GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

“Din, mezhep, etnik köken, asalet, servet, makam vb. gözetilmeksizin kişilerin yasalar karşısında eşit muamele görmesidir.”
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hak
 • B) Özgürlük
 • C) Eşitlik
 • D) Sorumluluk
SORU 2

T.C. Anayasası’nda yer alan “Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.” ifadesiyle hangi hak anayasal güvenceye kavuşturulmuştur?

 • A) Seçme ve seçilme hakkı
 • B) Mülkiyet edinme hakkı
 • C) Dilekçe hakkı
 • D) Yaşama hakkı
SORU 3

• Herkesin yasalar karşısında eşit sayılması
• Benzer suçlara benzer cezalar verilmesi
Verilenler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle doğrudan ilgilidir?

 • A) Bakara
 • B) Egemenlik
 • C) Laiklik
 • D) Kamuoyu
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi ‘’hukuk devleti’’ olmanın gereklerindendir?

 • A) Soru
 • B) İdarenin hukuka bağlılığı
 • C) Sosyal güvenlik
 • D) Gelir adaleti
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin hükûmeti denetleme yollarından biri değildir?

 • A) Meclis dışı araştırma
 • B) Genel görüşme
 • C) Gensoru
 • D) Soru
SORU 6

“Demokrasi” kavramının kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kuvvetler birliği
 • B) Halk iktidarı
 • C) Adalet
 • D) Devlet
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi Rönesans döneminde ortaya çıkan düşüncelerden biri değildir?

 • A) Ulus devlet düşüncesi
 • B) Liberal devlet anlayışı
 • C) Doğal hukuk düşüncesi
 • D) Dine dayalı devlet anlayışı
SORU 8

Çağdaş toplumlarda halkın doğrudan ülke yönetimine katılması mümkün olmadığından, vatandaşların seçimler yoluyla ve seçilen milletvekilleri aracılığıyla ülke yönetimine belli ölçüde katılmaları sağlanır.
Bu açıklama aşağıdakilerden hangisinin gereğidir?

 • A) Hadis
 • B) Sosyal devlet
 • C) Temsili demokrasi
 • D) Bireysel özgürlük
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilerin işlevlerinden değildir?

 • A) İktidarı eleştirip denetlemesi
 • B) Ülkeyi yönetecek lider kadroları eğitmesi
 • C) Halk ve iktidar arasında aracılık yapması
 • D) İktidarda bulunanların başına buyruk hareket etmelerini sağlaması
SORU 10

Ülkemizde çok partili ilk seçim hangi yılda yapılmıştır?

 • A) 1938
 • B) 1942
 • C) 1946
 • D) 1950
SORU 11

Batılı Devletlerin dayatmaları sonucunda 1856 yılında Müslümanlarla gayrimüslümler arasında vergi, eğitim, kamu hizmetlerine katılma gibi konularda farklılık aşağıdakilerden hangisiyle kaldırılmak istenmiştir?

 • A) Nizamı cedit
 • B) Senedi ittifak
 • C) Birinci Meşrutiyet
 • D) Islahat Fermanı
SORU 12

Ülkemizde yasaların Anayasa’ya uygunluğu için yargısal denetim aşağıdaki anayasalardan hangisinde ilk kez getirilmiştir?

 • A) Bireylerin sivil toplum örgütlerine katılımlarının engellenmesi
 • B) 1924
 • C) 1961
 • D) 1982
SORU 13

Birleşmiş Milletler Örgütü hangi yıl kurulmuştur?

 • A) 1940
 • B) 1945
 • C) 1950
 • D) 1955
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Örgütü bünyesinde yer almaz?

 • A) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
 • B) Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi
 • C) Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Komitesi
 • D) İşkenceye Karşı Komite
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sivil toplum kuruluşlarından değildir?

 • A) Din toplumda bilgi ve kültür düzeyinin yükselmesine katkı sağlar.
 • B) Uluslararası Af Örgütü
 • C) Uluslararası PEN Kulübü
 • D) Uluslararası Hukuk Komisyonu
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunması konusunda demokrasilerde karşılaşılan sorunlardan değildir?

 • A) Din bireyin hayatını düzenlemesine, zorlukları aşmasına yardım eder.
 • B) Uluslararası terör
 • C) Hızlı toplumsal değişme
 • D) Bölgeler arası kalkınmışlık farklarının giderilmesi
SORU 17

Bir toplumda toplumsal yapının bütününe dokunmaksızın eskiyen, güncelliğini kaybeden, toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyen kurum ve kuralların düzeltilmesine ve iyileştirilmesine ne ad verilir?

 • A) Hoşgörü ortamının elverişli hale gelmesi
 • B) Devrim
 • C) Millet
 • D) Meşrutiyet
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi siyasal alanda yapılmış Atatürk inkılaplarından biridir?

 • A) Harf inkılabı
 • B) Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
 • C) Medeni Kanun’un kabulü
 • D) Saltanatın kaldırılması
SORU 19

“Halkçılık” ilkesi aşağıdakilerden öncelikle hangisini ifade eder?

 • A) Toplumda hiçbir kişiye ya da gruba ayrıcalık tanınmaması
 • B) Çağdaş medeniyet seviyesinin yakalanması
 • C) Egemenlik hakkının tek bir kişiye ait olması
 • D) Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması
SORU 20

Çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen sürekli gelişmeye ve değişmeye elverişli bir toplum yapısının oluşturulabilmesini öngören Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tanrının varlığının bilinemeyeceğine
 • B) Milliyetçilik
 • C) İnkılapçılık
 • D) Cumhuriyetçilik
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDABABDCDCDCBAADADAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?