GİRİŞ/KAYIT

Fıkıh 1 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

“Daha önce gelen hükmün önceki hükmü kaldırması” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Nesih
 • B) İstislah
 • C) Avarız
 • D) İskât
SORU 2

Peygamberimizin “Müellefei Kulûb’a” zekâttan tahsis ettiği fon aşağıdaki halifelerden hangisinin görüşü ve müdahalesiyle kaldırılmıştır?

 • A) Uygun bir zamanda tekrardan tutmalıdır.
 • B) Hz. Osman
 • C) Hz. Ömer
 • D) Hz. Ali
SORU 3

Ev sahibiKiracı arasındaki ilişki fıkıh ilminin konularından hangisinin alanına girer?

 • A) Madenlerin zekât miktarı 1/10 dur.
 • B) Ukubat
 • C) Münakehat
 • D) Muamelat
SORU 4

Kişinin bir takım haklara sahip olmaya elverişli bulunması ve sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğine fıkıhta ne ad verilir?

 • A) İkrah
 • B) Ehliyet
 • C) Edille-i Şeriyye
 • D) Efal-i Mükellefîn
SORU 5

Caferî mezhebi, fıkhî görüş bakımından genel olarak hangi mezhebe daha yakındır?

 • A) Hanefî
 • B) Malikî
 • C) Şafii
 • D) Hanbelî
SORU 6

Fıkıh ilminde “Avarızu’l ehliyye” kavramı ile aşağıdakilerden hangisi kastedilir?

 • A) Yellenmek
 • B) Ehliyet Şartları
 • C) Vücub Ehliyeti
 • D) Eda Ehliyeti
SORU 7

Aşağıdaki farz ibadetlerden hangisini yapmak için belli bir vakit aranmaz?

 • A) Sıcak su elde edilmesi
 • B) Hacca gitmek
 • C) Zekat vermek
 • D) Namaz kılmak
SORU 8

Kötülüğe neden olan kapının kapatılması anlamına gelen şer’î delil aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İstishab
 • B) İstihsan
 • C) Sedd-i zeraî
 • D) Mesalih-i Mürsele
SORU 9

Aşağıdaki durumlardan hangisinde mükellefiyet ortadan kalkmaz?

 • A) Güneş battıktan sonra yaklaşık 45 dakikalık süre
 • B) Cehalet
 • C) Çocukluk
 • D) Akıl hastalığı
SORU 10

Şer’î bir problemin çözümü noktasında, hangi kaynaklara başvurulacağını ve hangi temel ilkeler çerçevesinde çözüleceğini konu edinen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İslam Felsefesi
 • B) Hadis Usulü
 • C) Tefsir usulü
 • D) Fıkıh usulü
SORU 11

Aşağıdaki ibadetlerden hangisi Hanefi mezhebine göre vaciptir?

 • A) Sadaka vermek
 • B) Kurban kesmek
 • C) Cenaze namazı kılmak
 • D) Ramazan ayı dışında oruç tutmak
SORU 12

Şarabın haram kılınmasından yola çıkarak tüm alkollü içecekler de haram kabul edilmiştir.
Bu hüküm aşağıdakilerden hangisine örneklik oluşturur?

 • A) Güneş’in batışından yaklaşık 45 dakika önce başlayıp batana kadar ki süre
 • B) Kitap
 • C) Kıyas
 • D) İcma
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi müçtehitte bulunması gereken özellikler arasında yer almaz?

 • A) Kuran-ı ezbere bilmesi
 • B) Arapçaya hakim olması
 • C) Fıkıh usulune vakıf olması
 • D) İçinde yaşadığı toplumun şartlarını ve ihtiyaçlarını bilmesi
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi fıkhın ukûbât bölümünün konusudur?

 • A) Vasiyet ve Miras
 • B) Suçlar ve Cezalar
 • C) Akitler ve Borçlar
 • D) Nikâh ve Boşanma
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi Hanefi mezhebine göre müekked sünnettir?

 • A) Sabah namazının sünneti
 • B) İkindi namazının sünneti
 • C) Cenaze namazı
 • D) Vitir namazı
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin konusudur?

 • A) Meleklerin özellikleri
 • B) Hadislerin sıhhat derecesi
 • C) Dini hükümlerin kaynakları
 • D) İslam düşüncesinde ortaya çıkan itikadi mezhepler
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi İmam Şafii’nin fıkıh usulüne dair eseridir?

 • A) Mukim olması
 • B) ElMutasfa
 • C) ElMuvafakat
 • D) ElFıkhu’l Ekber
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi Hanefi mezhebinin önde gelen imamlarından değildir?

 • A) 1/30
 • B) İmam Züfer
 • C) İmam Nevevi
 • D) İmam Muhammed
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi fıkhî hükümlerin aslî kaynaklarından biridir?

 • A) Seddi Zeraî
 • B) İstihsan
 • C) İstihsab
 • D) İcma
SORU 20

İçtihat ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru değildir?

 • A) Bitkileri koparmak
 • B) Dinin yaşanmasını zorlaştırır.
 • C) Yeni çıkan sorunlara çözümler üretir.
 • D) Fıkhın, hayatla paralel gitmesini sağlar.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACDBAACCBDBCABACACDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?