GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 5 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Bir amaca ulaşmak için gereken bütün tedbirleri aldıktan sonra işin sonucunu Allah’a bırakıp ondan yardım beklemeye ne denir?

 • Tevekkül
 • Kaza
 • Kader
 • İrade
SORU 2

Yüce Allah’ın sevmediği, hoşlanmadığı ve yapılmasını istemediği davranışlara genel olarak ne denir?

 • Zan
 • Şer
 • Nifak
 • Fitne
SORU 3

Allah’ın önceden takdir ettiği olayların, zamanı geldiğinde ortaya çıkması şeklinde tarif edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kader
 • İrade
 • Kaza
 • Ecel
SORU 4

İnsanın yaptıklarından sorumlu tutulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Güçlü olması
 • Çalışkan olması
 • Akıllı olması
 • Yetenekli olması
SORU 5

“Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi, başa kakmak ve incitmek suretiyle, yaptığınız hayırları boşa çıkarmayın…”
(Bakara suresi, 264. Ayet.)
Ayette eleştirilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fonotik
 • Riya
 • İftira
 • Gıybet
SORU 6

Toplumsal yardımlaşma ve dayanışmaya katkısı diğerlerine göre daha az olan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kurban
 • Zekât
 • Hac
 • Sadaka 5
SORU 7

“Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulsunlar.”
(Bakara suresi, 186. Ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılacak bir sonuç değildir?

 • Kervansaray
 • Allah insanları kendisine dua etmeye çağırır.
 • Allah ile insan arasında yakın bir ilişki vardır.
 • Allah insanların dualarına karşılık verir.
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi örnek bir Müslüman’ın özelliği olamaz?

 • Akrabalarını ziyaret eder.
 • Boş ve yararsız işlerden uzak durur.
 • Ölçü ve tartıda hile yapmaz.
 • Başkalarının kusurları ile alay eder.
SORU 9

Hz. Muhammed açıktan tebliğle emrolunduğunda Safa Tepesi’ne çıkmış ve şehir halkını oraya davet etmişti. Onlara: “Şayet ben size şu tepenin arkasında bir düşman var desem, inanır mısınız?” diye sorduğunda Mekkeliler; “sen asla yalan söylemedin, senin söyleyeceğin her şeye inanırız.” dediler.
Mekkelilerin bu tepkisi Hz. Muhammed’in hangi özelliğinin Peygamber olmadan önce de Mekkeliler tarafından kabul gördüğüne delildir?

 • Sultan Ahmet Camii
 • Bilgili oluşu
 • Güvenilirliği
 • Hoşgörüsü
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da belirtilen örnek insanın özellikleri arasında yer almaz?

 • Güvenilir
 • Savurgan
 • Hoşgörülü
 • Fedakâr
SORU 11

“Kolaylaştırınız zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.”
(Hadisi Şerif)
Aşağıdakilerden hangisi bu hadise örnek oluşturur?

 • Teyemmüm abdesti ile namaz kılınması
 • Namazın beş vakit olarak farz kılınması
 • Namaz için abdestin gerekli olması
 • Ramazan orucunun farz olması
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi amelifıkhi mezheplerden biri değildir?

 • Hanbelilik
 • Malikilik
 • Caferilik
 • Mu’tezile
SORU 13

Hz. Peygamberin ailesi ve onun soyundan gelenler için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ehli Resul
 • Ehli Beyt
 • Hanei Saadet
 • Ümmeti Muhammed
SORU 14

Kültürümüzde Hz. Muhammed sevgisinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Piyano
 • Güvercin
 • Gül
 • Bülbül
SORU 15

Mezhepler hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Mezhep farklılıklarında sosyal, kültürel ve coğrafi sebeblerin etkisi olmuştur.
 • Mezhep farklılıkları doğal olup, birer zenginliktir.
 • Farklı kültürler farklı din anlayışlarının ortaya çıkmasında etkili olmuştur.
 • Ameli ve itikadi mezheplerin ortaya çıkmasında siyasetin etkisi olmamıştır.
SORU 16

İslam tarihinde Hz. Muhammed’in vefatından sonra halifeliğe Hz. Ali’nin getirilmesinin gerektiğini savunan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mürcie
 • Mutezile
 • Şia
 • Eşarîlik
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorumların birleştiği temel konulardan biri değildir?

 • Tevhit
 • Nübüvvet
 • Kur’an-ı Kerim
 • Örf ve âdetler
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorum farklılıklarının sonuçlarından biri değildir?

 • Düşünce zenginliği getirmiştir.
 • Ekonomik rahatlık sağlamıştır.
 • Tasavvufi oluşumları ortaya çıkarmıştır.
 • Dini hayatta kolaylık sağlamıştır.
SORU 19

Bir gün yoldan cenaze geçerken Hz. Muhammed, ayağa kalktı. Arkadaşları cenazenin Yahudi birisine ait olduğunu söyleyince Hz. Peygamber; “O da bir insan değil mi? buyurdu.
Bu olay Hz. Muhammed’in aşağıdaki ahlaki özelliklerinden hangisine örnektir?

 • Danışasınız
 • Güvenirliğine
 • Fedakârlığına
 • İnsan sevgisine
CEVAP ANAHTARI
12345678910111213141516171819
ABCCBCADCBADBCDCDBD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler