Türk Edebiyatı 6 Dersi 2014 - 2015 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun şiirinin özelliklerinden değildir?

 • Kulağa göre kafiye kullanılmıştır.
 • Toplumsal temalar ele alınmıştır.
 • Parça güzelliği yerine bütün güzelliğine önem verilmiştir.
 • Batı edebiyatından alınan nazım biçimleri kullanılmıştır.
Soru 2

Aşağıdakilerin hangisinde Servetifünun şiirinde görülen edebî akımlar bir arada verilmiştir?

 • Romantizm – Klasisizm
 • Realizm – Natüralizm
 • Empresyonizm – Sürrealizm
 • Sembolizm – Parnasizm
Soru 3

Tarihin dilinden düşmez bu destan,
Nehirler gazidir, dağlar kahraman,
Her taşı bir yakut olan bu vatan,
Can verme sırrına erenlerindir.

Bu dörtlükle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Hece ölçüsü kullanılmıştır.
 • Saf şiire örnektir.
 • Vatan sevgisi ele alınmıştır.
 • Halk edebiyatı geleneğine uygundur.
Soru 4

Servetifünun Dönemi’nin en ünlü romancılarındandır. “Mai ve Siyah” romanının kahramanı Ahmet Cemil ile Servetifünuncuların kişiliklerini yansıtmıştır.
Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tevfik Fikret
 • Mehmet Rauf
 • Cenap Şahabettin
 • Halit Ziya Uşaklıgil
Soru 5

Aşağıdaki eser → sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Kıssadan Hisse → Ahmet Mithat Efendi
 • Mendil Altında → Sabahattin Ali
 • Küçük Şeyler → Sami Paşazade Sezai
 • Gurbet Hikâyeleri → Refik Halit Karay
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Safahat’ın bölümlerinden değildir?

 • Asım
 • Hatıralar
 • Fatih Kürsüsünde
 • Hürriyet
Soru 7

Aşağıdakilerin hangisinde Halide Edip Adıvar’ın hatıra türündeki eserleri bir arada verilmiştir?

 • Ateşten Gömlek – Vurun Kahpeye
 • Sinekli Bakkal – Sonsuz Panayır
 • Ateşten Gömlek – Dağa Çıkan Kurt
 • Mor Salkımlı Ev – Türk’ün Ateşle İmtihanı
Soru 8

Fecriâtî topluluğunun en önemli şairidir. Özellikle Fransız sembolist şairlerinden etkilenen sanatçı, saf şiirin edebiyatımızdaki önemli temsilcileri arasında yer alır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Garip hareketi
 • Avrupa’ya ilk defa geçici elçiler gönderildi.
 • Tevfik Fikret
 • Mehmet Emin Yurdakul
Soru 9

Aşağıdaki eserlerden hangisi Servetifünun Dönemi’nde verilen öğretici metinlere örnek gösterilemez?

 • Kırk Yıl
 • Hac Yolunda
 • Tarih-i Kadim
 • Avrupa Mektupları
Soru 10

Servetifünun sanatçıları toplumsal konulardan uzak durmuş, sanatsal ve bireysel konuları ele almışlardır.
Buna göre Servetifünuncuların daha az tercih ettiği tür aşağıdakilerden hangisidir?

 • Anı
 • Tiyatro
 • Edebî tenkit
 • Gezi yazısı
Soru 11

Recaizâde Mahmut Ekrem, 1891’den beri çıkmakta olan Servet-i Fünûn dergisini bir sanat ve ede biyat dergisi hâline getirmek istemektedir. Bunun için Galatasaray Lisesinden öğrencisi olan _________ ’i derginin yazı işleri müdürlüğüne getirir. Böylece diğer dergilerde yazan gençler de bu dergi etrafında toplanır ve yeni bir edebiyat çığırı başlar.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Tevfik Fikret
 • Süleyman Nazif
 • Ömer Seyfettin
 • Cenap Şahabettin
Soru 12

Türk edebiyatını dönemlere ayıran, bilimsel yöntemlerle inceleyen ilk araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Avrupa’ya ilk defa geçici elçiler gönderildi.
 • Ömer Seyfettin
 • Mehmet Fuat Köprülü
 • Faruk Nafiz Çamlıbel
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Reşat Nuri Güntekin’in roman türündeki eserlerinden değildir?

 • Çalıkuşu
 • Yeşil Gece
 • Yaprak Dökümü
 • Anadolu Notları
REKLAM
Soru 14

Servetifünun Dönemi’nde anlamın beyitte tamamlanması anlayışı bırakılarak cümleye istenilen yerde başlanmış, cümle istenilen yerde bitirilmiştir. Hatta dizenin ortasında başka bir cümle başlatılmıştır. Bu şekilde şiir, _________
Bu parçanın son cümlesi konu bütünlüğüne göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

 • düzyazıya yaklaştırılmıştır.
 • gereksiz uzatılmıştır.
 • ahenksiz bir yapıya dönüştürülmüştür.
 • hece ölçüsüne daha uygun hâle getirilmiştir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil’in roman türündeki eserlerinden değildir?

 • Nemide
 • Fürûzân
 • Aşkı Memnu
 • Bir Ölünün Defteri
Soru 16

Bu tür romanlarda olaylardan çok kişilerin olaylara karşı tepkisi üzerinde durulur. Kişilerin olaylar karşısındaki ruhsal durumları ayrıntılarıyla işlenir.
Bu parçada tanıtılan roman türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sosyal
 • Tarihî
 • Psikolojik
 • Polisiye
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Fecriâtî Dönemi’nin (1909 - 1912) kısa sürmesinin sebepleri arasında sayılamaz?

 • Topluluğun bazı üyelerinin Genç Kalemler dergisindeki fikirleri benimsemeleri
 • Servetifünuncular kadar güçlü ve etkili eserler ortaya koyamamaları
 • Balkan Savaşı’nın ortaya çıkarttığı kaos ortamı
 • Aşırı ferdiyetçiliklerinin topluluk ruhuna aykırı düşmesi
Soru 18

Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit’ten etkilenerek Batı tarzı şiire yöneldim. servet-i Fünûn dergisinde şiirlerim yayımlandı. Gelenekçi şairlerin en çok saldırdığı şair oldum. Heceleri müzik düzeyinde uyumlu kullanmayı amaçladım. Bu tarzda yazdığım “Elhan-ı Şita” ve “Yakazat-ı Leyliye” şiirleri çok dikkat çekti. Şiirlerimi “Tâmât” adlı eserimde topladım.
Bu parçada kendini tanıtan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cenap Şahabettin
 • Tevfik Fikret
 • Mehmet Rauf
 • Süleyman Nazif
Soru 19

Aşağıdakilerin hangisinde Servetifünun ve Millî Edebiyat Dönemi’nin karşılaştırılması yanlış yapılmıştır?

 • Servetifünun Dönemi’nde aruz, Millî Edebiyat Dönemi’nde hece ölçüsü kullanılmıştır.
 • Servetifünun Dönemi’nde sade, Millî Edebiyat Dönemi’nde ağır ve süslü bir dil kullanılmıştır.
 • Servetifünun Dönemi’nde bireysel, Millî Edebiyat Dönemi’nde toplumsal konular işlenmiştir.
 • Servetifünun şiirinde Batı ve divan edebiyatı, Millî Edebiyat Dönemi’nde halk edebiyatı etkileri görülür.
Soru 20

Aşağıdakilerin hangisinde Millî Edebiyat Dönemi’nin öncü sanatçıları bir arada verilmiştir?

 • Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem
 • Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Ahmet Haşim
 • Fuat Köprülü, Tevfik Fikret, Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Ömer Seyfettin, Tahsin Nahit, Halide Edip Adıvar
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDBDBDDACBACDABCCABA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler