GİRİŞ/KAYIT

Temel Dini Bilgiler 2 – Test 62015-3. Dönem

SORU 1

Kelime olarak gizli konuşma, ima, fısıldama, işaret etme ve yazıyla bildirme anlamlarına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Vahiy
 • B) Tefsir
 • C) Tevatür
 • D) Tebliğ
SORU 2

Bütün peygamberin akıllı ve zeki olmaları aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • A) Farklı ülkelerin kültürlerini tanıma fırsatı elde etmesi
 • B) İsmet
 • C) Fetanet
 • D) Emanet
SORU 3

İlahi kitapların gönderiliş sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • A) Kur’an-Tevrat-Zebur-İncil
 • B) İncil-Tevrat-Zebur-Kur’an
 • C) Zebur-İncil-Tevrat-Kur’an
 • D) Tevrat-Zebur-İncil-Kur’an
SORU 4

Hz. Ebubekir’in emriyle Kur’an ayetlerini iki kapak arasına toplamakla görevlendirilen komisyonun başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Abdullah b. Ömer
 • B) Zeyd b. Sabit
 • C) Hz. Ömer
 • D) Hz. Ali
SORU 5

Kur’anı Kerim hangi halife döneminde çoğaltılmıştır?

 • A) Hz. Ebubekir
 • B) Hz. Ömer
 • C) Hz. Osman
 • D) Hz. Ali
SORU 6

Fetretü’l Vahiy’in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. Muhammed’e ilk vahiy geldikten sonra vahyin bir süre kesilmesi
 • B) Hz. Muhammed’e vahyin yoğun olarak gelmesi
 • C) Hz. Muhammed’e ilk vahyin gelmeye başlaması
 • D) Hz. Muhammed’in vefatıyla vahyin kesilmesi
SORU 7

“Oğulcuğum! Namazı dosdoğru kıl ve iyiliği emret. Kötülüğü yasakla. Başına gelen belaya sabret…”
Bu ayette oğluna nasihatte bulunan peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. Üzeyir
 • B) Hz. İsa
 • C) Hz. Lokman
 • D) Hz. Musa
SORU 8

Nemrut tarafından ateşe atılan peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. İsa
 • B) Hz. Musa
 • C) Hz. Salih
 • D) Hz. İbrahim
SORU 9

Hz. Muhammed (sav.)’in hicretten önce, mesajını ulaştırmak için gittiği ve hoş karşılanmadığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Medineli altı kişilik grup
 • B) Tebük
 • C) Medine
 • D) Habeşistan
SORU 10

Hz. Muhammed (sav.) Medine’ye hicret ettiğinde Medineli Yahudiler, Müslümanlar ve diğer gruplar arasında toplumsal barışa yönelik yaptığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) I. Akabe Biatı
 • B) Medine Vesikası
 • C) Hudeybiye Sözleşesi
 • D) Kardeşlik Antlaşması
SORU 11

Hz. Muhammed (sav.)’in söz ve davranışlarını konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tasavvuf
 • B) Tefsir
 • C) Fıkıh
 • D) Hadis
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihinde “hüzün yılı” olarak bilinen senede vefat etmiştir?

 • A) Hz. Hamza
 • B) Ebu Talib
 • C) Hz. Aişe
 • D) Abdülmuttalib
SORU 13

Hz. Muhammed (sav.), Mekke’de kurulan panayırlarda tevhid hakikatini anlatacak kimseler arıyordu. Bu sırada tanıştığı Medineli altı kişi onu kendi şehirlerine davet ettiler.
İslam tarihinde bu görüşme hangi isimle bilinmektedir?

 • A) Akabe Biatları
 • B) Hilfu’lFudul
 • C) Medine Sözleşmesi
 • D) Medine Antlaşması
SORU 14

İblis, Hz. Adem’e secde etmesi emredildiğinde: “O, topraktan yaratıldı. Ben ise ateşten yaratıldım. Ateş, topraktan üstündür.” demiş ve emri yerine getirmemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi İblis’in bu tutumunu ifade eder?

 • A) Sui Zan
 • B) Hüsnü Zan
 • C) Kin ve Düşmanlık
 • D) Kibir ve Hasetlik
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin amaçlarından biridir?

 • A) Kur’an’ın açıklanmasını ve anlaşılmasını sağlamak
 • B) Kur’an’ın iman ve bilgi anlayışını öğretmek
 • C) İbadet, ahlak ve sosyal hayata dair konularda hükümler vermek
 • D) Kalbi kötü duygulardan temizlemek ve iyi huylarla doldurmak
SORU 16

Kur’anı Kerim’in en uzun suresi kaç ayettir?

 • A) 286
 • B) 200
 • C) 114
 • D) 99
SORU 17

Kendinden önce gelen peygamberlerin şeriatını uygulamakla görevli peygambere ne denir?

 • A) Müceddit
 • B) Müçtehit
 • C) Nebi
 • D) Veli
SORU 18

Kur’anı Kerim’in ağır ağır okunmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. Abbas- Kılavuzluk
 • B) Tertîl
 • C) Mukabele
 • D) Tadili Erkan
SORU 19

Mekkeli müşriklerin Müslümanlara uyguladığı boykot kaç yıl sürmüştür?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
SORU 20

Hendek savaşında hendek kazılması fikrini ortaya atan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. Ali
 • B) Hz. Ömer
 • C) Bilali Habeşî
 • D) Salmanı Farisî
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACDBCACDABDBADBACBCD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?