GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Tarih 1 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Atı evcilleştirip binen ve ondan bir savaş aracı olarak yararlanan ilk kavim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Çinliler
 • B) Araplar
 • C) İngilizler
 • D) Türkler
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin siyasi nedenlerinden biridir?

 • A) Kuraklık
 • B) Boylar arasındaki mücadele
 • C) Salgın hastalıklar
 • D) İklim şartları
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi Batıya göç eden Türklerin Anadolu’ya yerleşerek kurdukları devletlerden biridir?

 • A) Tuğla
 • B) Emeviler
 • C) Memlûk Devleti
 • D) Selçuklu Devleti
SORU 4

Türk tarihinin belli bir bölgede bir bütün hâlinde incelenmesini zorlaştıran temel sebep, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kültürel etkinlikler
 • B) Ticari faaliyetler
 • C) Göç hareketleri
 • D) Gelenek ve görenekler
SORU 5

Türk adına ilk olarak aşağıdakilerden hangisinde rastlanılmaktadır?

 • A) Türkiye’de demiryollarının gelişimi
 • B) Roma Kanunları
 • C) Arap destanları
 • D) Bizans kaynakları
SORU 6

İslamiyet öncesi Türklerde aşağıdaki alanlardan hangisinde göçebe yaşam tarzının olumsuz etkisinden söz edilemez?

 • A) Arazileri çoğunlukla düz ve geniştir.
 • B) Mimari
 • C) Dokumacılık
 • D) Savaşçılık
SORU 7

Orta Asya Türk devletlerinde sosyal hayatı düzenleyen ve yazılı olmayan hukuk kurallarına ne ad verilir?

 • A) Tarımda makine kullanımı yaygındır.
 • B) Töre
 • C) Toy
 • D) Budun
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Orta Asya’da kurduğu devletlerden biri değildir?

 • A) Geniş ova ve platolara sahiptir.
 • B) Uygur
 • C) Kök Türk
 • D) Kırgız
SORU 9

Türklerin en eski kültürü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Anav Kültürü
 • B) Andronova Kültürü
 • C) Afanasyevo Kültürü
 • D) Kelteminar Kültürü
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk sanat dallarından biri değildir?

 • A) Maden işçiliği
 • B) Dokumacılık
 • C) Mimari
 • D) Tezhip
SORU 11

İtalya ve Galya seferlerini gerçekleştiren Avrupa Hun Devleti hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İlek
 • B) Dengizik
 • C) Attila
 • D) Balamir
SORU 12

İskitlerin en önemli hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kuaterner7 ve
 • B) Alp Er Tunga
 • C) Kürşad
 • D) Balamir
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde din ve inanışla ilgili bir kavram değildir?

 • A) Yuğ
 • B) Balbal
 • C) Kurgan
 • D) Koşuk
SORU 14

Aşağıdaki Türk destanlarından hangisi Kırgızlara aittir?

 • A) İzmir Körfezi
 • B) Ergenekon
 • C) Türeyiş
 • D) Manas
SORU 15

Çinliler, aşağıdaki devletlerden hangisinin saldırılarına karşı Çin seddini yapmışlardır?

 • A) Kök Türkler
 • B) Büyük Hun Devleti
 • C) Uygurlar
 • D) Sasani Devleti
SORU 16

Uygurlar aşağıdaki dinlerden hangisinin etkisiyle yerleşik hayata geçmişlerdir?

 • A) Yatak eğimleri azdır.
 • B) Mani
 • C) Budizm
 • D) Şamanizm
SORU 17

İslamiyet öncesi Türklerde devlet topraklarının “Hükümdar ve ailesinin ortak malı” sayılması, aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

 • A) Taht kavgalarının artmasına
 • B) Askerî teşkilatın güçlenmesine
 • C) Türk siyasi birliğin sağlanmasına
 • D) Merkezi otoritenin güçlenmesine
SORU 18

Aşağıdaki devletlerden hangisinin yıkılması Kavimler Göçünü hazırlamıştır?

 • A) Boğaz vadi
 • B) Büyük Hun Devleti
 • C) Uygurlar
 • D) Roma İmparatorluğu
SORU 19

Türk maden sanatının en önemli örneklerinden biri olan “Altın Elbiseli Adam” aşağıdaki kurganlardan hangisinde bulunmuştur?

 • A) Pazarık
 • B) Alacahöyük
 • C) Esik
 • D) Alişar
SORU 20

İlk Türk devletlerinde hükümdar eşlerine ne ad verilirdi?

 • A) Yıllık sıcaklık farklarının fazla olması
 • B) İlteber
 • C) Tigin
 • D) Hatun
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBDCACBACDCBDDBBABCD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?