GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Belli bir hukuk düzeni içerisinde, hukuk kurallarının kişilere belli yönde davranmaya izin vermesi, belli şeyleri istemeye yetkili kılması hangi kavramla ifade edilir?

 • A) Hak
 • B) Eşitlik
 • C) Özgürlük
 • D) Kamuoyu
SORU 2

“Kişileri, devlete ve topluma karşı koruyan hak ve özgürlüklere koruyucu haklar denir.”
Aşağıdakilerden hangisi, T.C. Anayasası’nın “Kişinin Hak ve Ödevleri” başlığı altında sayılmış olan koruyucu haklardandır?

 • A) Dinlenme hakkı
 • B) Vatandaşlık hakkı
 • C) Eğitim ve öğrenim hakkı
 • D) Konut dokunulmazlığı hakkı
SORU 3

‘’Sosyal devlet’’ olmanın gerekleri hangisinde verilmiştir?

 • A) Soru
 • B) İdarenin hukuka bağlılığı
 • C) Kanun önünde eşitlik
 • D) Kuvvetler ayrımı
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi devletin varlığı için zorunlu ögelerden değildir?

 • A) Halk
 • B) Ülke
 • C) Eşitlik
 • D) Egemenlik
SORU 5

Ülkemizde kanunların anayasaya uygunluğunu denetleyen yüksek mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Anayasa Mahkemesi
 • B) Askeri Yargıtay
 • C) Sayıştay
 • D) Yargıtay
SORU 6

Ülkemizde ’’İnsan haklarına dayalı devlet’’ anlayışı aşağıdaki anayasalardan hangisinde yer almıştır?

 • A) Bireylerin sivil toplum örgütlerine katılımlarının engellenmesi
 • B) 1924
 • C) 1961
 • D) 1982
SORU 7

“Toplumsal sözleşme” anlayışını savunarak demokrasi fikrinin gelişmesine katkı sağlayan 18. yüzyılda yaşamış Fransız düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) M. Luther
 • B) Toplumda sadece çoğunluğun istek ve beklentilerinin dikkate alınması
 • C) J.Bodin
 • D) J. J. Rousseau
SORU 8

Seçimlerle ilgili aşağıdaki uygulamalardan hangisi demokratik toplum düzeninin gelişmesine katkı sağlayan bir unsur değildir?

 • A) Genel oy
 • B) Kısıtlı oy
 • C) Gizli oy
 • D) Açık sayım
SORU 9

• Yasaların yasama, yürütme, yargı organlarını bağlaması
• Temel hak ve özgürlüklerin anayasal güvenceye kavuşturulması
• Yargının hür ve bağımsız olması
Yukarıda verilenler demokrasinin hangi ilkesinin gereklerindendir?

 • A) Harf inkılabı
 • B) Hukukun üstünlüğü
 • C) Seçimler ve temsil
 • D) Çoğulculuk ve katılım
SORU 10

Demokratik yaşam tarzını benimsemiş olan bireylerden aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenmez?

 • A) Farklı düşünce ve özelliklere sahip insanlara hoşgörü göstermesi
 • B) Kendi hakları çiğnendiğinde pasif durumda kalması
 • C) İlgi alanlarına uygun sivil toplum örgütleri içinde yer alması
 • D) Kendilerini ve toplumu ilgilendiren konularda düşüncelerini söyleyebilmesi
SORU 11

Padişah II. Mahmut döneminde padişahın yetkilerini sınırlayarak, padişahı belli yönde davranmaya zorlayan belge aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 1876 Anayasası
 • B) Senedi ittifak
 • C) Islahat Fermanı
 • D) Gülhane Hattı Hümayunu
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasası döneminde çıkartılan kanunlardan değildir?

 • A) Eşitliğin
 • B) Tevhidi Tedrisat Kanunu
 • C) Milletvekilliliği ve askerliğin aynı kişide birleşmemesi
 • D) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
SORU 13

“İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi“ hangi yılda imzalanmıştır?

 • A) 1928
 • B) 1938
 • C) 1948
 • D) 1958
SORU 14

Çalışma saatlerinin azaltılması, çalışma ücretlerinin artırılması, çalışanlara örgütlenme haklarının sağlanması gibi alanlarda yaptığı çalışmalarla insan haklarının gelişmesine katkı sağlayan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Uluslararası PEN Kulübü
 • B) Uluslararası Çalışma Örgütü
 • C) Uluslararası Af Örgütü
 • D) Uluslararası Kızılhaç Komitesi
SORU 15

Çevre kirlenmesinin önlenmesi için dünyada faaliyet gösteren uluslararası sivil toplum kuruluşu hangisidir?

 • A) Şekil bakımından
 • B) Uluslararası Hukuk Komisyonu
 • C) Green Peace (yeşil barış) Örgütü
 • D) Uluslararası PEN Kulübü
SORU 16

Avrupa Birliği, üyelerinden ve Birliğe dahil olmak isteyen ülkelerden demokrasi ve insan haklarıyla ilgili belli kriterleri sağlamasını istemektedir.
Bu kriterler hangi Avrupa şehrinin ismiyle ifade edilmektedir?

 • A) Kopenhag
 • B) Paris
 • C) Sofya
 • D) Atina
SORU 17

“Bireylerin ya da toplumların günlük yaşamı düzenleyen kuralları, devletin işleyişine ilişkin yapıları akla, özgür düşünceye, eleştiri ve sorgulamaya dayanarak oluşturmalarıdır.”
Verilen düşünce aşağıdakilerden hangi kavramla ifade edilir?

 • A) Yargıtayın
 • B) Hukuk
 • C) Otokrasi
 • D) Teokrasi
SORU 18

“Bir ülkede belli bir dönemde geçerli olan kuralların zorla ve köklü bir değişikliğe tabi tutularak yerine yenilerinin getirilmesine denir.”
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Anayasa Mahkemesinin
 • B) Devrim
 • C) Kamuoyu
 • D) Çağdaşlaşma
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesinin gereği olan bir durum değildir?

 • A) Halkın egemenliğine dayalı bir yönetim oluşturulması
 • B) Halk arasında sosyal dayanışmanın olması
 • C) Bazı kişi ya da gruplara ayrıcalık tanınması
 • D) Halkın eşit olması
SORU 20

T.C Devletinin kurulduğu dönemde özel teşebbüsün gerekli olan atılımları başaramamış olması nedeniyle devletin kalkınmasına hız veren yatırımlar aşağıdaki ilkelerden hangisiyle gerçekleşmiştir?

 • A) Devletin eğitim olanaklarının yetersiz olması
 • B) Milliyetçilik
 • C) Halkçılık
 • D) Devletçilik
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADACACDBBBBDCBCAABCD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?