GİRİŞ/KAYIT

Siyer 1 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Herşeyin yaratıcısının Allah olduğuna inanmasına rağmen putları O’na eş tutan kimselere ne denir?

 • A) Kafir
 • B) Mutim b. Adiyy
 • C) Mü’min
 • D) Münafık
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’ın doğduğu ortamın özelliklerindendir?

 • A) Edebiyat ve güzel söz söyleme sanatı gelişmişti.
 • B) Kadınlar ile kız çocuklarına değer verilirdi.
 • C) Haniflik en yaygın inanç biçimiydi.
 • D) Okumayazma oranı yüksekti.
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin kızlarından biri değildir?

 • A) Ümmü Gülsüm
 • B) Zeynep
 • C) Rukiye
 • D) Aişe
SORU 4

Arap toplumunda göçebe hayatı yaşayan ve hayvancılıkla uğraşanlara ne ad verilirdi?

 • A) Kıptî
 • B) Bedevî
 • C) Hadarî
 • D) Mağribî
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin anne tarafından dedesidir?

 • A) Sa’d b. Bekir
 • B) Varaka b. Nevfel
 • C) Abdullah b. Cüdan
 • D) Vehb b. Abdümenaf
SORU 6

İslam’a davetin gizli dönemi hangi yıllar arasındadır?

 • A) 610-614
 • B) 613-615
 • C) 610-613
 • D) 613-616
SORU 7

615 yılında Habeşistan’a ilk hicret eden kafilede aşağıdaki sahabilerden hangisi yer almamıştır?

 • A) Hz. Osman
 • B) Hz. Ebu Bekir
 • C) Zübeyr b. Avvam
 • D) Abdurrahman b. Avf
SORU 8

İslam öncesi Arap toplumunda kabile meclisinin toplandığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mele
 • B) Darünnedve
 • C) Zü’l-Mecaz
 • D) Hilf
SORU 9

Müslümanların hicret etmesini engelleyemeyen müşrikler Hz. Peygamber hakkında aşağıdaki kararlardan hangisini almışlardır?

 • A) Sosyoloji Psikoloji Hukuk
 • B) Sürgün etmek
 • C) Süikast tertip etmek
 • D) Gitmesine izin vermek
SORU 10

“Ey örtüsüne bürünmüş yatan (Muhammed)! Kalk ve uyar.
Rabbini yücelt. Giydiklerini temiz tut. Kötü şeyleri terk et.”
(Müddessir suresi, 15. ayetler)
Bu ayetlerde peygamberimize verilen görev aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tefsir (Yorumlama)
 • B) Tebyin (Açıklama)
 • C) Tebşir (Müjdeleme)
 • D) Nübüvvet (Peygamberlik)
SORU 11

İslam öncesi Arap toplumundaki sosyal sınıflar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • A) HristiyanYahudiMecusi
 • B) PutperestBedeviMevali
 • C) MecusiHadariKöleler
 • D) HürMevaliKöle
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi llk Müslümanlar arasında sayılmaz?

 • A) Öngörü
 • B) Hz. Hatice
 • C) Halid b. Velid
 • D) Zeyd b. Harise
SORU 13

İslam’ın ilk mescidi nerede inşa edilmiştir?

 • A) Mekke
 • B) Taif
 • C) Küba
 • D) Şam
SORU 14

Peygamberimizin eşi Hz. Hatice ile amcası Ebu Talip’in vefat ettiği yıla ne isim verilir?

 • A) Ölüm yılı
 • B) Ayrılık yılı
 • C) Hüzün yılı
 • D) Hicret yılı
SORU 15

Aşağıdaki olaylardan hangisi Hicret’ten sonra gerçekleşmiştir?

 • A) Akabe Biatları
 • B) Hudeybiye antlaşması
 • C) Hz. Ömer’in müslüman olması
 • D) Hz. Muhammed’in Taif yolculuğu
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Kâbe’nin isimlerinden biri değildir?

 • A) Beytü’l – Hikme
 • B) Beytü’l – Haram
 • C) Beytü’l – Mamur
 • D) Beytü’l – Atik
SORU 17

Hz. Muhammed (sav.) hangi çocuğunun ismiyle künyelenmiştir?

 • A) Abdullah
 • B) İbrahim
 • C) Fatma
 • D) Kasım
SORU 18

Hz. Muhamed (sav.) ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Kâbe hakemliği yapmıştır.
 • B) Kız çocuklarına değer vermiştir.
 • C) Ebu Cehil ile ticari ortaklığı vardır.
 • D) Peygamberlik öncesi de güvenilir kişi olarak anılmaktadır.
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi II. Akabe Biatı’nda Müslümanların söz verdiği konulardan biri değildir?

 • A) İyiliği emredip kötülüğe engel olmak
 • B) Bollukta ve darlıkta mali yardım yapmak
 • C) Ailelerini korudukları gibi Hz. Muhammed’i korumak
 • D) Ticari ilişkilerinde faizle muameleden sakınmak
SORU 20

Hz. Muhammed (sav.)’in peygamberlik öncesi hayatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Yaşadığı toplumun ahlakını benimsemişti.
 • B) Ticari hayatı başarı ve güven vericiydi.
 • C) İnsan haklarına saygılı birisiydi.
 • D) Yetimleri ve fakirleri gözetirdi.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BADBDCBBCDDCCCBADCDA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?