GİRİŞ/KAYIT

Tarih 2 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

İslamiyet’in doğuşu sırasında Avrupa’da egemen olan din aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Niş’te ortak pazar kurulması
 • B) Hristiyanlık
 • C) Budizm
 • D) Zerdüştlük
SORU 2

İslamiyet’i yaymak amacıyla Hindistan’a 17 sefer düzenleyen Türk hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bizans’ın savaş tazminatı ödemesi
 • B) Gazneli Mahmut
 • C) Yusuf Kadir Han
 • D) Satuk Buğra Han
SORU 3

İslam öncesi Arap Yarımadası’nda çölde yaşayan Araplara verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bedevi
 • B) Köle
 • C) Mevali
 • D) Medeni
SORU 4

Hz. Muhammed’in kendisine en büyük yardım ve desteği sağlayan eşi Hz. Hatice ve amcası Ebu Talib’i kaybettiği yıla İslam tarihinde verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Fetret devri
 • B) Veda senesi
 • C) Ayrılık Senesi
 • D) Hüzün Senesi
SORU 5

Müslümanların inançları uğruna Mekke’den Medine’ye göç etmelerine İslam tarihinde verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Fetret
 • B) Hicret
 • C) Biat
 • D) Cihat
SORU 6

Müslümanlarla Bizans İmparatorluğu arasında yapılan ilk savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Codex Cumanicus
 • B) Bedir Savaşı
 • C) Taif Seferi
 • D) Hendek Savaşı 0
SORU 7

Aşağıdaki halifelerden hangisi döneminde Kuran ayetleri ilk kez bir kitap hâlinde bir araya getirilmiştir?

 • A) Öngörü
 • B) Hz. Osman
 • C) Hz. Ebu Bekir
 • D) Hz. Ömer
SORU 8

İslam tarihinde Muaviye Dönemi’nde yapılan İstanbul kuşatmasına katılıp burada şehit olan ve mezarı İstanbul’da bulunan sahabe, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sözlü edebiyat
 • B) Enes Bin Malik
 • C) Selmanı Farisi
 • D) Eyüp El Ensari
SORU 9

Kur’anı Kerim’i açıklayan ve yorumlayan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Uygur Alfabesi
 • B) Fıkıh
 • C) Tefsir
 • D) Kelam
SORU 10

Türklerde İslam öncesi inanışa ait aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Gök Tanrı inancı vardır.
 • B) Ahiret inancı vardır.
 • C) Temizliğe önem verilmiştir.
 • D) Din adamlarına üstünlük tanınmıştır.
SORU 11

İspanya’yı fetheden İslam orduları komutanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tarık Bin Ziyad
 • B) Fatih Sultan Mehmet
 • C) Gazneli Mahmut
 • D) Selahattin Eyyubi
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir?

 • A) Kur’an-ı samimi duygu ve düşüncelerle okumak gerektiği
 • B) Hunlar
 • C) Gazneliler
 • D) Selçuklular
SORU 13

Sultan Alp Arslan’ın Selçuklu Devleti’nin başına geçtikten sonra vezirlik makamına getirdiği devlet adamı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kün - Han
 • B) Amidülmülk
 • C) Nizamülmülk
 • D) Dergezini
SORU 14

Yusuf Has Hacip tarafından yazılan ve “mutluluk veren bilgi” anlamına gelen eser, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Divanı Hikmet
 • B) Kutadgu Bilig
 • C) Atabetü’l Hakayık
 • D) Divanı Lügati’t Türk
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Zaferi’nin sonuçlarından biri değildir?

 • A) Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı.
 • B) Bizans’ın İslam dünyası üzerindeki baskısı sona erdi.
 • C) Türklerin İslam dünyasındaki saygınlığı arttı.
 • D) Bizans DoğuBatı olmak üzere ikiye ayrıldı.
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Selçuklularda hükümdarın silahını taşıyan, aynı zamanda saray silahhanesine bakan görevlilerin başıdır?

 • A) Anadolu’yu ele geçirmek
 • B) Emiri Alem
 • C) Emiri Silah
 • D) Emiri Dad
SORU 17

Erzurum merkez olmak üzere Anadolu’da kurulan ilk Türk Beyliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bütün Türk boylarını bir yönetim altında toplamak
 • B) Saltuklular
 • C) Mengücekliler
 • D) Artuklular
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti’nin ordu teşkilatında bulunan bölümlerden biri değildir?

 • A) Yeniçeriler
 • B) Hassa Ordusu
 • C) Sipahiler
 • D) Gulamı Saray
SORU 19

Kayseri’de bulunan Gevher Nesibe Darüşşifası aşağıdaki devletlerden hangisi döneminde yapılmıştır?

 • A) Kur’an-ı samimi duygu ve düşüncelerle okumak gerektiği
 • B) Anadolu Selçuklu Devleti
 • C) Osmanlı Devleti
 • D) Gazneliler
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi Moğol İmparatorluğu’nun parçalanmasından sonra ortaya çıkan devletlerden biri değildir?

 • A) İlhanlı Devleti
 • B) Çağatay Devleti
 • C) Babür Devleti
 • D) Altınordu Devleti
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BBADBACDCDAACBDCBABC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?