Tarih 4 - 2015 3. Dönem

Soru 1

Osmanlı toprağı olan Belgrad, Pasarofça Antlaşması ile aşağıdaki devletlerden hangisine geçmiştir?

 • İngiltere
 • Avusturya
 • Rusya
 • Fransa
Soru 2

Prut Antlaşması’nın hangi maddesi Karlofça Antlaşması’yla kaybedilen toprakların geri alınabileceği umudunu güçlendirmiştir?

 • İsveç kralı ülkesine serbestçe dönebilecek
 • Rusya Lehistan’ın iç işlerine karışmayacak
 • Azak kalesi Osmanlılara geri verilecek
 • Rusya İstanbul’da elçi bulunduramayacak
Soru 3

Nizamıcedit adıyla yeni bir ordu kuran Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Osman Bey
 • Yıldırım Bayezit
 • I. Ahmet
 • III. Selim
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı ile ortaya çıkan sonuçlardan biri değildir?

 • İşçi sınıfı ortaya çıktı.
 • Avrupa ekonomik açıdan zayıfladı.
 • Köylerden şehirlere göç başladı.
 • Kapitalizm, sosyalizm gibi düşünceler ortaya çıktı.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’nin sonuçlarından biri değildir?

 • Soylular ve rahipler imtiyazlarını kaybettiler.
 • Mutlak krallıkların yıkılabileceği görüldü.
 • Din ve mezhep savaşları sona erdi.
 • Yeni Çağ kapanıp Yakın Çağ başladı.
SORU R
Soru 6

Tanzimat Fermanı’nın ilanından I. Meşrutiyet’e kadar geçen döneme ne ad verilir?

 • Gerileme Dönemi
 • Fetret Dönemi
 • Lale Devri
 • Tanzimat Dönemi
Soru 7

19. yüzyılda Osmanlı Devleti’ne karşı Mısır’da isyan eden Osmanlı valisi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mehmet Ali Paşa
 • Cem Sultan
 • Mithat Paşa
 • Gazi Osman Paşa
Soru 8

Osmanlı Devleti’nde Türkler tarafından çıkarılan ilk özel gazete ağıdakilerden hangisidir?

 • Tercümanıahval
 • Muhbir
 • Tasviriefkar
 • Vekayıtıbbıye
Soru 9

Osmanlı Devleti sınırları içinde birçok azınlık okulları vardı. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’da azınlık okulu bulunan milletlerden biri değildir?

 • Rum
 • Portekiz
 • Ermeni
 • Fransız
Soru 10

18. yüzyılda Osmanlı Devleti, Avrupa ile olan diplomatik ilişkilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?

 • Avrupa’ya öğrenci gönderilmiştir.
 • Avrupa’ya askerî sefer düzenlenmiştir.
 • Avrupa’dan borç para alınmıştır.
 • Avrupa’da elçilikler açılmıştır.
Soru 11

İttifak Devletleri’nin I. Dünya Savaşı’nı kaybetmesinde aşağıdaki gelişmelerden hangisi etkili olmuştur?

 • Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesi
 • ABD’nin savaşa katılması
 • Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi
 • Rusya’nın savaştan çekilmesi
Soru 12

Osmanlı Devleti’nde 18. yüzyılda yapılan ıslahatlar aşağıdaki alanlardan hangisinde değişikliğe neden olmamıştır?

 • Askerî
 • Dinî
 • Eğitim
 • Sosyal Hayat
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı sanayisini olumsuz etkilemiştir?

 • Reform
 • Rönesans
 • Tanzimat Fermanı
 • Sanayi inkılabı
SORU R
Soru 14

Trablusgarp Savaşı’nın çıkmasında aşağıdaki unsurlardan hangisi etkili olmuştur?

 • Sömürgecilik
 • Milliyetçilik
 • Özgürlük
 • Turancılık
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut döneminde eğitim alanında yapılan ıslahatlardan biridir?

 • Divanıhümayunun kaldırılması
 • Memurlara maaş bağlanması
 • İlköğretimin zorunlu hâle getirilmesi
 • Köy ve mahallelerde muhtarlıkların oluşturulması
Soru 16

Almanya, Osmanlı Devleti’ni aşağıdaki hangi özelliğinden dolayı I. Dünya Savaşı’nda kendi yanında savaşa sokmak istemiştir?

 • Siyasi yapısı
 • Askerî teknolojisi
 • Jeopolitik konumu
 • Ekonomik zenginliği
Soru 17

Osmanlıda dağılmayı önlemek amacıyla, Türkleri millî bir duygu ile birleştirerek Osmanlı bayrağı altında kuvvetli bir unsur olarak yeniden dünya devletleri arasına sokmayı düşünen fikir akımı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Türkçülük
 • İslamcılık
 • Osmanlıcılık
 • Batıcılık
Soru 18

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda İngiliz ilerleyişini durdurmak, İslamiyet’in kutsal şehirleri Mekke ve Medine’yi korumak için savaştığı cephe, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çanakkale
 • Irak
 • Suriye ve Filistin
 • Hicaz ve Yemen
Soru 19

Osmanlı Devleti’nde yaşayan azınlıkların isyan etmelerinde aşağıdaki gelişmelerden hangisinin yaydığı düşünceler daha çok etkili olmuştur?

 • Rönesans
 • Reform
 • Fransız ihtilali
 • Sanayi inkılabı
Soru 20

Aşağıda verilen savaşlardan hangisinde Osmanlı Devleti’nin toprak kaybettiği söylenemez?

 • Trablusgarp Savaşı
 • I. Balkan Savaşı
 • II. Balkan Savaşı
 • I. Dünya Savaşı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCDBCDAABDBBDACCADCC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?