Tarih 2 - 2015 3. Dönem

Soru 1

İslamiyet’in doğuşu sırasında Avrupa’da egemen olan din aşağıdakilerden hangisidir?

 • Niş’te ortak pazar kurulması
 • Hristiyanlık
 • Budizm
 • Zerdüştlük
Soru 2

İslamiyet’i yaymak amacıyla Hindistan’a 17 sefer düzenleyen Türk hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bizans’ın savaş tazminatı ödemesi
 • Gazneli Mahmut
 • Yusuf Kadir Han
 • Satuk Buğra Han
Soru 3

İslam öncesi Arap Yarımadası’nda çölde yaşayan Araplara verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bedevi
 • Köle
 • Mevâlî
 • Medeni
Soru 4

Hz. Muhammed’in kendisine en büyük yardım ve desteği sağlayan eşi Hz. Hatice ve amcası Ebu Talib’i kaybettiği yıla İslam tarihinde verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fetret devri
 • Veda senesi
 • Ayrılık Senesi
 • Hüzün Senesi
Soru 5

Müslümanların inançları uğruna Mekke’den Medine’ye göç etmelerine İslam tarihinde verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fetret
 • Hicret
 • Biat
 • Cihat
SORU R
Soru 6

Müslümanlarla Bizans İmparatorluğu arasında yapılan ilk savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Codex Cumanicus
 • Bedir Savaşı
 • Taif Seferi
 • Hendek Savaşı 0
Soru 7

Aşağıdaki halifelerden hangisi döneminde Kuran ayetleri ilk kez bir kitap hâlinde bir araya getirilmiştir?

 • Öngörü
 • Hz. Osman
 • Hz. Ebu Bekir
 • Hz. Ömer
Soru 8

İslam tarihinde Muaviye Dönemi’nde yapılan İstanbul kuşatmasına katılıp burada şehit olan ve mezarı İstanbul’da bulunan sahabe, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sözlü edebiyat
 • Enes Bin Malik
 • Selmanı Farisi
 • Eyüp El Ensari
Soru 9

Kur’anı Kerim’i açıklayan ve yorumlayan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Uygur Alfabesi
 • Fıkıh
 • Tefsir
 • Kelam
Soru 10

Türklerde İslam öncesi inanışa ait aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Gök Tanrı inancı vardır.
 • Ahiret inancı vardır.
 • Temizliğe önem verilmiştir.
 • Din adamlarına üstünlük tanınmıştır.
Soru 11

İspanya’yı fetheden İslam orduları komutanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tarık Bin Ziyad
 • Fatih Sultan Mehmet
 • Gazneli Mahmut
 • Selahattin Eyyubi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir?

 • Kur’an-ı samimi duygu ve düşüncelerle okumak gerektiği
 • Hunlar
 • Gazneliler
 • Selçuklular
Soru 13

Sultan Alp Arslan’ın Selçuklu Devleti’nin başına geçtikten sonra vezirlik makamına getirdiği devlet adamı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kün - Han
 • Amidülmülk
 • Nizamülmülk
 • Dergezini
SORU R
Soru 14

Yusuf Has Hacip tarafından yazılan ve “mutluluk veren bilgi” anlamına gelen eser, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Divanı Hikmet
 • Kutadgu Bilig
 • Atabetü’l Hakayık
 • Divanı Lügati’t Türk
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Zaferi’nin sonuçlarından biri değildir?

 • Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı.
 • Bizans’ın İslam dünyası üzerindeki baskısı sona erdi.
 • Türklerin İslam dünyasındaki saygınlığı arttı.
 • Bizans DoğuBatı olmak üzere ikiye ayrıldı.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Selçuklularda hükümdarın silahını taşıyan, aynı zamanda saray silahhanesine bakan görevlilerin başıdır?

 • Anadolu’yu ele geçirmek
 • Emiri Alem
 • Emiri Silah
 • Emiri Dad
Soru 17

Erzurum merkez olmak üzere Anadolu’da kurulan ilk Türk Beyliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bütün Türk boylarını bir yönetim altında toplamak
 • Saltuklular
 • Mengücekliler
 • Artuklular
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti’nin ordu teşkilatında bulunan bölümlerden biri değildir?

 • Yeniçeriler
 • Hassa Ordusu
 • Sipahiler
 • Gulamı Saray
Soru 19

Kayseri’de bulunan Gevher Nesibe Darüşşifası aşağıdaki devletlerden hangisi döneminde yapılmıştır?

 • Kur’an-ı samimi duygu ve düşüncelerle okumak gerektiği
 • Anadolu Selçuklu Devleti
 • Osmanlı Devleti
 • Gazneliler
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Moğol İmparatorluğu’nun parçalanmasından sonra ortaya çıkan devletlerden biri değildir?

 • İlhanlı Devleti
 • Çağatay Devleti
 • Babür Devleti
 • Altınordu Devleti
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BBADBACDCDAACBDCBABC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?