GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Coğrafya 2 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi doğal turizm alanlarından biridir?

 • A) Eol
 • B) Kamping
 • C) Kaplıcalar
 • D) Festivaller
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi kültürü tanımlar?

 • A) Canlı ve cansız öğelerden oluşan en küçük çevre bilimidir.
 • B) Bir grup insanın bireysel ve toplu yaşamalarında etkili olan değerler bütünüdür.
 • C) Canlı varlıkların etkilendikleri ve çeşitli yollardan etkiledikleri mekânlardır.
 • D) Belli bir çevrenin sürekli olarak besleyebileceği belli bir türe ait maksimum birey sayısıdır.
SORU 3

Bir ülkenin ithalatında ham maddelerin, ihracatında ise mamül ürünlerin payı daha büyükse bu ülke için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?

 • A) Korint
 • B) Madence zengin olduğu
 • C) Sanayisinin gelişmiş olduğu
 • D) Turizminin gelişmiş olduğu
SORU 4

Tarım topraklarının tuzlanması ve göllerin kuruması aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisinin bilinçsiz kullanımı sonucu görülür?

 • A) Kolesterol
 • B) Toprak
 • C) Bitki örtüsü
 • D) Çevredeki biyoçeşitliliğin artması
SORU 5

Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi doğal çevreyi daha az kirletir?

 • A) Firavun Coser’e
 • B) Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı
 • C) Taş kömürü
 • D) Petrol
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan manevi unsurlardan biridir?

 • A) Simgeler
 • B) Örf ve âdetler
 • C) Coğrafi konum
 • D) Toprak özellikleri
SORU 7

Petrol üretiminde meydana gelen dalgalanmalar aşağıdaki sektörlerden hangisini daha az etkiler?

 • A) Tarım
 • B) Ulaşım
 • C) Sanayi
 • D) Enerji
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi sanayi devrimiyle birlikte İngiltere’de gözlemlenen bir durum değildir?

 • A) Şehirleşme
 • B) Nüfus artışı
 • C) Enerji talebinin azalması
 • D) Sosyo-ekonomik gelişme
SORU 9

Hindistan tarım ülkesi olmasına rağmen gıda ihtiyacının bir kısmını dışarıdan ithal etmektedir.
Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Firavun III. Amenofis’e
 • B) Geleneksel tarım yöntemleri
 • C) Platoların geniş yer kaplaması
 • D) Deniz ulaşımına önem vermesi
SORU 10

Hollanda’da her mevsim yağışlı iklim görülmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Gotik
 • B) Tek iklimin görülmesi
 • C) Bulunduğu enlemin etkisi
 • D) GulfStream sıcak su akıntısı
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisinin doğal çevreye zararı daha fazladır?

 • A) Barok
 • B) Nükleer enerjinin
 • C) Jeotermal enerjinin
 • D) Hidrojen enerjisinin
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi alternatif enerji kaynağıdır?

 • A) Rüzgar
 • B) Odun
 • C) Kömür
 • D) Doğalgaz
SORU 13

Dünyadaki hiçbir ülke, ihtiyaçlarının tamamını üretecek kaynak ve kapasiteye sahip değildir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur?

 • A) Beyin göçünün
 • B) Uzay çalışmalarının
 • C) Turizm faaliyetlerinin
 • D) Küresel ticaretin
SORU 14

• Nüfus miktarı bakımından Dünya’da ikincidir.
• Ganj nehri ve ovası en önemli tarım alanıdır.
Yukarıda bazı özellikleri sıralanan ülkenin adı nedir?

 • A) Hindistan
 • B) Mısır
 • C) Çin
 • D) Brezilya
SORU 15

Sanayi sektörünün doğup gelişmesinde etkisi olan ilk enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Beyaz mermer
 • B) Taş kömürü
 • C) Rüzgar
 • D) Doğal gaz
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi nükleer santrallerin olumlu yönlerinden biridir?

 • A) Kurulması yüksek teknolojik bilgi ister.
 • B) Santralin kurulum maliyeti çok yüksektir.
 • C) Enerji kaynağı olarak uranyum ve toryum kullanılır.
 • D) Üretim esnasında çevreye toz ve kül bırakmaz.
SORU 17

Kentlerin yakınlarında yer alan çöp toplama merkezleri hangi enerji türünün üretim alanıdır?

 • A) Hidrojen
 • B) Hidroelektrik
 • C) Biyodizel
 • D) Biyogaz
SORU 18

Sıklıkla taşkın ve sellerin yaşandığı bir akarsu üzerinde tedbir olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

 • A) Akarsu vadisinin uygun kesimlerine baraj yapmak.
 • B) Tesis ve evleri akarsu vadisinin uzağına yapmak.
 • C) Moloz yığınlarını akarsu yataklarına bırakmak.
 • D) Akarsu yatağının kenarlarına setler yapmak.
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi Japonya’nın beşeri bir özelliğidir?

 • A) Zengin bitki örtüsüne sahip olması
 • B) Pek çok adadan oluşan bir devlet olması
 • C) Yeryüzü şekillerinin oldukça dağlık olması
 • D) Gelişmiş ve modern ulaşım ağına sahip olması
SORU 20

ABD, Fransa, Hollanda gibi gelişmiş ülkelerin tarım faaliyetlerinde öne çıkan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Modern yöntemlerle ticarete yönelik üretim yapmaları
 • B) Üretimde insan emeğini yoğun şekilde kullanmaları
 • C) İhtiyaçlarını karşılamaya yönelik üretim yapmaları
 • D) Tarım sektörüne yeterli önemi vermemeleri
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBCABBACBABADABDDCDA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?