Türk Edebiyatı 4 – Test 6 2015-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi dinîtasavvufi edebiyat anlayışının dışında kalan bir şairdir?

 • Hacı Bektaş Velî
 • Kaygusuz Abdal
 • Âşık Ömer
 • Ahmet Yesevî
SORU 2

Türk edebiyatında gezi türündeki en önemli eser ona aittir. “Seyahatname” adlı büyük ve eşsiz eserinde bize 17. yüzyıl Türkiye’sinin sanatını, coğrafyasını, geleneklerini, göreneklerini, tarihini, folklorunu ayrıntılarıyla tanıtır.
Bu parçada tanıtılan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mercimek Ahmet
 • Seydi Ali Reis
 • Evliya Çelebi
 • Naima
SORU 3

Kerem ile Aslı hikâyesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Kahramanlık hikâyesidir.
 • Kimin tarafından düzenlendiği belli değildir.
 • Nazım ve nesir karışık olarak düzenlenmiştir.
 • 1850 yılından bu yana pek çok kez yayımlanmıştır.
SORU 4

“Tezkire” için aşağıdaki tanımlardan hangisi doğrudur?

 • Yazarın gezip gördüğü yerlerin tarihini, medeniyetini anlatan yazıdır.
 • Divan edebiyatında çeşitli devirlerde yaşayan şairlerin kısaca hayatlarından ve eserlerinden söz eden kitaplardır.
 • Sünnet, düğün, şenlik gibi sevinçli olayları anlatan eserlerdir.
 • Bir şehrin güzelliklerinden söz eden manzum eserdir.
SORU 5

• Sözlü olarak yaşayan bir edebiyattır.
• Nazım birimi dörtlüktür.
• Dili, halkın konuşma dili gibi yalındır.
• Aşk, ölüm, hasret, yiğitlik, gurbet gibi insanların her zaman ilgisini çekecek konular işlenmiştir.
Bu özellikler aşağıdaki şiir geleneklerinden hangisine aittir?

 • Divan şiiri
 • Anonim halk şiiri
 • Dinî şiirler
 • Tasavvufi Türk şiiri
SORU R
SORU 6

Türkülerin her bendinin sonunda tekrarlanan nakarat dizelerine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bozlak
 • Bağlama
 • Mâni
 • Durak
SORU 7

Aşağıdaki yazar → eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Ceyhun Atuf Kansu → Sakarya Meydan Savaşı
 • Fazıl Hüsnü Dağlarca → Çakır’ın Destanı
 • Gülten Akın → Çanakkale Destanı
 • Nazım Hikmet → Kurtuluş Savaşı Destanı
SORU 8

15. yüzyılda yazıya geçirilen eser destan-hikâye özelliği gösterir. Kahramanları olağanüstü özellikler taşır. Bu kahramanlardan bazıları şunlardır: Deli Dumrul, Salur Kazan, Tepegöz...
Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dede Korkut Hikâyeleri
 • Alp Er Tunga Destanı
 • Babürname
 • Göç Destanı
SORU 9

Aşağıda kasideyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Beyit sayısı 3399 arasında değişir.
 • En güzel beytine beytü’lkasid denir.
 • İlk beytine makta adı verilir.
 • Bir kişiyi ya da yeri öven şiirlerdir.
SORU 10

Karahanlı dönemi şairlerinden biridir. 12. yüzyıl sonu ile 13. yüzyıl başlarında yaşadığı sanılmaktadır.
Atabetü’l- Hakâyık adlı ahlaki, öğretici tarzda bir eser meydana getirmiş olan bu sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Edip Ahmet Yüknekî
 • Ahmet Yesevî
 • Yusuf Has Hacip
 • Kaşgarlı Mahmut
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi ‘‘ilahi’’nin diğer isimlerinden biri değildir?

 • Nefes
 • Gazel
 • Topuğ
 • Ayin
SORU 12

RUBAİ
Esrârını dil zaman zaman söylerimiş
Hengâme-i gamda dâstan söyler imiş
Aşk ehli olup da, mihnet-i hicrâna
Ben sabr ederim diyen yalan söyler imiş

Haletî
Bu dörtlüğün uyak düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • abab
 • aaab
 • aaba
 • aaaa
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi “Divanı Hikmet”te yer almaz?

 • Dinî hikâyeler
 • Olgun insanın özellikleri
 • Var oluşumuzun nedenleri
 • 12 hayvanlı eski Türk takvimi
SORU 14

İlk kez 19. yüzyılda yazıya geçirilmeye başlanan Karagöz oyunlarının toplandığı kitap aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

 • Metin And
 • Özdemir Nutku
 • Kenan Akyüz
 • Cevdet Kudret
SORU 15

Türkçenin ilk sözlük ve dil bilgisi kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Divanü Lûgati’t Türk
 • Kutadgu Bilig
 • Divan-ı Hikmet
 • Atabetü’l Hakayık
SORU 16

• Dört mısralık divan edebiyatı nazım şeklidir.
• Bir, iki ve dördüncü mısralar kendi aralarında uyaklı, üçüncü mısra serbesttir.
• Her mısra değişik vezinle yazılabilir.
Bu özellikler aşağıdaki nazım şekillerinden hangisine aittir?

 • Rubai
 • Gazel
 • Şarkı
 • Kaside
SORU 17

Bir kimseyi, toplumu yermek amacıyla söylenen koşmalara _______ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Ağıt
 • Güzelleme
 • Koçaklama
 • Taşlama
SORU R
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi olay çevresinde oluşan edebî metinlerden biridir?

 • İlahi
 • Mesnevi
 • Gazel
 • Nefes
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi, halk şairlerinin kendilerinin veya başkalarının şiirlerini topladıkları deftere verilen addır?

 • tezkire
 • Divan
 • cönk
 • Kitabe
SORU 20

Londra’da Namık Kemal’le ‘‘Hürriyet’’ gazetesini çıkaran Tanzimat edebiyatı şairi, Terkib-i Bend’i ile tanınmıştır. Şiirlerinde çıkarcılığı, ikiyüzlülüğü, adaletsizliği eleştirir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şinasi
 • Ziya Paşa
 • Yahya Kemal Beyatlı
 • Recaizâde Mahmut Ekrem
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CCABBBCACABCDDAADBCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 4 Online Test 6

Açık lise Test çöz 2015 Türk Edebiyatı 4 testimiz 08 - 09 ağostos 2015 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2014 - 2015 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Türk Edebiyatı 4 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Türk Edebiyatı 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Türk Edebiyatı 4 sınav soru ve cevapları 2015 yılında çıkmış sorulardır. 08 - 09 ağostos 2015 tarihinde yapılan sınav soruları 2014 ve 2015 eğitim öğretim yılına aittir. Türk Edebiyatı 4 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Türk Edebiyatı 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Türk Edebiyatı 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Türk Edebiyatı 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Türk Edebiyatı 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Türk Edebiyatı 4 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 08 - 09 ağostos 2015 tarahinde yapılan 2014 - 2015 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Türk Edebiyatı 4 dersi için geçme notu nedir ?

Türk Edebiyatı 4 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Türk Edebiyatı 4 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Türk Edebiyatı 4 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Türk Edebiyatı 4 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 4 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 23 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Türk Edebiyatı 4 2015 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Türk Edebiyatı 4 soruları toplamda 3 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 4 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Türk Edebiyatı 4 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan 3 öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Türk Edebiyatı 4 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Türk Edebiyatı 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler