GİRİŞ/KAYIT

İslam Tarihi 2 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Türklerin, Abbasiler Dönemi’nde İslam kültür ve uygarlığına en büyük katkıları, aşağıdaki alanlardan hangisinde olmuştur?

 • A) Ordu ve siyaset
 • B) Hukuk ve adalet
 • C) Edebiyat ve sanat
 • D) Tarım ve hayvancılık
SORU 2

Emevilerin yaptıkları zulüm ve baskılara dayanamayan Merv halkı, aşağıdakilerden hangisinin önderliğinde Emevilere karşı isyan etmiştir?

 • A) Kürşat
 • B) Sul – Tegin
 • C) Haris bin Süreyç
 • D) Şakik-i Belhi
SORU 3

Uşrusana hükümdarı Kavus, aşağıdaki hangi Abbasi halifesinin gayretleri neticesinde Müslüman olmuştur?

 • A) Mehdi
 • B) Me’mun
 • C) Mansur
 • D) Mu’tasım
SORU 4

Aşağıdaki olaylardan hangisi, İslam dünyasını diğerlerine göre olumlu yönde etkilemiştir?

 • A) Talas Savaşı
 • B) Haçlı Seferleri
 • C) Fransız ihtilali
 • D) Yeni ticaret yollarının keşfi
SORU 5

İslam halifesi ilk hangi Türk devleti döneminde koruma altına alınmıştır?

 • A) Türkiye Selçuklu
 • B) Büyük Selçuklu
 • C) Karahanlı
 • D) Gazne
SORU 6

Müslüman Oğuzlara verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Alp
 • B) Türkmen
 • C) Ensâr
 • D) Bektaşi
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinin nedenlerinden biri değildir?

 • A) Ölümden sonraki hayata inanılması
 • B) Abbasilerin ılımlı politikalar izlemesi
 • C) Zor kullanılarak baskı altında benimsetilmesi
 • D) “Cihat” ve “Şehit” anlayışının Türk askerî yapısını güçlendirmesi
SORU 8

1096 – 1099 yılları arasında yapılan ilk Haçlı ordusunun tamamına yakını, aşağıdaki devletlerden hangisi tarafından etkisiz hâle getirilmiştir?

 • A) Türkiye Selçuklu
 • B) Harzemşahlar
 • C) Karahanlı
 • D) Osmanlı
SORU 9

Alman İmparatoru Friedrich, hangi Haçlı Seferi sırasında Silifke Çayı’nı geçerken boğularak ölmüştür?

 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
SORU 10

“Haremeyn Vakıfları” olarak adlandırılan vakıflar, hangi devlet zamanında kurulmuştur?

 • A) Büyük Selçuklu
 • B) Eyyubi
 • C) Abbasi
 • D) Osmanlı
SORU 11

Şehidiye Medresesi, aşağıdaki şehirlerden hangisindedir?

 • A) Elazığ
 • B) Mardin
 • C) Şanlıurfa
 • D) Malatya
SORU 12

Gurlular, 1187’de aşağıdaki devletlerden hangisinin hâkimiyetine son vermişlerdir?

 • A) Karahanlı
 • B) Sasani
 • C) Gazne
 • D) Babür
SORU 13

• Halvetiyye
• Celvetiyye
Verilenler, aşağıdaki hangi konu ile ilgili kavramlardandır?

 • A) Tarikat kolları
 • B) Hat yazı çeşitleri
 • C) Türk nota çeşitleri
 • D) Abbasi saray teşkilatı görevlileri
SORU 14

İslam öncesi Arap toplumunun en belirgin özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kabilecilik
 • B) Tek eşle evlilik
 • C) Tek tanrıcılık
 • D) Savaşçılık
SORU 15

Aşağıdaki halifelerden hangisinin döneminde para, altın, gümüş ve ticari malların zekâtı, devlet tarafından toplanması yerine, ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere zengin Müslümanların sorumluluğuna bırakılmıştır?

 • A) Hz. Ali
 • B) Hz. Ömer
 • C) Hz. Osman
 • D) Hz. Ebu Bekir
SORU 16

Toledo ile doğudaki Dımeşk şehirlerini İslam dünyasında meşhur yapan uğraşı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Çinicilik
 • B) Kâğıt imalatı
 • C) Dokumacılık
 • D) Kılıç yapımı
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi muhaddis değildir?

 • A) Müslim
 • B) Zemahşerî
 • C) İmam Malik
 • D) Ebu Davut
SORU 18

Aşağıdaki kavramlardan hangisi “Ciltçi” anlamına gelir?

 • A) Mücellit
 • B) Mülhit
 • C) Mutavva
 • D) Mürtet
SORU 19

• Yunanistan
• Ermenistan
• Hollanda
• Kanada
Verilen ülkelerin ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Asya ülkeleridirler.
 • B) Türkiye’nin komşularıdırlar.
 • C) Nüfuslarının % 1 – 5’i Müslüman’dır.
 • D) Nüfuslarının % 20 – 50’si Müslüman’dır.
SORU 20

Üsküp İsa Bey İmam Hatip Lisesi ile Üsküp İslami İlimler Fakültesi, aşağıdaki hangi ülkede eğitim – öğretim hizmeti veren kurumlardır?

 • A) Kosova
 • B) Hırvatistan
 • C) Arnavutluk
 • D) Makedonya
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACBADBCACDBCAACDBACD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?