerinin sosyal hayatları, gelenek ve görenekleri hakkında bilgi verir.
 • Oğuzların kendi içlerinde ve düşmanlarıyla yaptıkları savaşlar anlatılır.
 • Hikâyelerin yazarı Dede Korkut’tur.
 • Nesir şeklinde yazılan eserde nazım bölümleri de vardır.
Soru 8

Aşağıdaki eserlerden hangisi mesnevi türünde değildir?

 • Hüsn ü Aşk
 • Mecalisü’n Nefais
 • Leyla ve Mecnun
 • Vesiletü’n Necât
Soru 9

Mutasavvıf, şair olarak anılan sanatçı, bütün insanlığı kucaklayarak birliği, hoşgörüyü ve iyiliği öğütler. Tasavvuf, Allah, aşk ve dünya hakkındaki görüşlerini meşhur eseri Mesnevi’de ele alır.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mevlana
 • Nedim
 • Nabi
 • Şeyh Galip
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

 • Büyük ölçüde Arap ve Fars edebiyatının etkisinde kalmıştır.
 • Şairler söz sanatlarına çokça yer vermişlerdir.
 • Daha çok zengin kafiye tercih edilmiştir.
 • Koşma, semai gibi nazım şekilleri kullanılmıştır.
Soru 11

Divan edebiyatında kaside ve hicivleriyle öne çıkan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nedim
 • Nef’i
 • Fuzulî
 • Baki
Soru 12

Aşağıdakilerin hangisi divan edebiyatının süslü nesir sanatçılarından biri değildir?

 • Veysi
 • Evliya Çelebi
 • Âşık Çelebi
 • Fatin
Soru 13

Gazelin ilk beytine

matla

(I), son beytine

makta

(II) denir.Gazelde tek bir konu işleniyorsa

beytül gazel

(III), bütün beyitler aynı güzellikte ise

yek avaz

(IV) gazel denir.
Bu metindeki “Tırnak İşareti İçinde Yazılı” kısımların hangisi yanlış açıklanmıştır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatında beyitle yazılan nazım şekillerinden biri değildir?

 • Gazel
 • Tuyuğ
 • Kaside
 • Mesnevi
Soru 15

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • Arapça, yapı bakımından çekimli dil grubunda bulunur.
 • Türkçe, köken bakımından Ural-Altay dil ailesi içinde yer alır.
 • Japonca yapı bakımından eklemeli diller grubunda bulunur.
 • İngilizce, köken bakımından Hami-Sami dil ailesi içinde yer alır.
Soru 16

Bestelenmek üzere yazılan ve dört dizelik bentlerle oluşan nazım biçimidir. Bu nazım şekli Türk şairlerce geliştirilmiştir. Bestelenmesi düşünüldüğü için müzik usullerine uyan aruz kalıplarıyla yazılır. Genellikle aşk, sevgili ve eğlence temaları işlenir.
Bu parçada anlatılan nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 • Türkü
 • Murabba
 • Destan
 • Şarkı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi halk şiirinde şairlere verilen isimlerden biri değildir?

 • Ozan
 • Âşık
 • Yır
 • Baksı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi anonim halk şiirinin özelliklerinden biri değildir?

 • Nazım birimi dörtlüktür.
 • Manzum eserlerde hece ölçüsü kullanılmıştır.
 • Genellikle zengin uyak kullanılmıştır.
 • Sade bir dil kullanılmıştır.
Soru 19

Dereler dolmasaydı
Çiçekler solmasaydı
Ölüm Allah’ın emri
Ayrılık olmasaydı

Bu şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tuyuğ
 • Mâni
 • Destan
 • Gazel
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Türk halk tiyatrosunun türlerinden biri değildir?

 • Karagöz
 • Komedi
 • Müslüman, din kardeşinden başkasının haklarını gözetmez.
 • Meddah
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACCDABCBADBBCBDDCCBB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler