GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli İşletme 2 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi üretim yapan bir endüstri işletmesidir?

 • A) Demir çelik fabrikası
 • B) Ticaret işletmesi
 • C) Banka
 • D) Okul
SORU 2

Özel işletmelerin kamu işletmelerinden farklı olan amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Verimli olmak
 • B) Kâr elde etmek
 • C) İstihdamı sürekli kılmak
 • D) Mal veya hizmet üretmek
SORU 3

Bir işletmenin kurulması ve işletilmesi için gerekli paranın sağlanması hangi işletme fonksiyonu ile yerine getirilir?

 • A) Finansman
 • B) Pazarlama
 • C) Üretim
 • D) Yönetim
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketlerinin şahıs işletmelerine göre olumlu yönlerindendir?

 • A) Faaliyetlerin gizli olması
 • B) Kurulmasının kolay olması
 • C) Yetkilerin bir kişide toplanmış olması
 • D) Yönetimin belli bir sisteme bağlı olması
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi işletme yöneticilerinde olması gereken özelliklere göre yanlıştır?

 • A) Personelinin çalışmalarından haberdar olmalı
 • B) Çalışanlarının işle ilgili görüşlerini almalı
 • C) Sorumluluk almaya hazır olmalı
 • D) Yetki almaktan kaçınmalı
SORU 6

Bir işletmedeki başlıca birimleri, bunlar arasındaki karşılıklı ilişkileri ve işi yürütmekle görevli olanları aşağıdakilerden hangisi gösterir?

 • A) İşletme bütçesi
 • B) Teşkilat şeması
 • C) Kâr/zarar tablosu
 • D) İşletme bilançosu
SORU 7

İşletme yönetiminin organizasyon işlevinde son olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 • A) Yapılacak işlerin belirlenmesi
 • B) Yetki ve sorumlulukların belirlenmesi
 • C) İşleri yapacak kişilerin göreve atanması
 • D) Çalışma yerleri, kullanılacak araç ve yöntemlerin seçilmesi
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi şahıs işletmelerinin özelliklerinden biridir?

 • A) Büyüme yeteneği sonsuzdur.
 • B) Yönetim belli bir sisteme bağlıdır.
 • C) İşletmede yetkiler bir kişide toplanır.
 • D) İşletmeden alacaklı olanlara karşı sorumlulukları sınırlıdır.
SORU 9

İnsan ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ekonomik mal ve hizmet üretmek için faaliyette bulunan kuruluşlara ne denir?

 • A) Fabrika
 • B) işletme
 • C) Dükkân
 • D) Büro
SORU 10

Yönetimin planlamadan sonra gelen işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Denetim
 • B) Sevk ve idare
 • C) Organizasyon
 • D) Koordinasyon
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi yönetimin özellikleri ile ilgili yanlış bir ifadedir?

 • A) Yönetim, bir karar verme sürecidir.
 • B) Yönetim bir yetki faaliyetidir.
 • C) Yönetim tek yönlü bir faaliyettir.
 • D) Yönetim verimliliği temel alır.
SORU 12

İşletmenin ihtiyaç duyduğu fonların en uygun şartlarda sağlanması ve bu fonların en etkin bir şekilde kullanılmasıyla ilgili faaliyetler aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılmaktadır?

 • A) Finans
 • B) finansman
 • C) Finansal yönetim
 • D) Finansman fonksiyonu
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Klasik Yönetim Teorisinde etkinlik ve verimliliğin artırılması için hangi ilkelere uyulması gerektiğine yönelik yapılan araştırmalardan değildir?

 • A) Hiyerarşik yapı
 • B) Emir-komuta birliği
 • C) Yapı ve insan davranışları
 • D) İş bölümü ve uzmanlaşma
SORU 14

İşletmeler faaliyetlerini yürütürken çevrenin korunmasına yönelik alacağı tedbirlerden birisi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 • A) Tesis kurulduktan sonra çevre sorunları dikkate alınmalıdır.
 • B) Üretimde yenilenebilir kaynaklar kullanılmalıdır.
 • C) Atıkların geri dönüşümü sağlanmalıdır.
 • D) Üretim yapan fabrika bacalarına filtre takılmalıdır.
SORU 15

Bir işletme ürünlerini tüketicilere doğrudan dağıtım yoluyla ulaştırıyorsa aşağıdakilerden hangisi oluşmuş olan uygun şartlardan birisidir?

 • A) Üretim hızının tüketim hızından fazla olması
 • B) Tüketici ya da müşteri sayısının fazla olması
 • C) Üretim – tüketim noktaları arası mesafenin uzak olması
 • D) Birim fiyatının yüksek olması
SORU 16

Yönetici, astlarının faaliyetlerini yönlendirmesi ve onlara ne yapmaları gerektiğini bildirmesi sürecinde emir verirken aşağıda verilenlerden hangisini tercih etmemelidir?

 • A) Yazılı iletişim yapmalı
 • B) Emirleri kesin, açık vermeli
 • C) Emirlerinin amaçlarını açıklamalı
 • D) İmkansız emirler vermekten kaçınmalı
SORU 17

İşletmeler çalışanların ücretlerini belirlerken dikkate alacağı unsurlardan en önemlisi hangisidir?

 • A) Çalışana ücret konusunda bilgi verilmeli
 • B) Eşit işe eşit ücret verilmeli
 • C) Ücretlendirme konusunda objektif olunmalı
 • D) Yaşam düzeyini yükseltecek ölçüde olmalı
SORU 18

Küçük imalatçılarla, küçük perakendeciler için en uygun ve en ekonomik olma niteliğine sahip dağıtım kanalı hangi seçenekte verilmiştir?

 • A) Üretici → Perakendeci – Tüketici
 • B) Üretici → Toptancı – Perakendeci – Tüketici
 • C) Üretici → Acenta → Perakendeci – Tüketici
 • D) Üretici → Acenta → Toptancı → Perakendeci – Tüketici
SORU 19

Bir yöneticinin üretim faktörlerini sistemli, uyumlu ve etkili biçimde kullanarak mal ve hizmet üretmek için çalışanların görevlerini en iyi biçimde yapmak üzere düzene koyması ve her türlü araç, gereç ve malzeme ile donatması, onun hangi yönetim fonksiyonunu yerine getirdiğini gösterir?

 • A) Planlama
 • B) Yöneltme
 • C) Organizasyon
 • D) Koordinasyon
SORU 20

İşletmenin niteliğine uygun personel seçimi için aşağıda verilenlerden öncelikli olarak hangisinin yapılması gerekir?

 • A) İşin profilinin çıkarılması
 • B) İş gereklerinin hazırlanması
 • C) Personel ihtiyacı olan işlerin belirlenmesi
 • D) İş için uygun personel kriterlerinin belirlenmesi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABADDBDCBCCDCADABBCC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?