GİRİŞ/KAYIT

Fıkıh 1 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

“Daha önce gelen hükmün önceki hükmü kaldırması” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nesih
 • İstislah
 • Avarız
 • İskât
SORU 2

Peygamberimizin “Müellefei Kulûb’a” zekâttan tahsis ettiği fon aşağıdaki halifelerden hangisinin görüşü ve müdahalesiyle kaldırılmıştır?

 • Uygun bir zamanda tekrardan tutmalıdır.
 • Hz. Osman
 • Hz. Ömer
 • Hz. Ali
SORU 3

Ev sahibiKiracı arasındaki ilişki fıkıh ilminin konularından hangisinin alanına girer?

 • Madenlerin zekât miktarı 1/10 dur.
 • Ukûbat
 • Münâkehât
 • Muâmelât
SORU 4

Kişinin bir takım haklara sahip olmaya elverişli bulunması ve sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğine fıkıhta ne ad verilir?

 • İkrah
 • Ehliyet
 • Edille-i Şeriyye
 • Efal-i Mükellefîn
SORU 5

Caferî mezhebi, fıkhî görüş bakımından genel olarak hangi mezhebe daha yakındır?

 • Hanefî
 • Malikî
 • Şafii
 • Hanbelî
SORU 6

Fıkıh ilminde “Avarızu’l ehliyye” kavramı ile aşağıdakilerden hangisi kastedilir?

 • Yellenmek
 • Ehliyet Şartları
 • Vücub Ehliyeti
 • Eda Ehliyeti
SORU 7

Aşağıdaki farz ibadetlerden hangisini yapmak için belli bir vakit aranmaz?

 • Sıcak su elde edilmesi
 • Hacca gitmek
 • Zekat vermek
 • Namaz kılmak
SORU 8

Kötülüğe neden olan kapının kapatılması anlamına gelen şer’î delil aşağıdakilerden hangisidir?

 • İstishab
 • İstihsan
 • Sedd-i zeraî
 • Mesalih-i Mürsele
SORU 9

Aşağıdaki durumlardan hangisinde mükellefiyet ortadan kalkmaz?

 • Güneş battıktan sonra yaklaşık 45 dakikalık süre
 • Cehalet
 • Çocukluk
 • Akıl hastalığı
SORU 10

Şer’î bir problemin çözümü noktasında, hangi kaynaklara başvurulacağını ve hangi temel ilkeler çerçevesinde çözüleceğini konu edinen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • İslam Felsefesi
 • Hadis Usulü
 • Tefsir usulü
 • Fıkıh usulü
SORU 11

Aşağıdaki ibadetlerden hangisi Hanefi mezhebine göre vaciptir?

 • Sadaka vermek
 • Kurban kesmek
 • Cenaze namazı kılmak
 • Ramazan ayı dışında oruç tutmak
SORU 12

Şarabın haram kılınmasından yola çıkarak tüm alkollü içecekler de haram kabul edilmiştir.
Bu hüküm aşağıdakilerden hangisine örneklik oluşturur?

 • Güneş’in batışından yaklaşık 45 dakika önce başlayıp batana kadar ki süre
 • Kitap
 • Kıyas
 • İcma
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi müçtehitte bulunması gereken özellikler arasında yer almaz?

 • Kuran-ı ezbere bilmesi
 • Arapçaya hakim olması
 • Fıkıh usulune vakıf olması
 • İçinde yaşadığı toplumun şartlarını ve ihtiyaçlarını bilmesi
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi fıkhın ukûbât bölümünün konusudur?

 • Vasiyet ve Miras
 • Suçlar ve Cezalar
 • Akitler ve Borçlar
 • Nikâh ve Boşanma
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi Hanefi mezhebine göre müekked sünnettir?

 • Sabah namazının sünneti
 • İkindi namazının sünneti
 • Cenaze namazı
 • Vitir namazı
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin konusudur?

 • Meleklerin özellikleri
 • Hadislerin sıhhat derecesi
 • Dini hükümlerin kaynakları
 • İslam düşüncesinde ortaya çıkan itikadi mezhepler
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi İmam Şafii’nin fıkıh usulüne dair eseridir?

 • Mukim olması
 • ElMutasfa
 • ElMuvafakat
 • ElFıkhu’l Ekber
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi Hanefi mezhebinin önde gelen imamlarından değildir?

 • 1/30
 • İmam Züfer
 • İmam Nevevi
 • İmam Muhammed
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi fıkhî hükümlerin aslî kaynaklarından biridir?

 • Seddi Zeraî
 • İstihsan
 • İstihsab
 • İcma
SORU 20

İçtihat ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru değildir?

 • Bitkileri koparmak
 • Dinin yaşanmasını zorlaştırır.
 • Yeni çıkan sorunlara çözümler üretir.
 • Fıkhın, hayatla paralel gitmesini sağlar.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACDBAACCBDBCABACACDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler