GİRİŞ/KAYIT

Dil ve Anlatım 8 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi konferansta kullanılan anlatım türlerinden biri değildir?

 • A) Emredici
 • B) Açıklayıcı
 • C) Tartışmacı
 • D) Kanıtlayıcı
SORU 2

Alanında uzman bir kişinin herhangi bir konu ya da olay hakkında görüş ve düşüncelerini açıklamak amacıyla bir grup ya da topluluk önünde yaptığı, ön hazırlığı olması gereken sözlü anlatım türüne ________ denir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Açık oturum
 • B) Sempozyum
 • C) Münazara
 • D) Konferans
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi açık oturumun özelliklerinden biri değildir?

 • A) Samimi bir atmosfer vardır.
 • B) Konuşmacı sayısı 6’yı geçmemelidir.
 • C) Bir yarışma havası vardır.
 • D) Probleme yeni bir bakış açısı getirmek amaçlıdır.
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi sempozyum bildirisinin bölümlerinden biri değildir?

 • A) Giriş
 • B) Deney
 • C) Bulgular
 • D) Sorular ve cevaplar
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi münazaralarda hakem kurulunun<*u> konuşmacıları değerlendirme esaslarından biri değildir?

 • A) Sözcük ve cümleleri doğru kullanma
 • B) Savunmada inandırıcı olma
 • C) Konuyu açma ve örneklendirme yeteneklerine sahip olma
 • D) Konuyu doğru seçme
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi münazaralarda tartışmacıların uyacağı kurallardan biri değildir?

 • A) Aynı konuda üst üste söz almak
 • B) Konuşmaları ilgiyle dinlemek
 • C) Tartışma konusu dışına çıkmamak
 • D) Başkanın uyarılarına karşı gelmemek
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazı olarak değerlendirilemez?

 • A) Tarama ve değerlendirme makaleleri
 • B) Konferans raporu
 • C) Gezi yazısı
 • D) Toplantı özeti
SORU 8

Bilimsel yazılarda dil hangi işleviyle kullanılır?

 • A) Göndergesel işlev
 • B) Kanalı kontrol işlevi
 • C) Heyecana bağlı işlev
 • D) Alıcıyı harekete geçirme işlevi 26
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki makale yazarlarından biri değildir?

 • A) Falih Rıfkı Atay
 • B) Hüseyin Cahit Yalçın
 • C) Ali Naci Karacan
 • D) Namık Kemal
SORU 10

Bilimsel yazılarda metnin tamamında anlatılanların kısaltılarak bir paragraf hâline getirilip verildiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Özet
 • B) Başlık
 • C) Giriş
 • D) Sonuç ve tartışma
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi konferans planı içerisinde yer almaz?

 • A) Hitap cümlesi
 • B) Konunun sunulması
 • C) Dinleyicilerin tanıtılması
 • D) Soru ve cevaplar
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi öğretici metin türlerinden biri değildir?

 • A) Makale
 • B) Tiyatro
 • C) Eleştiri
 • D) Deneme
SORU 13

Bilim insanlarının bir konunun çeşitli yönlerini inceleyip görüşlerini bildirdikleri ve belli bir sonuca vardıkları toplantılara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sempozyum
 • B) Forum
 • C) Münazara
 • D) Panel
SORU 14

• Geniş bir salonda, izleyiciler önünde ve başkan eşliğinde yapılır.
• Konuşmacı sayısının altı kişiyi geçmemesi tercih edilir.
• Toplum sorunlarının konuşulmasında en sık uygulanan toplantı türüdür.
Bu özellikler aşağıdaki toplantı türlerinden hangisine aittir?

 • A) Münazara
 • B) Konferans
 • C) Sempozyum
 • D) Açık oturum
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi makaleye ait özellik değildir?

 • A) Makalede temel öge düşüncedir.
 • B) 3. tekil kişi anlatımı tercih edilir.
 • C) Terimlere ve teknik deyimlere yer verilmez.
 • D) Günlük dilde kullanılan söyleyişlere ve süslü anlatımlara makalede yer verilmez.
SORU 16

Aşağıdaki toplantı türlerinin hangisinde alınan kararlar bilimsel değer taşıması yönüyle basılı materyal hâline dönüştürülerek kamuoyu ile paylaşılır?

 • A) Forum
 • B) Sempozyum
 • C) Açık oturum
 • D) Panel
SORU 17

Sayfa içinde geçen herhangi bir düşünce veya bilgiyle ilgili olarak sayfa altına konulan açıklamaya ________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) İndeks
 • B) Dokümantasyon
 • C) Bibliyografya
 • D) Dipnot
SORU 18

Daha önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahip kişilerin bir araya gelerek konuyu çözümlemek, kendi görüşlerini açıklamak, kanıtlamak, karşı tarafın zayıf noktalarını aramak için yaptıkları tartışmaya _________ denir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Forum
 • B) Açık oturum
 • C) Münazara
 • D) Sempozyum
SORU 19

Makalede ele alınan düşünce veya ileri sürülen iddia, görüş yazının aşağıdaki bölümlerinin hangisinde ortaya konur?

 • A) Giriş
 • B) Sonuç
 • C) Çözüm
 • D) Gelişme
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi konferansın özelliklerinden değildir?

 • A) Dinleyicinin ilgisini çekecek şekilde düzenlenir.
 • B) Konferans konuları teknik bilimlerle sınırlıdır.
 • C) Dinleyicileri bilgilendirmek amacıyla düzenlenir.
 • D) Özgün düşünceler dile getirilir.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADCDDACADACBADCBDCAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?