GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 4 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

“Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, seslenip izin almadan, ev halkına selam vermeden girmeyiniz. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır…”
(Nur suresi, 27. ayet.)
Bu ayette aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisine vurgu yapılmıştır?

 • A) Kısa boylu olmak
 • B) İnanç özgürlüğü
 • C) Özel yaşamın gizliliği hakkı
 • D) Düşünce ve ifade özgürlüğü
SORU 2

Hz. Muhammed: “Sizden evvelkilerin mahvolmalarının sebebi şudur ki: içlerinden şerefli bir kimse hırsızlık yapınca onu cezasız bırakır, zayıf birisi çalınca ise kanunu tatbik eder, onu cezalandırırlardı. Allah’a yemin ederim ki, Muhammed’in kızı Fatıma da haksızlık etse, cezasız bırakmazdım.”
(Hadisi Şerif)
Hz. Muhammed’in dikkat çektiği husus aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Basitleştiriniz
 • B) İnanç özgürlüğü
 • C) Barış ve güven
 • D) Kul hakkı
SORU 3

“İlim ve hikmet, Müslümanın yitiğidir. Nerede bulursa onu alır.”
Peygamberimiz bu hadisinde aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

 • A) Müjdeleyiniz
 • B) Eğitim ve öğretimin
 • C) İnanç özgürlüğünün
 • D) İbadet hakkının
SORU 4

Kişinin başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve dilediğini yapabilmesi anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bakara
 • B) Hak
 • C) Özgürlük
 • D) Hukuk
SORU 5

“Allah’ın mescidlerinde onun adının anılmasını engelleyenler ve onların yıkılmasına uğraşan kimselerden daha zalim kim vardır?…”
(Bakara suresi, 114. ayet.)
Bu ayet aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisinin engellenmesini eleştirmektedir?

 • A) İnsanın yapısının mükemmel olması.
 • B) Fikir hürriyeti
 • C) Eğitim hakkı
 • D) İbadet hakkı
SORU 6

“…Kim bir cana kıymamış veya yeryüzünde bozgunculuk yapmamış olan bir kimseyi öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibidir…”
(Maide suresi, 32. ayet.)
Bu ayet aşağıdakilerden hangisini korumaya yöneliktir?

 • A) Kıyametin bilgisinin Allah’a ait olması.
 • B) İnanç özgürlüğü
 • C) Özel yaşamın gizliliği hakkı
 • D) Düşünce ve ifade özgürlüğü
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi, madde bağımlılığı ve zararlı alışkanlıkların hak ve özgürlükleri kullanmaya engel olmasına örnek gösterilemez?

 • A) Kumar bağımlısı kimsenin okuma, bilgilenme, düşünme gibi faaliyetlerden uzak kalması
 • B) Uyuşturucu bağımlısı kimsenin sağlığını kaybederek çalışma gücü ve özel yeteneklerini yitirmesi
 • C) Engelli bireyin duyarsız kimselerin hoş olmayan davranışlarına maruz kalması
 • D) Alkol kullanma alışkanlığı olan bireyin aklını kullanma yeteneğinin zayıflaması
SORU 8

Bir şeye körü körüne bağlanmak, aşağıdaki hangi kavram ile ifade edilmektedir?

 • A) İstismar
 • B) Yozlaşmak
 • C) Fazilet
 • D) Taassup
SORU 9

Mustafa Kemal Atatürk, aşağıdakilerden hangisine karşıdır?

 • A) Dinin millet için gerekli bir kurum olarak görülmesine
 • B) Dinî inançların bireysel çıkarlar için kullanılmasına
 • C) Vatandaşlara din ve inançlarının gerektirdiği gibi yaşama olanağı tanınmasına
 • D) Bireylerin din alanında öğrenim görmelerine ve bilgilenmelerine
SORU 10

Peygamberimizin Medine’de mescidin yanında inşa ettirdiği, küçük odalardan oluşan, İslam’ı öğrenmek isteyenlerin yatılı ve gündüzlü olarak eğitim aldığı kurum aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Cami
 • B) Küttap
 • C) Suffe
 • D) Medrese
SORU 11

Tıp alanında yazılmış Kitab’üş Şifa ve ElKanun fitTıp adlı eserleri bulunan dünyaca ünlü Müslüman bilim adamı kimdir?

 • A) Şerif
 • B) İbn’ül Heysem
 • C) İbni Rüşd
 • D) İbni Sina
SORU 12

İslam medeniyetinde “Suffa” “BeytülHikme” ve “DarulKurra” gibi kurumların bulunması, İslam medeniyetinde aşağıdakilerden hangisine verilen önemi gösterir?

 • A) İlim öğrenmeye
 • B) Çevreyi korumaya
 • C) Mimariyi desteklemeye
 • D) Yardımlaşmayı sağlamaya
SORU 13

Aşağıdaki düşüncelerden hangisi İslam dininde kabul görmez?

 • A) Aklını kullanmayanın doğru yolu kavrayamayacağı
 • B) Kur’anı Kerim’in akla hitap ettiği ve akla aykırı bir şey içermediği
 • C) Ayetler üzerinde akıl yürütmenin bireyin dinden uzaklaşmasına yol açacağı
 • D) Allah’ın akıl sahiplerine, ilahi hakikatler üzerinde düşünüp kavrama sorumluluğu yüklediği
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi vahyin geliş şekillerinden biri değildir?

 • A) Peygamberlerin kalbine doğrudan yerleştirilmesi
 • B) Peygamberlere yazılı bir kitap halinde gönderilmesi
 • C) Perde arkasından gelen vahyi peygamberin duyması
 • D) Cebrail adlı meleğin peygamberlere vahiy getirmesi
SORU 15

Allah tarafından vahiy meleği aracılığıyla gönderilen, ibadet ve ahlak kuralları bütünü olarak tarif edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ahlak
 • B) İnanç
 • C) Din
 • D) Nübüvvet
SORU 16

“Kişi, elinin emeğiyle kazandığından daha temiz bir kazanç elde etmemiştir.”
Bu hadis aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisiyle ilişkilidir?

 • A) Sağlık hakkı
 • B) Eğitim hakkı
 • C) Ekonomik hak
 • D) Özel yaşamın gizliliği hakkı
SORU 17

Allah Teala’ın, peygamberlerine buyruklarını özel bir şekilde bildirmesine ne denir?

 • A) Herkes tarafından aynı şekilde anlaşılan ayettir.
 • B) Suhuf
 • C) İlham
 • D) Vahiy
SORU 18

İslam dininde başkalarına haksızlık edip onları maddi ve manevi zarara uğratmak hangi kavramla ifade edilir?

 • A) Allah hakkı
 • B) Kul hakkı
 • C) Kamu hakkı
 • D) Komşu hakkı
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinde faaliyet gösteren bir eğitim kurumu değildir?

 • A) Büyük günah işleyen kişi kafirdir.
 • B) Küttap
 • C) Beytü’lHikme
 • D) Beytü’lMal
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi bilginin kaynaklarından biridir?

 • A) Rüya
 • B) İlham
 • C) Duyu
 • D) Yorum
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CABCDACDBCDACBCCDBDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?