GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 2 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Peygamberimizin ahlakı sorulduğunda Hz. Aişe’nin verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Örf ve Âdetler
 • B) AnneBaba
 • C) Kur’an
 • D) Sünnet
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi dinin amaçlarından biri değildir?

 • A) İyiliğe yönlendirmek
 • B) Doğruluğa teşvik etmek
 • C) Kötülüklerden uzaklaştırmak
 • D) Zengin olmayı sağlamak
SORU 3

• 1207 yılında Belh şehrinde doğmuştur.
• Asıl adı Celaleddin Muhammed’dir.
• Mesnevi adlı eseri vardır.
• 1273 yılında Konya’da vefat etmiştir.
Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • A) Hacı Bektaş Velî
 • B) Yunus Emre
 • C) Hacı Bayram Veli
 • D) Mevlana
SORU 4

Sevap ve günah kavramları hangi tür değerleri ifade etmek için kullanılır?

 • A) Toplumsal
 • B) Ahlakı
 • C) Dinî
 • D) Estetik
SORU 5

İslam tarihinde meydana gelen aşağıdaki olaylardan hangisinin “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” niteliğinde olduğu kabul edilmektedir?

 • A) 628 yılında yapılan Hudeybiye Antlaşması
 • B) Hz. Peygamber’in 632 yılında yaptığı Veda Hutbesi
 • C) Hz. Peygamber’in Mekke’nin fethinden sonra halka yaptığı konuşma
 • D) 622 yılında yapılan Medine Sözleşmesi
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi laik bir devlet yapısında bulunmaz?

 • A) Din hürriyeti ana ilke olarak kabul edilir.
 • B) Vatandaşlar, belli bir dinin kurallarına uymaya zorlanamaz.
 • C) İnandığı dini uygulamak isteyenlere imkân hazırlanır.
 • D) Vatandaşların bir dine bağlı olmaları teşvik edilir.
SORU 7

“…Kimse ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz, dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz… Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebeple olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz…”
Anayasa’da yer alan bu ifadelerle aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisi garanti altına alınmıştır?

 • A) Azrail
 • B) Seyahat özgürlüğü
 • C) İfade özgürlüğü
 • D) Yaşama hakkı
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam dinini benimsemelerinde etkili olmamıştır?

 • A) Müslüman tüccarların dürüstlüğü.
 • B) İslam dininin hoşgörü ve sevgi anlayışı.
 • C) İslam dininin Türklerin micazına uyması.
 • D) Arapların Türkleri Müslümanlığa zorlaması.
SORU 9

• Ünlü Müslüman Türk denizcisi ve coğrafyacısıdır.
• Dünya haritasını günümüzdekine yakın ölçülerde çizmiştir.
• Yaşadığı dönemde, henüz keşfedilmemiş Amerika kıtasını da haritasında göstermiştir.
Hakkında bilgi verilen bilim adamı kimdir?

 • A) Kıbleye dönmek
 • B) Piri Reis
 • C) Harezmî
 • D) Uluğ Bey
SORU 10

Kişinin, dinî ve ahlakî değerleri, doğruluk, dürüstlük, sevgi, saygı, şefkat, merhamet vb. davranışları kazanmasında en etkili kurum aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tekbir almak
 • B) Okul
 • C) Arkadaş
 • D) Yayın organları
SORU 11

Türklerin İslam dinini kabul etmeden önceki tanrı inancı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Brahma
 • B) Yehova
 • C) Gök Tanrı
 • D) Maniheizm
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi laikliğin temel amaçlarından biridir?

 • A) Belirli inanç gruplarını üstün kılmak
 • B) Dini inançlara karşı çıkmak
 • C) Dini görüşlere karşı tarafsız davranmak
 • D) Dinin kurallarını hukukun üstünde tutmak
SORU 13

Yunus Emre hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A) Türk tasavvuf edebiyatı şairlerinden biridir.
 • B) Mesnevi adlı eseri vardır.
 • C) Ahilik teşkilatının kurucusudur.
 • D) Selçuklular döneminde Konya’da yaşamıştır.
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi yazılı olmadığı halde toplum hayatını düzenleyen kurallardandır?

 • A) Sanat
 • B) Kültür
 • C) Örf Âdet
 • D) Hukuk
SORU 15

“Yavrucuğum! Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Zira Allah kendini beğenmiş öğünüp duran kimseleri asla sevmez.”
(Lokman suresi, 18. Ayet)
Hz. Lokman’ın oğluna verdiği öğütlerin yer aldığı bu ayette aşağıdaki kötü davranışlardan hangisi reddedilmektedir?

 • A) Hz. Muhammed Kur’an-ı açıklayıcıdır.
 • B) Gıybet
 • C) Haset
 • D) Kin ve nefret
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam anlayışının oluşmasında daha çok etkili olmuş şahsiyetlerden biridir?

 • A) Tirmizi
 • B) Ebu Hanife
 • C) Ebu Davut
 • D) Ebubekir Razi
SORU 17

Günümüzde Türkiye’nin doğusunda, Irak’ta, Suriye’de ve Mısır’da yaygın olan ameli mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hanef?lik
 • B) Şafi?lik
 • C) Malik?lik
 • D) Hanbel?lik
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslüman Türk Devletidir?

 • A) Anadolu Selçuklu
 • B) Büyük Selçuklu
 • C) Endülüs Emevi
 • D) Karahanlılar
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Müslüman olmasını hızlandıran etkenlerden değildir?

 • A) Müslüman tüccarların söz ve davranışları ile örnek olmaları
 • B) Türklerin Abbasiler döneminde devlet ve ordu yönetiminde görev almaları
 • C) Emevilerin Arap olmayan milletlere karşı tutumları
 • D) Ehli Beyt’e mensup bazı kişilerin Türkistan bölgesine göç etmeleri
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi İslam dünyasında inançla ilgili benimsenen yaygın mezheplerden biridir?

 • A) Şafiîlik
 • B) Maturidilik
 • C) Hanefilik
 • D) Yesevilik
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDDCBDADBACCACABBDCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?