Türk Edebiyatı 5 Dersi 2014 - 2015 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Tanzimat Dönemi’nde gazete ile edebiyatımıza _________ gibi türler girmiştir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 • Fıkra
 • Şiir
 • Makale
 • Deneme
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde çıkan gazeteler arasında sayılamaz?

 • Hakimiyet-i Milliye
 • Hürriyet
 • Tercüman-ı Ahval
 • Tasvir-i Efkar
Soru 3

Aşağıdakilerin hangisinde Tanzimat Birinci Dönem sanatçıları bir arada verilmiştir?

 • Şinasi – Muallim Naci – Ahmet Vefik Paşa
 • Ziya Paşa – Namık Kemal – Ahmet Mithat Efendi
 • Sami Paşazade Sezai – Ali Suavi – Abdülhak Hamit Tarhan
 • Recaizade Mahmut Ekrem – Tevfik Fikret – Şinasi
Soru 4

Edebiyatımızdaki ilk çeviri roman aşağıdakilerden hangisidir?

 • Telemak
 • İntibah
 • Sergüzeşt
 • Diyojen
Soru 5

I. Küçük Şeyler → Sami Paşazade Sezai
II. Araba Sevdası → Recaizade Mahmut Ekrem
III. Harabat → Ziya Paşa
IV. Demdeme → Şinasi
Yukarıdaki esersanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
REKLAM
Soru 6

Edebiyatımızda noktalama işaretlerinin ilk kez kullanıldığı eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • İntibah
 • Harabat
 • Şair Evlenmesi
 • Tercümanı Ahvâl Mukaddimesi
Soru 7

Aşağıdaki eserlerden hangisi şiir türünde değildir?

 • Ateşpare
 • Makber
 • Sergüzeşt
 • Vatan Mersiyesi
Soru 8

Batı yanlısı gençleri servet-i Fünun dergisinde toplayarak Servetifünun edebiyatının oluşumunu hazırlayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Muallim Naci
 • İbrahim Şinasi
 • Abdülhak Hamit Tarhan
 • Recaizâde Mahmut Ekrem
Soru 9

Şinasi’nin Avrupa’ya gitmesi üzerine Tasvir-i Efkâr gazetesini aşağıdaki sanatçılardan hangisi çıkarmıştır?

 • Ziya Paşa
 • Namık Kemal
 • Şemsettin Sami
 • Recaizâde Mahmut Ekrem
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının doğmasında doğrudan etkili olmamıştır?

 • Devletin devamlı toprak kaybetmesi
 • Batı edebiyatından çeviriler yapılması
 • Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi
 • Sosyal ve kültürel alanda birçok değişikliğin olması
Soru 11

Tanzimat Fermanı 1839’da ilan edilmesine karşın Tanzimat Dönemi edebiyatı 1860’ta ilk özel gazetenin çıkmasıyla başlamış kabul edilir.
Tanzimat Dönemi edebiyatının adını aldığı Tanzimat Fermanı ile başlamaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

 • Dönem sanatçılarının fermandaki yeniliklere karşı olması
 • Sosyal, siyasî ve dinî alandaki değişiklerin edebiyata zamanla yansıması
 • Padişahın edebiyatla ilgili bir talimat vermemesi
 • Yeni bir edebiyat anlayışı için gazeteye ihtiyaç duyulması
Soru 12

Aşağıdakilerin hangisinde Tanzimat Birinci Dönemi ile İkinci Dönemi yanlış karşılaştırılmıştır?

 • Birinci dönemde dili sadeleştirme çabası varken ikinci dönemde böyle bir çaba yoktur.
 • Birinci dönemde toplumsal, ikinci dönemde bireysel konular ele alınmıştır.
 • Her iki dönemde de Batı edebiyatından çeviriler yapılmıştır.
 • Şiirde birinci dönemde aruz, ikinci dönemde ise hece ölçüsü kullanılmıştır.
Soru 13

Tanzimat Dönemi’nde sözlük çalışmalarıyla dilimize büyük hizmetler eden sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahmet Vefik Paşa
 • Ahmet Mithat Efendi
 • Şemsettin Sami
 • Yusuf Kâmil Paşa
REKLAM
Soru 14

Tanzimat şiiri için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Aruz ölçüsü tamamen terk edilmiş, hece ölçüsü kullanılmıştır.
 • Parça güzelliği yerine, konu bütünlüğüne önem verilmiştir.
 • Günlük hayattaki konular ele alınmaya başlanmıştır.
 • Batı edebiyatından şiir çevirileri yapılmıştır.
Soru 15

Suda köpük gibi bembeyaz
Anam söz bilir çalarmış saz

Bu dizelerdeki uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yarım
 • tam
 • Zengin
 • Cinas
Soru 16

Tanzimat roman ve hikâyesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Eserler teknik açıdan başarısızdır.
 • Yanlış Batılılaşma konusu sıkça ele alınmıştır.
 • Batı edebiyatından çeviriler yapılmıştır.
 • Durum hikâyesinin başarılı örnekleri verilmiştir.
Soru 17

I. Şair Evlenmesi
II. Afife Anjelik
III. Zavallı Çocuk
Yukarıda verilen eserlerin ortak yönü nedir?

 • Öğretici metin türünde olmaları
 • Roman türünde olmaları
 • Tiyatro türünde olmaları
 • Aynı sanatçı tarafından yazılmaları
Soru 18

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Vahiy ve bilim birbiriyle asla çatışmazlar.
 • Bilim; akıl, deney ve araştırma yoluyla elde edilir.
 • İslam’a göre doğru bilgiye yalnızca duyularla ulaşılır.
 • Allah’ın gönderdiği buyruklar din olarak adlandırılır.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’in tiyatro türündeki eserlerinden değildir?

 • Vatan yahut Silistre
 • Celalettin Harzemşah
 • Renan Müdafanamesi
 • Âkif Bey
Soru 20

Yazar “Şiir ve İnşa” makalesinde halk şiiri geleneğini övmüştür. Ancak daha sonra bu anlayıştan vazgeçmiş ve divan edebiyatı geleneğinin daha üstün olduğunu “Harabat” adlı antolojisinin ön sözünde savunmuştur.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ziya Paşa
 • Namık Kemal
 • Şemsettin Sami
 • Ahmet Mithat Efendi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BABADCCDBABDCABDCCCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler