GİRİŞ/KAYIT

Siyer 2 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden sonra meydana gelmiştir?

 • A) Toplumsal tabaka
 • B) Medine’de nüfus sayımının yapılması
 • C) Mescidi Nebevi’nin inşa edilmesi
 • D) Hendek savaşının yapılması
SORU 2

Namaza çağrının ateş yakarak yapılması teklifi Hz. Muhammed (sav.) tarafından neden reddedilmiştir?

 • A) Mecusilere ait bir adet olması
 • B) Her zaman ateş yakmanın zorluğu
 • C) Hristiyanlara ait bir adet olması
 • D) Uyuyan kişilere faydasının olmaması
SORU 3

Mescidi Nebevi’nin ilk kıble yönü neresiydi?

 • A) Habeşistan
 • B) Yemen
 • C) Kudüs
 • D) Mekke
SORU 4

“Eğer siz bir acıya uğradınızsa, o kavim de benzer bir acıya uğramıştır. O günleri biz insanlar arasında döndürür dururuz. Taki Allah, iman edenleri ortaya çıkarsın ve aranızdan şahitler edinsin. Allah zalimleri sevmez.”
(Ali İmrân suresi, 140. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılacak sonuçlardan biri değildir?

 • A) Az gelişmiş ülkelere ait tabaka piramidinde en az yeri alt tabaka kaplamaktadır.
 • B) Allah’ın Müslümanlara üzüntü yaşatmadığı
 • C) Karşılaşılan imtihanların inananları belirlemek için olduğu
 • D) Zaferin bazen bir topluma bazen de diğer topluma nasip olduğu
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşı’nın sebepleri arasında yer almaz?

 • A) Müslümanların müşrikleri Mekke’den çıkarmak istemeleri
 • B) Müşriklerin müslümanlara güçlerini göstermek istemeleri
 • C) Müslümanların, Mekkelilerin kervanına baskın yapma ihtimali
 • D) Kervanın gelirinin müslümanlara karşı yapılacak savaş için kullanılacağı düşüncesi
SORU 6

Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Hz. Hatice ile evliliğinden altı çocuğu olmuştur.
 • B) Ticarete Hz. Hatice ile evlendikten sonra başlamıştır.
 • C) Doğmadan iki ay önce babası Abdullah vefat etmiştir.
 • D) Dört yaşına kadar sütannesi Halime’nin yanında kalmıştır.
SORU 7

“İlim müminin yitik malıdır. Onu nerede bulursa alsın.”
Bu hadiste ifade edilene aşağıdakilerden hangisi uygun değildir?

 • A) İlimde taassup aranmaz.
 • B) İlim mümin için önemlidir.
 • C) Müslüman ilmi gelişmelere açıktır.
 • D) İlim sadece müminlerden öğrenilmelidir.
SORU 8

Aşağıdaki ayetlerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in peygamberlik yönü ile ilgilidir?

 • A) “Biz, seni bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik”(Sebe suresi, 28. ayet)
 • B) “Sen de öleceksin onlar da ölecekler”(Zümer suresi, 30. ayet)
 • C) Yetenekli olduğu bir sanatsal etkinliğe katılması
 • D) “… De ki; ben de ancak sizin gibi bir insanım…”(Fussilet suresi, 6. ayet)
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesi’nin yapılış nedenlerinden biri değildir?

 • A) Şehrin savunmasını sağlamak
 • B) Medine’de idarî birliği sağlamak
 • C) Müslümanlara ekonomik destek sağlamak
 • D) Müslümanların güvenliklerini sağlamak
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Uhud Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

 • A) Müşriklerden yirmi iki kişi öldü.
 • B) Hz. Hamza şehit oldu.
 • C) Mekkeli müşriklerin her türlü saldırganlıkları sona erdi.
 • D) Medineli Müslümanlar kısa süreli güvenlik tehlikesi atlattı.
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi Kur’anı Kerim’de peygamberler için kullanılan kavramlar arasında yer almaz?

 • A) Örgüt
 • B) Melik
 • C) Beşer
 • D) ABD
SORU 12

Hz. Muhammed (sav.)’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi Kur’an’daki bilgilerin başka kaynaklardan alındığı şeklindeki itirazları geçersiz kılmıştır?

 • A) Teknolojinin ilerlemesi
 • B) Son peygamber olması
 • C) İnsanüstü bir varlık olması
 • D) Okumayazma bilmemesi
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in bizim gibi bir insan olduğuna delil oluşturmaz?

 • A) İsmet sıfatına sahip olması
 • B) Kıyametin ne zaman kopacağını bilmemesi
 • C) Kendi emeği ile rızkını temin etmiş olması
 • D) İlahî emirlerden sorumlu tutulması
SORU 14

Hz. Muhammed (sav.)’in katılmadığı, bir sahabenin komuta ettiği askeri birliklere ne ad verilir?

 • A) Ulaşım olanaklarının artması
 • B) Musalaha
 • C) Seriyye
 • D) Gazve
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi Medine’de yaşayan Yahudi kabilelerden biri değildir?

 • A) Beni Kaynuka
 • B) Beni Kurayza
 • C) Beni Bekir
 • D) Beni Nadr
SORU 16

Peygamberimizin Veda Hutbesi’nde “Ey İnsanlar!” şeklinde hitabı onun hangi yönüne işaret etmektedir?

 • A) Adaletine
 • B) Merhametine
 • C) Hoşgörüsüne
 • D) Evrenselliğine
SORU 17

“(Resulüm!) Biz, seni âlemlere rahmet olarak gönderdik.”
(Enbiya suresi, 107. ayet)
Bu ayet peygamberimizin hangi yönüne işaret etmektedir?

 • A) Banka
 • B) Güvenilir biri olduğuna
 • C) Merhametli olduğuna
 • D) Son peygamber olduğuna
SORU 18

“Senetü’l Vüfud” kavramıyla kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Savaş yılı
 • B) Hüzün yılı
 • C) Fetihler yılı
 • D) Heyetler yılı
SORU 19

Peygamberimizin Necranlı Hristiyan heyetinin Mescidi Nebi’de ibadet etmelerine izin vermesi O’nun hangi yönüne örnek oluşturur?

 • A) Sabr
 • B) Hoşgörü
 • C) Merhamet
 • D) Dürüstlük
SORU 20

“… Ne dersiniz? Size şu dağın ardından bir takım atlıların geldiğini haber versem bana inanır mısınız?”
Bu olay Hz. Muhammed (sav.)’in eğitimde kullandığı metotlardan hangisine örnek olur?

 • A) Müjdeleyici olmasına
 • B) Kolaylaştırıcı olmasına
 • C) Tartışarak ikna etmesine
 • D) Soru sorarak öğretmesine
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DACBABDACCBDACCDCDBD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?