GİRİŞ/KAYIT

Felsefe 1 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Özne (bilen) ile nesne (bilinen) arasındaki karşılıklı ilişkinin sonucu olan ürün aşağıdakilerden hangisidir?

 • Doğa
 • Bilgi
 • Varlık
 • İnsan
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi felsefe bilgisinin özelliklerinden değildir?

 • Sonuçlarının kesin olması
 • Düzenli ve sistemli olması
 • Akla dayanması
 • Eleştirici olması
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi felsefe ile bilimin ortak özelliklerindendir?

 • Sonuçlarının kesin olması
 • Deneye dayanması
 • Objektif olması
 • Akla dayanması
SORU 4

Aşağıdaki sorulardan hangisi bilim adamından daha çok filozofu ilgilendirir?

 • Varlık var mıdır?
 • Doğa olaylarının nedenleri nelerdir?
 • Toplumsal değişmenin nedenleri nelerdir?
 • Küresel ısınmayı önlemek için ne tür çalışmalar yapılmalıdır?
SORU 5

‘‘Suje’’ kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bilgisini edinmek için yöneldiğimiz herşeydir.
 • Belli bir zamanda ve mekanda var olan herşeydir.
 • Bilgiyi ortaya koymak için nesneye yönelen öznedir.
 • Özne ile nesne arasındaki ilişkinin sonucunda ortaya çıkan üründür.
SORU 6

• “Akla dayanan bilgi doğru bilgidir.’’
• ‘‘Deneye dayanan bilgi doğru bilgidir.’’
• “Sezgiye dayanan bilgi doğru bilgidir.’’
Yukarıda verilenler öncelikle aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiş yanıtlardandır?

 • Bilimsel yöntemin özellikleri nedir?
 • Varlığın ana maddesi nedir?
 • Doğru bilginin ölçütü nedir?
 • Gerçeklik nedir?
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi, kesin ve doğru bilginin mümkün olmadığını savunan görüşlerden biridir?

 • Rasyonalizm
 • Entüisyonizm
 • Kritisizm
 • Septisizm
SORU 8

R. Descartes’a göre; Zihnimizin duyumlarla ve deneyle elde ettiği bilgiler her zaman açık seçik değildir. Doğuştan gelen bilgiler genel geçer ve doğru bilgilerdir.’’
Bu görüşleriyle Descartes doğru bilginin kaynağı olarak aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

 • Duyum
 • Deney
 • Fayda
 • Akıl
SORU 9

‘‘Felsefe varlık, değer ve Tanrı üstüne doğruluğu test edilemeyen görüşler öne sürmemelidir. Felsefenin görevi dildeki kavramları çözümlemektir. Dildeki kavramlar çözümlendiği taktirde kafa karışıklığı yaratan geleneksel felsefe problemleri de çözümlenebilir.’’
Bu görüş hangi felsefe akımına aittir?

 • Fenomenoloji
 • Analitik felsefe
 • Rasyonalizm
 • Pragmatizm
SORU 10

Auguste Comte’a göre dış dünyaya ait ‘‘pozitif bilgi’’ nasıl kazanılır?

 • Akılla
 • Sezgiyle
 • Gözlem ve deneyle
 • Metafizik güçlerle
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi bilimi ürün olarak kabul eden düşünürlerdendir?

 • S.Toulmin
 • T.Kuhn
 • Sokrates
 • H.Reichenbach
SORU 12

Bilimsel bilginin uygulama alanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Teknoloji
 • Matematik
 • Din
 • Felsefe
SORU 13

Herhangi bir bilim dalında yapılan tüm etkinliklerin düzenli ve tutarlı hâle gelmesini sağlayan, belirli bir gerçekliğin algılanmasını ve açıklanmasını mümkün kılan kavramsal çerçeve aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • Nihilizm
 • Paradigma
 • Tabula Rasa
 • Determinizm
SORU 14

Bilimsel yöntemin araştırma aşamaları hangisinde doğru sıralamayla verilmiştir?

 • Deney - Hipotez - Bilimsel yasa - Teori
 • Bilimsel yasa - Deney - Hipotez - Teori
 • Teori - Bilimsel yasa - Hipotez - Deney
 • Hipotez - Deney - Teori - Bilimsel yasa
SORU 15

İlk filozoflardan Thales, yaptığı ölçümlerle M.Ö Mayıs 585 yılında güneş tutulması yaşanacağını aylar öncesinden tahmin etmiştir.
Bu tahmin aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?

 • Genelleme
 • Öndeyi
 • Konu tespiti
 • Deney
SORU 16

“Varlık var mıdır” sorusuna “yoktur” şeklinde cevap veren düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nihilizm
 • Realizm
 • İdealizm
 • Materyalizm
SORU 17

“Varlık; mutlak ruh’un kendi kendini aşması bir amaca doğru ilerlemesi, kendini bulması kendi bilincine ve özgürlüğüne varması sonucunda oluşur. ” Bu görüşüyle varlığı idea olarak kabul eden filozof hangisidir?

 • K. Marx
 • T. Hobbes
 • F. Hegel
 • Descartes
SORU 18

• Gerçekte var olan yer kaplayan cisimlerdir.
• Cisimler, düşünceden bağımsız olarak yer kaplayan varlıklardır.
• Ruh da bir cisimdir.
T. Hobbes bu görüşleriyle varlık nedir sorusuna hangi yanıtı vermiştir?

 • Varlık oluştur.
 • Varlık maddedir.
 • Varlık ideadır.
 • Varlık hem madde hem de ideadır.
SORU 19

R. Descartes’e göre varlığı meydana getiren cevherlerden “ruh”un fonksiyonu nedir?

 • Düşünme
 • Bedensel olma
 • Yer kaplama
 • Maddesel olma
SORU 20

Varlığın ana öğesinin düşünce olduğunu, insan düşüncesinden bağımsız bir nesneler dünyasının var olmadığını savunan felsefi görüş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Materyalizm
 • Nihilizm
 • İdealizm
 • Düalizm
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BADACCDDBCDABDBACBAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler