Seçmeli Coğrafya 2 Dersi 2014 - 2015 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi doğal turizm alanlarından biridir?

 • Eol
 • Kamping
 • Kaplıcalar
 • Festivaller
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kültürü tanımlar?

 • Canlı ve cansız öğelerden oluşan en küçük çevre bilimidir.
 • Bir grup insanın bireysel ve toplu yaşamalarında etkili olan değerler bütünüdür.
 • Canlı varlıkların etkilendikleri ve çeşitli yollardan etkiledikleri mekânlardır.
 • Belli bir çevrenin sürekli olarak besleyebileceği belli bir türe ait maksimum birey sayısıdır.
Soru 3

Bir ülkenin ithalatında ham maddelerin, ihracatında ise mamül ürünlerin payı daha büyükse bu ülke için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?

 • Korint
 • Madence zengin olduğu
 • Sanayisinin gelişmiş olduğu
 • Turizminin gelişmiş olduğu
Soru 4

Tarım topraklarının tuzlanması ve göllerin kuruması aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisinin bilinçsiz kullanımı sonucu görülür?

 • Kolesterol
 • Toprak
 • Bitki örtüsü
 • Çevredeki biyoçeşitliliğin artması
Soru 5

Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi doğal çevreyi daha az kirletir?

 • Firavun Coser’e
 • Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı
 • Taş kömürü
 • Petrol
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan manevi unsurlardan biridir?

 • Simgeler
 • Örf ve âdetler
 • Coğrafi konum
 • Toprak özellikleri
Soru 7

Petrol üretiminde meydana gelen dalgalanmalar aşağıdaki sektörlerden hangisini daha az etkiler?

 • Tarım
 • Ulaşım
 • Sanayi
 • Enerji
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi sanayi devrimiyle birlikte İngiltere’de gözlemlenen bir durum değildir?

 • Şehirleşme
 • Nüfus artışı
 • Enerji talebinin azalması
 • Sosyo-ekonomik gelişme
Soru 9

Hindistan tarım ülkesi olmasına rağmen gıda ihtiyacının bir kısmını dışarıdan ithal etmektedir.
Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Firavun III. Amenofis’e
 • Geleneksel tarım yöntemleri
 • Platoların geniş yer kaplaması
 • Deniz ulaşımına önem vermesi
Soru 10

Hollanda’da her mevsim yağışlı iklim görülmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gotik
 • Tek iklimin görülmesi
 • Bulunduğu enlemin etkisi
 • GulfStream sıcak su akıntısı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisinin doğal çevreye zararı daha fazladır?

 • Barok
 • Nükleer enerjinin
 • Jeotermal enerjinin
 • Hidrojen enerjisinin
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi alternatif enerji kaynağıdır?

 • Rüzgâr
 • Odun
 • Kömür
 • Doğalgaz
Soru 13

Dünyadaki hiçbir ülke, ihtiyaçlarının tamamını üretecek kaynak ve kapasiteye sahip değildir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur?

 • Beyin göçünün
 • Uzay çalışmalarının
 • Turizm faaliyetlerinin
 • Küresel ticaretin
REKLAM
Soru 14

• Nüfus miktarı bakımından Dünya’da ikincidir.
• Ganj nehri ve ovası en önemli tarım alanıdır.
Yukarıda bazı özellikleri sıralanan ülkenin adı nedir?

 • Hindistan
 • Mısır
 • Çin
 • Brezilya
Soru 15

Sanayi sektörünün doğup gelişmesinde etkisi olan ilk enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Beyaz mermer
 • Taş kömürü
 • Rüzgâr
 • Doğal gaz
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi nükleer santrallerin olumlu yönlerinden biridir?

 • Kurulması yüksek teknolojik bilgi ister.
 • Santralin kurulum maliyeti çok yüksektir.
 • Enerji kaynağı olarak uranyum ve toryum kullanılır.
 • Üretim esnasında çevreye toz ve kül bırakmaz.
Soru 17

Kentlerin yakınlarında yer alan çöp toplama merkezleri hangi enerji türünün üretim alanıdır?

 • Hidrojen
 • Hidroelektrik
 • Biyodizel
 • Biyogaz
Soru 18

Sıklıkla taşkın ve sellerin yaşandığı bir akarsu üzerinde tedbir olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

 • Akarsu vadisinin uygun kesimlerine baraj yapmak.
 • Tesis ve evleri akarsu vadisinin uzağına yapmak.
 • Moloz yığınlarını akarsu yataklarına bırakmak.
 • Akarsu yatağının kenarlarına setler yapmak.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Japonya’nın beşeri bir özelliğidir?

 • Zengin bitki örtüsüne sahip olması
 • Pek çok adadan oluşan bir devlet olması
 • Yeryüzü şekillerinin oldukça dağlık olması
 • Gelişmiş ve modern ulaşım ağına sahip olması
Soru 20

ABD, Fransa, Hollanda gibi gelişmiş ülkelerin tarım faaliyetlerinde öne çıkan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

 • Modern yöntemlerle ticarete yönelik üretim yapmaları
 • Üretimde insan emeğini yoğun şekilde kullanmaları
 • İhtiyaçlarını karşılamaya yönelik üretim yapmaları
 • Tarım sektörüne yeterli önemi vermemeleri
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBCABBACBABADABDDCDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?