GİRİŞ/KAYIT

Felsefe 2 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi Ahlak felsefesinin temel kavramlarındandır?

 • A) Güzellik
 • B) Sorumluluk
 • C) Vahiy
 • D) Meşruiyet
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin temel sorularındandır?

 • A) Meşruiyetin ölçütü nedir?
 • B) Sivil toplum ne anlama gelir?
 • C) Tanrı´nın varlığı kanıtlanabilir mi?
 • D) İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür?
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi ahlak yargılarının özelliklerinden değildir?

 • A) Estetik beğeni ile ilgili yargılardır.
 • B) Yaptırım gücüne sahiptir.
 • C) Kişiden kişiye değişebilir.
 • D) Kural koyucudur.
SORU 4

I. Kant’ın ahlaki eylem konusundaki görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bir eylemin iyi ideasına uygun olup olmadığına bakarak karar verebiliriz.
 • B) Bir eylem, ödev duygusuyla yapılmış ise ahlaki eylemdir.
 • C) Bir eylem çıkara dayanmalıdır.
 • D) Ahlaki eylemin amacı mutluluktur.
SORU 5

“İnsanın var oluşu, onun özünden önce gelir. Buna göre insan önce vardır, sonra şöyle ya da böyle olur, çünkü özünü kendi oluşturabilme özelliğine sahiptir.”
Bu görüşüyle Jean Paul Sartre hangi felsefi yaklaşımın temsilcilerindendir?

 • A) Varoluşçuluk
 • B) Faydacılık
 • C) Sezgicilik
 • D) Hazcılık
SORU 6

I- Mevlana
II- Yunus Emre
III- Hacı Bektaş Veli
Yukarıda verilenlerden hangileri, evrensel ahlak yasasını tasavvuf düşüncesiyle temellendirmiştir?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 7

“Kamuda ya da kamu emrinde çalışan ve hiyerarşik bir düzen içinde örgütlenmiş memurlar topluluğudur.”
Tanımı verilen kavram hangisidir?

 • A) Sivil toplum
 • B) Bürokrasi
 • C) Meşruiyet
 • D) Hukuk
SORU 8

Yönetimin geçerlilik ölçütleri, din – devlet ilişkileri, hukuk sistemi, insan hakları, devlet ile birey arasındaki ilişkileri ele alan felsefe dalı hangisidir?

 • A) Siyaset felsefesi
 • B) Ahlak felsefesi
 • C) Varlık felsefesi
 • D) Din felsefesi
SORU 9

Max Weber’e göre, demokratik otoritenin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Karizmatik lider
 • B) Toplumdaki gelenekler
 • C) Yazılı hukuk kuralları
 • D) Toplumdaki inançlar
SORU 10

Düşünce ve ekonomik alanda serbest girişim özgürlüğü başta olmak üzere tüm etkinlik alanlarında özgürlüğü temel ilke olarak kabul eden yaklaşım hangisidir?

 • A) Sosyalizm
 • B) Septisizm
 • C) Liberalizm
 • D) Empirizm
SORU 11

Protagoras’a göre “her şeyin ölçüsü insandır. Her şeyin ölçüsü insan olduğuna göre bütün insanların kabul edebileceği bir kural, sistem olamaz.’’
Buna göre, Protagoras’ın ideal bir düzen konusunda aşağıdakilerden hangisini savunduğu söylenebilir?

 • A) İdeal bir toplum düzeni demokrasi ile gerçekleşir.
 • B) İdeal bir toplum düzeni yoktur.
 • C) İdeal toplum düzeni yasalarla sağlanabilir.
 • D) İdeal toplum düzeni toplumun değerlerine göre kurulmalıdır.
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi, gelecekte toplumu bekleyen tehlikelere dikkat çekmek isteyen korku ütopyalarına örnek olarak gösterilir?

 • A) Aldous Huxley’in “Yeni Dünya”sı
 • B) Farabi’nin “Erdemli Toplum”u
 • C) Campanella’nın “Güneş Ülkesi”
 • D) Platon’un “İdeal Devlet”i
SORU 13

11. Yüzyılda yaşamış, birey, devlet ve yaşamı konu alan “Kutadgu Bilig (mutluluk veren kitap)” adlı eseriyle ün kazanmış Türk düşünürü hangisidir?

 • A) Farabî
 • B) Platon
 • C) İbn-i Sina
 • D) Yusuf Has Hacip
SORU 14

Sanat eseri sanatçının doğayı basitçe taklit etmesi değil, onu kendi yeteneği ve hayal gücünü de kullanarak oluşturmasıdır.
Yukarıda açıklaması verilen sanat anlayışı hangisidir?

 • A) Taklit olarak sanat
 • B) Yaratma olarak sanat
 • C) Yansıtma olarak sanat
 • D) Oyun olarak sanat
SORU 15

Estetik yargılar ile ilgili olarak verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A) Estetik yargılar kişinin duygularına bağlıdır ve tamamen özeldir.
 • B) Estetik yargılar zaman içinde değişikliğe uğrayabilirler.
 • C) Estetik yargılar bireylerin nasıl davranması gerektiğini açıklayan yargılardır.
 • D) Bir toplulukta kişiler farklı estetik yargılara sahip olabilirler.
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi estetik bir yargıdır?

 • A) İnsan düşünen bir canlıdır.
 • B) Adalet mülkün temelidir.
 • C) Utanmadıktan sonra dilediğini yapabilirsin.
 • D) Mehmet Akif’in bütün şiirleri güzeldir.
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin temel kavramlarından değildir?

 • A) Vahiy
 • B) Kutsal
 • C) Özgürlük
 • D) İman
SORU 18

Var olan herşeyin bir yaratıcısı olduğunu, bu yaratıcının evrene müdahale ettiğini kabul eden düşünce hangisiyle ifade edilir?

 • A) Teizm
 • B) Agnostisizm
 • C) Ateizm
 • D) Panteizm
SORU 19

Din felsefesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 • A) Dine nesnel olarak yaklaşır.
 • B) İnancın yapısını eleştirel olarak inceler.
 • C) Bütün dinlere eşit uzaklıktadır.
 • D) Belirli bir dini sorgulama yapmadan savunur.
SORU 20

I- Ateizm
II- Deizm
III- Panteizm
Yukarıda verilenlerden hangileri Tanrı’nın varlığını kabul eden görüşlerdendir?

 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDABADBACCBADBCDCADB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?