GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Biyoloji 2 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Kusursuz bir şekilde yapılmış madeni bir paranın havaya atıldığında yazı veya tura gelme olasılığı eşit olup % 50’dir.
Bu para peş peşe 9 kez havaya atıldığında her defasında tura gelmişse 10. denemede tura gelme olasılığı % kaçtır?

 • A) 25
 • B) 50
 • C) 75
 • D) 100
SORU 2

Bağımsız genler ile ifade edilen, AaBbCcDd genotipine sahip birey mayoz hücre bölünmesi ile en fazla kaç çeşit gamet oluşturulabilir?

 • A) 4
 • B) 8
 • C) 12
 • D) 16
SORU 3

Yukarıdaki şekilde Ali’den alınan kan damlaları üzerine antikorların damlatılması sonucu oluşan çökelme durumu gösterilmiştir.
Buna göre Ali’nin kan grubu nedir?

 • A) A Rh-
 • B) B Rh-
 • C) A Rh+
 • D) B Rh+
SORU 4

Kuşların cinsiyetine göre vücut hücrelerindeki kromozom durumu;
16 + ZZ → Erkek
16 + ZW → Dişi
şeklindedir.

Buna göre kuşların eşey tayini ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Eşeyi tek tip gonozom belirler.
 • B) Dişiler heterogametik, erkekler ise homogametiktir.
 • C) Oluşacak yavrunun cinsiyetini belirleyen dişi bireydir.
 • D) Erkek birey, mayoz hücre bölünmesi ile tek tip gamet oluşturur.
SORU 5

Tavşanlarda post rengine CR,Cch,Ch,Ca olmak üzere dört farklı allel etki etmektedir. Ancak bir karakterin kaç tane alleli olursa olsun diploit canlı bu allelerden ikisine, haploit canlı ise bir tanesine sahiptir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

 • A) Eş baskınlık
 • B) Çok alellilik
 • C) Eksik baskınlık
 • D) Geri çaprazlama
SORU 6

İnsanda mayoz hücre bölünmesinde otozomal kromozomlardaki ayrılmama sonucunda, aşağıdaki gametlerden hangisi oluşmaz?

 • A) 21+X
 • B) 22+X
 • C) 21+Y
 • D) 23+X
SORU 7

Aşağıda verilenlerden hangisi çift halkalı pürin grubu organik bazlardandır?

 • A) Adenin
 • B) Timin
 • C) Urasil
 • D) Sitozin
SORU 8

Yukarıdaki DNA molekülünün 1. zincirinin anlamlı zincir olduğu transkripsiyon (yazılma) sonucunda oluşacak mRNA aşağıdakilerden hangisidir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 9

Protein sentezinde aşağıdakilerden hangisi görev almaz?

 • A) Enzim
 • B) ATP
 • C) mRNA
 • D) Yağ asitleri
SORU 10

Gen klonlama işleminde aşağıdakilerden hangisi ilk önce yapılır?

 • A) Genetiği değiştirilmiş plazmit bakteriye aktarılır.
 • B) Klonlanacak genin aktarılacağı plazmit, bakteriden ayrıştırılır.
 • C) Ayrıştırılan plazmit restriksiyon enzimleri ile kesilir.
 • D) Genetiği değiştirilmiş bakteri kültüre alınarak çoğaltılır.
SORU 11

İnsanda çevrenin etkisi ile değişmeyen karakter aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Boy uzunluğu
 • B) Kan grubu
 • C) Ten rengi
 • D) Vücut ağırlığı
SORU 12

A koyununun somatik hücresinden izole edilerek alınan diploit çekirdek, B koyununun çekirdeksiz yumurta hücresi ile kaynaştırılır. Oluşan hücreye elektrik şoku verilerek embriyo oluşması sağlanır.
Oluşan embriyonun, C koyununun rahmine yerleştirilmesiyle gelişen yavru ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • A) A koyunu ile aynı genetik özelliklere sahiptir.
 • B) B koyununun kopyasıdır.
 • C) DNA’sı C koyununun DNA’sı ile aynıdır.
 • D) A, B, C koyunlarından daha yüksek kalitededir.
SORU 13

Bir canlının nerede yaşadığı, ne ile beslendiği, hangi canlılar ile etkileşim içinde olduğu gibi tüm faaliyetler, aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır?

 • A) Tür içi rekabet
 • B) Ekolojik niş
 • C) Türler arası rekabet
 • D) Avlanma (predasyon)
SORU 14

Bitki ve hayvanların geçmişte ve günümüzde yeryüzündeki dağılışlarını inceleyen bilim dalına ne ad verilir?

 • A) Biyom
 • B) Ekosistem
 • C) Biyocoğrafya
 • D) Biyoçeşitlilik
SORU 15

Birlikte yaşayan (simbiyotik) iki tür canlıdan birisi fayda sağlarken diğerinin zarar gördüğü birliktelik aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mutualizm
 • B) Gevşek mutualizm
 • C) Kommensalizm
 • D) Parazitizm
SORU 16

Çam, badem vb. ağaçların üzerinde yaşayarak, sömürücü emeçlerini konağın odun borularına uzatan, buradan su ve minerallerini alan, yarı parazit bitki aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Canavar otu
 • B) Ökse otu
 • C) Küsküt otu
 • D) Yonca
SORU 17

Popülasyonun büyüklüğüne etki eden faktörler;
I- Doğumlar
II- Ölümler
III- İçe göçler
IV- Dışa göçler
Yukarıda verilen faktörlerden hangilerinin büyük olması ile popülasyon kesinlikle büyüyecektir?

 • A) I ve III
 • B) I ve IV
 • C) II ve III
 • D) II ve IV
SORU 18

Bir popülasyonda, üreme öncesi dönemdeki birey sayısı, üreme dönemindeki birey sayısından fazladır.
Bu popülasyon için aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur?

 • A) Dengededir.
 • B) Büyümektedir.
 • C) Küçülmektedir.
 • D) Yok olmaktadır.
SORU 19

Aşağıda verilenlerden hangisi “biyolojik çeşitliliğin” azalmasına neden olmaz?

 • A) Çarpık kentleşme
 • B) Plansız madencilik
 • C) Doğal hayatı koruma
 • D) Baraj ve otoyol yapımı
SORU 20

Aşağıda verilenlerden hangisi çayırın faydalarından değildir?

 • A) Etçil hayvanlar için besin kaynağıdır.
 • B) Kirlenen havayı temizler.
 • C) Toprağı korur.
 • D) Suyu tutar.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDCABBAADBBABCDBABCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?