GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 7 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki meleklerden hangisi Sur’a üflemekle görevlidir?

 • Yahudilikte, kutsal kitaplar yazılı ve sözlü olmak üzere ikiye ayrılır.
 • İsrafil
 • Mikâil
 • Cebrail
SORU 2

Kur’anı Kerim’de kıyamet ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz?

 • Varlığı
 • Tanımı
 • Zamanı
 • Oluş biçimi
SORU 3

Ölüm haberinin müezzin tarafından halka duyurulması aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

 • Hristiyanlara göre Hz. Davud son peygamberdir.
 • Salâ
 • Kamet
 • Mevlit
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisinin dünyaya aşırı bağlılık göstermeyi daha çok engellediği söylenebilir?

 • Kitaplara iman
 • Meleklere iman
 • Kaza ve kadere iman
 • Ahirete iman
SORU 5

“Kim zerre kadar hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar şer işlemişse onu görür.”
(Zilzal suresi, 7. ve 8. ayetler)
Bu ayetlerde aşağıdaki konuların hangisinden bahsedilmektedir?

 • Haksızlığa aynısıyla karşılık vermek.
 • Sırat
 • Haşir
 • Sur
SORU 6

Günah ve hatalardan pişman olup bir daha yapmama konusunda Allah’a söz vermeyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tövbe
 • Şükür
 • Dua
 • Tevekkül
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi tövbenin insana kazandırdıklarından biri değildir?

 • Kişiye hatasını düzeltme fırsatı verir.
 • İnsana günahlarının bağışlanacağı duygusunu verir.
 • İnsanların daha çok hata yapmasına sebep olur.
 • İnsanların, davranışlarını sorgulamasına katkı sağlar.
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi tövbede aranan şartlardan değildir?

 • Günahtan uzaklaşmak.
 • Hatasından pişman olmak.
 • Günahı işlememeye kararlı olmak.
 • Hatalarını başkalarıyla paylaşmak.
SORU 9

Aşağıdaki durumların hangisinde tövbe etmenin kişiye faydası olmaz?

 • Ölüm anında
 • İhtiyarlık çağında
 • Büyük günah işlediğinde
 • İşlediği günahı tekrarladığında
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in Kur’an’ı açıklama konusundaki görevlerinden biri değildir?

 • Te’kid
 • Tezat
 • Teşrî
 • Tefsir
SORU 11

Teyemmüm abdesti ile namazını kılan bir kimse namazdan sonra su bulduğu halde namazını tekrar kılmamış ve Peygamberimiz de buna sessiz kalmıştır.
Yukarıda belirtilen olay hangi sünnet çeşidine örnektir?

 • Dil ve din, milletimizin önemli değeridir.
 • Yazılı
 • Fiili
 • Takriri
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi “Kütübü Sitte” diye bilinen altı hadis kitabından birisidir?

 • Müsned
 • Muvatta
 • Sünen*i Tirmizi
 • Sünen-i Darimi
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi “sünnet” kavramının sözlük anlamlarından değildir?

 • Yol
 • Adet
 • Gidiş
 • Takrir
SORU 14

Sahihi Müslim ve Sahihi Buhari adlı eserler aşağıdaki bilim dallarından hangisiyle ilgilidir?

 • Hadis
 • Kelam
 • Tefsir
 • Fıkıh
SORU 15

Kalbini manevi kirlerden temizleyen, Allah’tan başka her şeyi gönlünden çıkaran, ruhunu Allah’ın zikri ile süsleyen kişi aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

 • Devletin dini görevleri yerine getirecek memurlar yetiştirmesi.
 • Mütefekkir
 • Müfessir
 • Muhaddis
SORU 16

Sultan Veled’in sistemleştirdiği ve yaymaya çalıştığı tasavvufi oluşum aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bektaşilik
 • Rifailik
 • Yesevilik
 • Mevlevîlik
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi Kerbela’da şehit edilmiştir?

 • Hz. Hasan
 • Zeynü’l Âbidin
 • Hz. Ali
 • Hz. Hüseyin
SORU 18

Ben gelmedim dava için
Benim işim sevgi için
Dostun evi gönüllerdir
Gönüller yapmaya geldim.

(Yunus Emre)
Bu dörtlüğün konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Barış
 • Edep
 • Marifet
 • Kanaat
SORU 19

• XI. yüzyılın sonlarında Batı Türkistan’da doğmuştur.
• Aslan Baba ve Şeyh Yusuf Hemadani hocalarıdır.
• Sözleri “Divanı Hikmet” adlı eserinde toplanmıştır.
Hakkında bilgi verilen din âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Medreselerdeki eğitimin modernize edilmesi
 • Abdulkadir Geylani
 • Bahaeddin Nakşibendi
 • Mevlana Celaleddin Rumi
SORU 20

Aşağıdaki eserlerden hangisi Alevi – Bektaşi klasikleri arasında yer alır?

 • Mesnevi
 • Makalat
 • Divan-ı Hikmet
 • Kitâbu’t-Tevhid
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCBDAACDABDCDAADDAAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler