GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Sosyoloji 1 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin amaçlarından değildir?

 • A) Toplumu bilimsel olarak anlamak.
 • B) Toplumsal değişmenin nasıl işlediğini incelemek.
 • C) İnsanların bireysel sorunlarına çözüm yolları bulmak.
 • D) Toplumlar arası benzerlik ve farklılıkları saptayarak genellemelere ulaşmak.
SORU 2

I. Tek tek gerçekleşir.
II. Soyuttur.
III. Sayılarla ifade edilir.
IV. Yeri ve zamanı belli olan değişimlerdir.
Verilenlerden sosyal olayın özelliklerinden olanlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) I, III ve IV
 • D) II, III ve IV
SORU 3

• Toplum yaşamında insanların ihtiyaç duyduğu her türlü mal ve hizmetlerin nasıl üretildiğini, dağıtıldığını, bölüşüldüğünü ve tüketildiğini inceleyen bilimdir.
• Bireylerin birbirleriyle ve toplumla ilişkilerini düzenleyen ve uyulması zorunlu olan yazılı kuralları ele alan bilim dalıdır.
• Gözlenebilir insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir bilimdir.
Yukarıda tanımları verilen bilim dalları, hangisinde doğru sıralamayla verilmiştir?

 • A) Ekonomi – Psikoloji – Hukuk
 • B) Hukuk – Psikoloji – Ekonomi
 • C) Psikoloji – Hukuk – Ekonomi
 • D) Ekonomi – Hukuk – Psikoloji
SORU 4

Bilimsel bir çalışmada izlenmesi gereken aşamalar aşağıdakilerin hangisinde vdoğru sıralamayla verilmiştir?

 • A) Gözlem – Varsayım – Deneyleme – Genelleme
 • B) Varsayım – Deneyleme – Gözlem – Genelleme
 • C) Deneyleme – Gözlem – Genelleme – Varsayım
 • D) Genelleme – Gözlem – Deneyleme – Varsayım
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi bilimin niteliklerinden değildir?

 • A) Genelleyici olma
 • B) Evrensel olma
 • C) Sistemli olma
 • D) Öznel olma
SORU 6

“Sınırları belirlenmiş tek bir konunun derinlemesine incelenmesidir.”
Tanımı verilen araştırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sosyal güvenlik kapsamının daraltılması
 • B) Monografi
 • C) Sosyometri
 • D) İstatistik analizler
SORU 7

Toplumsal ilişkilerin, olayların oluştuğu, toplumsal kurumların, grupların yer aldığı, nüfus ile yerleşim tarzının biçimlendiği toplumsal bir varlıktır.
Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?

 • A) Toplumsal Yapı
 • B) Toplumsal Statü
 • C) Toplumsal değer
 • D) Toplumsal norm
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal ilişkinin oluşması için gerekli olan koşullardan değildir?

 • A) Bireyler arasında etkileşimin olması
 • B) En az üç kişi arasında olması
 • C) Bireylerin birbirinden haberdar olması
 • D) Belli bir zaman sürecinde devam etmesi
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi verilmiş statüye örnektir?

 • A) Mühendis olmak
 • B) Öğrenci olmak
 • C) Kadın olmak
 • D) Tüccar olmak
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi olumsuz toplumsal sapma davranışının nedenleri arasında yer almaz?

 • A) Farklı kültürlerden gelme
 • B) Psikolojik uyumsuzluk
 • C) Ekonomik kalkınma
 • D) İşsizliğin artması
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi “bireyin bireyle” olan ilişkisine örnek olur?

 • A) Ayşegül ve Elif’in arkadaş olması
 • B) Galatasaray ile Fenerbahçe’nin birlikte maç yapması
 • C) Öğretmenin sınıfta ders yapması
 • D) Babamızın okuldaki veli toplantısına katılması
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi birincil toplumsal ilişkilerin özelliklerindendir?

 • A) Çıkara dayalı olması
 • B) Resmi ilişkiler olması
 • C) Duygusal boyutlu olması
 • D) Yazılı normlara dayalı olması
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi sosyal grup niteliği taşımaktadır?

 • A) Otobüs kuyruğunda bekleyenler
 • B) Yolda kırmızı ışıkta bekleyenler
 • C) Bir futbol karşılaşmasını izleyenler
 • D) Bir okulun aynı sınıfında okuyan öğrenciler
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi kent toplumsal yapısının özelliklerinden değildir?

 • A) Birincil ilişkilerin hâkim olması
 • B) Nüfus yapısının heterojen olması
 • C) Uzmanlaşmanın gelişmiş olması
 • D) Statü değiştirmenin çok sık görülmesi
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi toprağa yerleşmenin nedenlerinden değildir?

 • A) Nüfus sayısı ve yoğunluğu arttığı için göçün zorlaşması
 • B) Hayvanların evcilleştirilmesi ve bitkilerin yetiştirilmesi
 • C) Toplayıcılık ve avcılık alanlarının artması
 • D) Üretim araç ve gereçlerinin geliştirilmesi
SORU 16

Fert başına düşen millî gelir, bireylere dengeli yansıyarak arttıkça, bireyler arasında gelişen güçlü ilişkiler millet temeline dayalı bir sosyal yapı geliştirir.
Yukarıda milleti meydana getiren unsurlardan hangisi açıklanmaktadır?

 • A) Soy birliği
 • B) Ekonomi birliği
 • C) Tarih birliği
 • D) Dil birliği
SORU 17

• Tabakalar arasında geçiş yapmak olanaklı değildir.
• Bireylerin içinde yer alacağı tabaka doğumla belirlenir.
• Kölelik ve kast sistemi buna en uygun örneklerdir.
Verilenler aşağıdakilerden hangisini açıklar niteliktedir?

 • A) Yatay hareketlilik
 • B) Açık sınıf tabakalaşması
 • C) Yarı kapalı tabakalaşma
 • D) Kapalı tabakalaşma
SORU 18

Bir insanın bir ülkeden başka bir ülkeye göç etmesi toplumsal hareketlilik çeşitlerinden hangisine örnek olur?

 • A) Yukarıya doğru dikey hareketliliğe
 • B) Coğrafi alanda yatay hareketliliğe
 • C) Aşağıya doğru dikey hareketliliğe
 • D) Toplumsal yapıda yatay hareketliliğe
SORU 19

Açık sınıf tabakalaşmasında, bireylerin statülerinin artması ya da azalmasında belirleyici olan temel faktör hangisidir?

 • A) Doğuştan verilen statüler
 • B) Yetenek ve başarılar
 • C) Dinsel inanış
 • D) Cinsiyet
SORU 20

Toplumsal tabakalaşma ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Toplumsal tabakalar, toplumdaki birtakım farklılıklar, benzerlikler ve eşitsizlikler üzerine kurulur.
 • B) Gelişmiş ülkelerde orta tabakayı oluşturan bireylerin sayısı daha çoktur.
 • C) Her toplumda tabakalaşma farklı biçimlerde karşımıza çıkar.
 • D) Açık sınıf tabakalaşmasının olduğu toplumlarda toplumsal hareketlilik daha azdır.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CCDADBABCCACDACBDBBD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?