Tarih 1 - 2015 3. Dönem

Soru 1

İlk Çağ uygarlıkları içerisinde ilk defa tek Tanrılı bir dine inanan topluluk, aşağıdakilerden hangisidir?

 • 1982 Anayasası
 • İbraniler
 • Fenikeliler
 • Mısır
Soru 2

Tarih biliminin aşağıdaki araştırma yöntemlerinden hangisinde elde edilen verilerin kaynak ve bilgi yönünden yeterli olup olmadığı kontrol edilir?

 • Tarama
 • Tahlil
 • Tasnif
 • Tenkit
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, tarihin sözlü kaynaklarından biri değildir?

 • Destanlar
 • Efsaneler
 • Hikâyeler
 • Kitabeler
Soru 4

Türklerin kullandığı ilk takvim aşağıdakilerden hangisidir?

 • 12 Hayvanlı Türk takvimi
 • Hicri Takvim
 • Miladi Takvim
 • Rumi Takvim
Soru 5

Vakanüvisler devletin resmî tarihçileridir. Osmanlı Devleti’nin ilk resmî vakanüvisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Turgut Reis
 • Behişti
 • Naima Efendi
 • Oruç Bey
SORU R
Soru 6

Tarihî olayların zamanının belirlenmesinde ve sıralanmasında tarihe yardımcı olan bilim dalı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tanzimat edebiyatı
 • Nümizmatik
 • Kronoloji
 • Coğrafya
Soru 7

Mısır uygarlığında bütün yetkileri elinde bulunduran TanrıKrallara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Firavun
 • Patesi
 • Hammurabi
 • İmparator
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da tarih boyunca birçok uygarlığın kurulmasının nedenlerinden biri değildir?

 • Anadolu’nun Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlaması
 • Anadolu’nun uygun iklimi ve toprak yapısı
 • Anadolu’nun Doğu ile Batı arasında köprü olması
 • Anadolu’nun Hristiyanlar tarafından kutsal sayılması
Soru 9

Eski Türklerde ülke doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılarak yönetilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedendir?

 • Devletin askerî gücünü artırmak
 • Devlet yönetimini kolaylaştırmak
 • Devletin ekonomik gücünü artırmak
 • Devletin topraklarını genişletmek
Soru 10

Türklerde ilk düzenli orduyu kuran ve orduyu onluk, yüzlük, binlik bölümlere ayıran Asya Hun Devleti hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mete
 • Teoman
 • Kiok
 • Uldız
Soru 11

Türklerde eli silah tutan herkes asker sayılmış, askerlik özel bir meslek olmamıştır. Kadınlar bile gerektiğinde kendi beylerinin komutasında orduya katılmıştır.
Türk toplumunun bu özelliği aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılmıştır?

 • Bey – Asker
 • Kut – Millet
 • Ordu – Millet
 • Kadın – Asker
Soru 12

Hunların batıya göç etmesiyle birlikte önlerine çıkan kavimler de batıya doğru birbirini iterek yer değiştirmiştir.Yıllarca süren ve pek çok ulusun yer değiştirmesiyle sonuçlanan bu olaya verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Konar göçer
 • Kavimler Göçü
 • Tehcir Kanunu
 • Yerleşik Hayat
Soru 13

Aşağıdaki devletlerden hangisi tarihte ilk kez “Türk” adını devlet adı olarak kullanmıştır?

 • Karahanlılar
 • Asya Hun Devleti
 • Uygur Devleti
 • Kök Türk Devleti
SORU R
Soru 14

Orta Asya’da Türklerle Çinliler arasında yapılan mücadelelerin temel nedenini _________ ticaretine hakim olma isteği oluşturur. Verilen bilgide boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • Tütün
 • Baharat Yolu
 • İpek Yolu
 • Kahve
Soru 15

Bizans adını alan Doğu Roma İmparatorluğu’na son veren devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kağan
 • Lidyalılar
 • Karahanlı Devleti
 • Selçuklu Devleti
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da Türk göçlerinin sebeplerinden biri değildir?

 • Kuraklık ve aşırı soğuklar
 • Nüfusun hızla artması
 • Hayvan hastalıkları
 • Türk boyları arasındaki birlik
Soru 17

• Avrupa Hun Devleti’nin en parlak döneminin hükümdarıdır.
• Hristiyanlar O’na “tanrının kamçısı” unvanını vermiştir.
Hakkında bilgi verilen Avrupa Hun hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kanunuesasi
 • Uldız
 • Attila
 • İlek
Soru 18

Büyük Selçuklular, Türkiye Selçukluları ve Osmanlılar gibi devletler kurup dünya tarihinde önemli rol oynayan Türk topluluğu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kapan eminlerinin
 • Bulgarlar
 • Kıpçaklar
 • Kırgızlar
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi tarihî olayların mekâna göre sınıflandırılmasına bir örnektir?

 • Hukuk tarihi
 • İslam Tarihi
 • Asya tarihi
 • Uygarlık tarihi
Soru 20

Babillere ait olan, cezaları çok ağır olup, toplam 284 maddeden oluşan mülkiyet, ticaret ve ceza hukukuna dair kurallar içeren kanun, aşağıdakilerden hangisidir?

 • 12 Levha Kanunları
 • Hammurabi Kanunları
 • Kast Kuralları
 • Roma Kanunları
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BBDACCADBACBDCADCACB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?