GİRİŞ/KAYIT

Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi Temel İslam Bilimleri’nden biri değildir?

 • A) Fıkıh
 • B) Tefsir
 • C) Siyer
 • D) Kelam
SORU 2

Karşılaştırmalı Dinler Tarihi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir?

 • A) Temel İslam Bilimleri ile ilişkilidir.
 • B) Tüm dinleri inceleme konusu yapar.
 • C) Dinleri doğruluk ve yanlışlık bakımından değerlendirir.
 • D) Dinlerin tarihi gelişimini incelerken, tarihi karşılaştırmalı metoda başvurur.
SORU 3

325 yılında İmparator Konstantin’in emriyle toplanan Konsilde, İsa’nın tanrı olduğu tartışılarak kabul edilmiştir.
Bu konsil aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Vatikan Konsili
 • B) Efes Konsili
 • C) İznik Konsili
 • D) İstanbul Konsili
SORU 4

Yahudilikte “Arz-ı Mevud”un anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Seçilmiş özel millet
 • B) Kudüs’teki Süleyman mabedi
 • C) Olağanüstü güçlere sahip kurtarıcı
 • D) Yahudilere vadedilmiş kutsal topraklar
SORU 5

Hristiyanlığın ortaya çıktığı miladi yılın başlarında Filistin’de hangi din mensupları yaşıyordu?

 • A) Sabiiler
 • B) Yahudiler
 • C) Zerdüştler
 • D) Mecusiler
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan inançlarından olan “Vaftiz”i ifade eder?

 • A) Evlenen çiftler için kilisede yapılan törendir.
 • B) Hristiyanlığa giren kişinin suyla günahtan arındırılmasıdır.
 • C) Şükretmek anlamına gelen bir ayindir.
 • D) Hastalıkta ve özellikle ölüm anında kişiyi rahatlatmak için yapılan bir ayindir.
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin temel özelliklerinden değildir?

 • A) Allah vardır ve birdir
 • B) Bütün insanlar günahsız doğar
 • C) Peygamberler ilahi niteliklere sahiptir
 • D) İslam inanç ilkeleri ve ibadet esasları Kur’an-ı Kerim’de belirtilmiştir.
SORU 8

Zerdüştlük dini aşağıdaki ülkelerin hangisinde doğmuştur?

 • A) Filistin
 • B) Arabistan
 • C) Hindistan
 • D) İran
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Budizm’deki “sekiz dilimli yol”dan biri değildir?

 • A) Sürekli çaba
 • B) Doğru bilgi, kesin iman
 • C) Tek olan tanrıya inanmak
 • D) Doğru amaç, doğru düşünce
SORU 10

“İsrail” aşağıdaki peygamberlerden hangisinin lakabıdır?

 • A) Yahya
 • B) Yakup
 • C) Davud
 • D) Musa
SORU 11

• Firavunun sarayında büyüdü.
• İsrailli birine destek olmak isterken yanlışlıkla bir Mısırlı’nın ölümüne sebep oldu.
• Mısır’ı terkedip Medyen’e gitti ve orada Hz. Şuayb’ın kızıyla evlendi.
Yukarıda hakkında bilgi verilen peygamber kimdir?

 • A) Hz. İsa
 • B) Hz. Yakup
 • C) Hz. Davud
 • D) Hz. Musa
SORU 12

Yahudi isyanları nedeniyle 70 yılında Kudüs’ü işgal edip, Yahudilerin inşa ettikleri mabedi yıkan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Roma
 • B) İran
 • C) Babil
 • D) Mısır
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi hem Hristiyanlığın hem de Yahudiliğin ortak özelliklerinden biridir?

 • A) Mesihçilik
 • B) Teslis
 • C) Sakramentler
 • D) Seçilmişlik
SORU 14

Protestanlık, hangi mezhebin dini uygulamalarına tepki olarak ortaya çıkmıştır?

 • A) Metodist
 • B) Baptist
 • C) Ortodoks
 • D) Katolik
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan mezheplerinden biri değildir?

 • A) Monofizit Angilikan
 • B) Reformist
 • C) Protestan
 • D) Katolik
SORU 16

Kurucusu Siddharta Gautama olan din aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Taoizm
 • B) Sihizm
 • C) Budizm
 • D) Caynizm
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi yaşayan kabile dinlerinin genel özelliklerindendir?

 • A) Din kurucuları vardır.
 • B) Kutsal kitaplara sahiptir.
 • C) Evrensel özelliğe sahip dinlerdir.
 • D) Yüce tanrı inancına sahiptirler.
SORU 18

Türkiye Yahudilerinin yasal temsilcisi kimdir?

 • A) Papa
 • B) Patrik
 • C) Haham
 • D) Hahambaşı
SORU 19

Cahiliyye döneminde putları reddederek tek ilah fikrini benimseyenlere ne ad verilirdi?

 • A) Sâbii
 • B) Hanif
 • C) Havari
 • D) Hadarî
SORU 20

Peygamberimiz, ilk vahyi aldıktan sonra başından geçenleri Hz. Hatice’ye anlatınca, o peygamberimizi kimin yanına götürmüştür?

 • A) Varaka b. Nevfel
 • B) Hz. Ebu Bekir
 • C) Ebu Talip
 • D) Bahira
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CCCDBBCDCBDAADBCDDBA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?