GİRİŞ/KAYIT

İslam Tarihi 1 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Günümüz İslam tarihi çalışmalarında özellikle aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmaktadır?

 • A) Öğretici
 • B) Rivayetçi
 • C) Hikâyeci
 • D) Araştırmacı
SORU 2

Müslüman bilginlerden bazıları, sadece bölgelerin ne zaman ve nasıl fethedildiklerini anlattıkları kitaplar yazmışlardır.
Aşağıdaki eserlerden hangisini yapılan bu açıklamaya örnek olarak gösterebiliriz?

 • A) Belâzuri’nin “Fütuhu’l – Büldan”ını
 • B) İbn S’ad’ın “Kitabü’t – Tabakat”ını
 • C) İbn Hallikan’ın “Vefayatü’l – Ayan”ını
 • D) İmam Ebu Yusuf’un “Kitabü’l – Harac”ını
SORU 3

Tarihî bir caminin giriş kapısının üzerinde, o caminin ne zaman, kim tarafından ve kime yaptırıldığını ifade eden yazılı metne ne ad verilir?

 • A) Tuğra
 • B) Berat
 • C) Kitabe
 • D) Şeriye
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi, İslam öncesinde olayları tarihlendirme için kullanılan ifadelerden biri değildir?

 • A) Fil Olayı
 • B) Hicret yılı
 • C) Zelzele Yılı
 • D) Tufan Olayı
SORU 5

Aşağıdaki takvimlerden hangisinde yılın her ayı, 30 gün olarak kabul edilmiştir?

 • A) İran Takvimi
 • B) Hicri Takvim
 • C) Rumi Takvim
 • D) Miladi Takvim
SORU 6

İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nda yaşayanlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Yaygın olarak Putperestlik inancına bağlıdırlar.
 • B) Sosyal hayatta kadınlar mirastan hak alamazlar.
 • C) Yerleşik Arapların uğraşıları tarım ve ticarettir.
 • D) Güçlü bir merkezî yönetim altında yaşamaktadırlar.
SORU 7

İslamiyet’in doğduğu yıllarda Arap Yarımadası’na komşu olan iki büyük devlet, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • A) Bizans – Sasani
 • B) Sasani – Memlûk
 • C) Osmanlı – Akkoyunlu
 • D) Akkoyunlu – Karakoyunlu
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi, Hanif inancına bağlılığıyla ünlenmiş kişilerden biri değildir?

 • A) Kuss bin Said
 • B) Varaka bin Nevfel
 • C) Tuleyha bin Huveylit
 • D) Ubeydullah bin Cahş
SORU 9

Hayber’in fethi Müslümanlara, aşağıdakilerden hangisini kazandırmıştır?

 • A) Arap Yarımadası bütünüyle Müslümanların eline geçti.
 • B) Yahudi – Müslüman yakınlaşması sağlandı.
 • C) Yahudiler arasında İslam hızla yayıldı.
 • D) Şam ticaret yolu güvenlik altına alındı.
SORU 10

I. Gassan kralına
II. İskenderiye valisine
III. İran hükümdarına IV. Bizans imparatoruna
Hz. Muhammed, yukarıdakilerden hangilerine İslam’ı tebliğ eden mektuplar göndermiştir?

 • A) Yalnız IV
 • B) I, II ve IV
 • C) II, III ve IV
 • D) I, II, III ve IV
SORU 11

• Kureyş’in Adiy kolundandır.
• Babasının adı Hattap, annesininki Hanteme’dir.
• Mekke Dönemi’nin 6. yılında Müslüman olmuştur.
• Sayıları çok az olan okur – yazar Mekkelilerden biridir.
• İslam olmadan önce kabilesinin yetkisinde bulunan dış ilişkiler görevini yürütmüştür.
Hakkında bilgi verilen halife, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. Ali
 • B) Hz. Ömer
 • C) Hz. Osman
 • D) Hz. Ebu Bekir
SORU 12

Hz. Peygamber’e iman eden ilk çocuk sahabe, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. Ali
 • B) Hz. Hasan
 • C) Hz. Hüseyin
 • D) Hz. Muaviye
SORU 13

Hz. Ebu Bekir’in oğlu Muhammed, miladi 656 yılında aşağıdaki yerlerden hangisine vali olarak atanmıştır?

 • A) Şam
 • B) Basra
 • C) Mısır
 • D) Dedikodu yapılması
SORU 14

Aşağıdaki Emevi halifelerinden hangisinin ölümüyle Emevi Devleti’nin sona erdiği kabul edilir?

 • A) III. Yezit
 • B) II. Velit
 • C) I. Hişam
 • D) II. Mervan
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi Emeviler Dönemi’nde meydana gelen olaylardan değildir?

 • A) İlk Arap parasının bastırılması
 • B) İstanbul’un Müslümanlarca kuşatılması
 • C) Halifeliğin saltanat hâline dönüştürülmesi
 • D) Türklerin Müslüman olmalarının sağlanması
SORU 16

Aşağıdaki devletlerden hangisinin döneminde Zındıklara karşı mücadele etmek için “Divanu’z–Zenadıka” adlı teşkilat kurulmuştur?

 • A) Abbasiler
 • B) Emeviler
 • C) Harzemşahlar
 • D) Endülüs Emevileri
SORU 17

Abbasi halifelerinden Mansur, Mehdi, Harun Reşit, Me’mun, Mu’tasım ve Vasık dönemleri için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • A) Devlet parçalanmıştır.
 • B) Fetih hareketlerinin durduğu bir dönemdir.
 • C) Dönemleri, Abbasilerin “Altın Çağı” kabul edilir.
 • D) Savaş meydanlarında şehit olmuş Abbasi halifeleridir.
SORU 18

İslam tarihinde “10 Muharrem” gününün anlam ve önemi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mekke fethedilmiştir.
 • B) Hz. Hüseyin şehit edilmiştir.
 • C) Hz. Muhammed Mekke’den Medine’ye hicret etmiştir.
 • D) Puvatya Savaşı’nda Müslümanlar Franklara yenilmiştir.
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi, Abbasiler Dönemi’nde yaşamış ünlü tarihçilerden biri değildir?

 • A) Koçi Bey
 • B) Taberî
 • C) Belazuri
 • D) İbnü’l – Esir
SORU 20

Aşağıdakilerin hangisinde, Abbasilerin “avasım” illerini kurmalarının amacı verilmiştir?

 • A) Ülkeyi bayındır hâle getirmek
 • B) Ülke sınırlarını genişletmek
 • C) Bilim ve sanatı geliştirmek
 • D) Sınır güvenliğini sağlamak
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DACBADACDDBACDDACBAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?