GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Psikoloji 2 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

I. Soyut düşünme gücü
II. Çevreye uyum sağlama
III. İyi muhakeme gücü
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri zekânın göstergesi olan yeteneklerdendir?

 • A) Yalnız II
 • B) Yalnız III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 2

Fareler üzerinde yapılan araştırmalarda zeki farelerin yavrularının zeki, zekâca geri farelerin yavrularının da zekâca geri oldukları görülmüştür.
Bu bulgu, zekâ üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğunu göstermektedir?

 • A) Cinsiyetin
 • B) Kalıtımın
 • C) Çevrenin
 • D) Yâsîn
SORU 3

Bir eylem yapılarak cevaplandırılan testler aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

 • A) she invited her friends
 • B) Sözlü testler
 • C) Yazılı testler
 • D) Performans testleri
SORU 4

Zekâ testlerinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bireyin kişiliğini belirlemek.
 • B) Bireyin bedensel gelişimini incelemek.
 • C) Bireyin zihinsel başarı düzeyini saptamak.
 • D) Bireyin yetenekli olduğu alanları saptamak.
SORU 5

Sigmund Freud’un psikodinamik kuramına göre, kişiliğin biyolojik yanını oluşturan, doyurulması gereken temel ihtiyaçların yer aldığı ve haz ilkesine dayanan unsur hangisidir?

 • A) İd
 • B) Ego
 • C) Süper ego
 • D) Duyum
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi kişiliği ölçmek için kullanılan yöntemlerden biri değildir?

 • A) she did her homework
 • B) Projektif testler
 • C) Zekâ testleri
 • D) Anketler
SORU 7

Evrende kendi kendini oluşturan tek varlık insandır. O kendisini nasıl var kılmışsa öyledir. İnsan böylece kendi yolunu seçmeli, kendi yaşamına anlam vermelidir. İnsan özgürlüğüne sorumluluk yüklendiğinde ulaşır.
Kişilikle ilgili açıklama hangi psikoloji ekolüne aittir?

 • A) he would stop smoking
 • B) Psikodinamik kuram
 • C) Öğrenme kuramları
 • D) Varoluşçu kuram
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir insanda görülmesi beklenen davranışlardan değildir?

 • A) Hoşgörülü olması
 • B) Çalışabiliyor olması
 • C) Sürekli kaygı içinde olması
 • D) Sorumluluklarını yerine getirmesi
SORU 9

Kişilik kuramlarından biri olan “temel eğilim kuramının” öne sürdüğü görüş aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kişilik, beden yapısıyla birlikte doğuştan gelen bir yapıdır.
 • B) Kişilik, fiziksel, ruhsal ve çevresel etkenlerin kişiye özgü biçimde örgütlenmesiyle oluşur.
 • C) Kişilik, belirli uyarımlar karşısında öğrenilmiş, pekiştirilmiş davranışlardan meydana gelir.
 • D) Bilinçaltına itilen duygu, düşünce, arzu ve istekler insanın kişiliğini etkiler.
SORU 10

Engellenmenin yarattığı gerilim durumuna psikolojide ne ad verilir?

 • A) Çatışma
 • B) Pişmanlık
 • C) Dengelenme
 • D) Hayal kırıklığı
SORU 11

I. Çok beğenilen iki ayakkabıdan birini seçmek durumunda içine düşülen kararsızlık hali
II. Ameliyat olması gereken bir hastanın hem ağrı çekmek istememesi, hem de ameliyat olmaktan kaçınması
III. Sevdiği kızla evlenmek isteyen kişinin evliliğin sorumluluklarından kaçınması
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri yaklaşma – kaçınma çatışmasına örnek oluşturur?

 • A) Yalnız II
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi kötü stresin özelliklerinden değildir?

 • A) İnsana yaşama enerjisi verir.
 • B) Aşırı şiddette ve uzun süre devam eder.
 • C) İnsanın fizyolojik ve psikolojik dengesini bozar.
 • D) Zorlanma sebebi ortadan kalktıktan sonra da etkileri devam eder.
SORU 13

“Duygusal yoğunluğun fazla olduğu aşamadır. Stresin etkileme derecesine göre ağlama, bayılma, şok gibi olaylar ortaya çıkabilir.”
Yukarıda, stres karşısında zihnin gösterdiği psikolojik tepki aşamalarından hangisi açıklanmıştır?

 • A) the tallest
 • B) Çözülme aşaması
 • C) Zorlu düşünceler aşaması
 • D) Duygusal yüklenme aşaması
SORU 14

Tatmin edilmeyen arzu ve isteklerin edebi bir eserle veya müzik, resim gibi sanat alanlarına yönelerek doyuma ulaştırılması hangi psikolojik savunma mekanizmasına örnektir?

 • A) Yansıtma
 • B) Yüceltme
 • C) Bastırma
 • D) Mantığa bürünme
SORU 15

Hoşa gitmeyen, insanı rahatsız eden duygu ve düşüncelerin bilinç altına itilmesi hangi psikolojik savunma mekanizmasıyla açıklanır?

 • A) tallest
 • B) Özdeşim
 • C) Mantığa bürünme
 • D) Karşıt tepki geliştirme
SORU 16

İnsanın saçma olduğunu bildiği halde yaşadığı aşırı korkudur. yalnızlıktan korkma gibi.
Açıklaması verilen nevrotik bozukluk tipi hangisidir?

 • A) tall
 • B) Çoklu kişilik
 • C) Obsession
 • D) Fobi
SORU 17

Bireye, ilgi ve yeteneklerine uygun iş imkânları vererek, iç dünyasını dışa vurması sağlanır. Çiçek yetiştirmek, resim yapmak vb. etkinlikler, hastanın hem iç dünyasını boşaltır hem de ortaya koyduğu eseri onun, üstünlük duyguları geliştirmesini sağlar.
Yukarıda açıklanan tedavi yöntemi hangisidir?

 • A) the long
 • B) İş terapisi
 • C) Grup terapisi
 • D) Hipnoz
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin incelediği konulardan biri değildir?

 • A) Öğrenmeyi etkileyen etmenler
 • B) Tutum ve önyargıların kaynağı
 • C) Birey grup ilişkileri
 • D) Sosyal etki
SORU 19

“İtaat etme” ile ilgili olarak verilen aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 • A) Bireyin, başkaları istediği için bir davranışta bulunmasına itaat etme denir.
 • B) Bağımlı kişiliğe sahip olanlar, daha kolay etkilenerek itaat ederler.
 • C) İsteğin büyük ya da küçük olması itaati etkileyici rol oynar.
 • D) Ödül, Ceza gibi baskılar itaat etmeyi azaltır.
SORU 20

• Ben kimim?
• Neye yönelmem gerekiyor?
• Nasıl biri olmak istiyorum?
• Potansiyelim ne?
Bu sorular aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir?

 • A) Ruh sağlığını korumayı
 • B) Özdeşim kurmayı
 • C) Kimlik oluşumunu
 • D) İkna olmayı
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBDCACDCADCADBADBADC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?