Türk Edebiyatı 4 Dersi 2014 - 2015 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi dinîtasavvufi edebiyat anlayışının dışında kalan bir şairdir?

 • Hacı Bektaş Velî
 • Kaygusuz Abdal
 • Âşık Ömer
 • Ahmet Yesevî
Soru 2

Türk edebiyatında gezi türündeki en önemli eser ona aittir. “Seyahatname” adlı büyük ve eşsiz eserinde bize 17. yüzyıl Türkiye’sinin sanatını, coğrafyasını, geleneklerini, göreneklerini, tarihini, folklorunu ayrıntılarıyla tanıtır.
Bu parçada tanıtılan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mercimek Ahmet
 • Seydi Ali Reis
 • Evliya Çelebi
 • Naima
Soru 3

Kerem ile Aslı hikâyesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Kahramanlık hikâyesidir.
 • Kimin tarafından düzenlendiği belli değildir.
 • Nazım ve nesir karışık olarak düzenlenmiştir.
 • 1850 yılından bu yana pek çok kez yayımlanmıştır.
Soru 4

“Tezkire” için aşağıdaki tanımlardan hangisi doğrudur?

 • Yazarın gezip gördüğü yerlerin tarihini, medeniyetini anlatan yazıdır.
 • Divan edebiyatında çeşitli devirlerde yaşayan şairlerin kısaca hayatlarından ve eserlerinden söz eden kitaplardır.
 • Sünnet, düğün, şenlik gibi sevinçli olayları anlatan eserlerdir.
 • Bir şehrin güzelliklerinden söz eden manzum eserdir.
Soru 5

• Sözlü olarak yaşayan bir edebiyattır.
• Nazım birimi dörtlüktür.
• Dili, halkın konuşma dili gibi yalındır.
• Aşk, ölüm, hasret, yiğitlik, gurbet gibi insanların her zaman ilgisini çekecek konular işlenmiştir.
Bu özellikler aşağıdaki şiir geleneklerinden hangisine aittir?

 • Divan şiiri
 • Anonim halk şiiri
 • Dinî şiirler
 • Tasavvufi Türk şiiri
REKLAM
Soru 6

Türkülerin her bendinin sonunda tekrarlanan nakarat dizelerine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bozlak
 • Bağlama
 • Mâni
 • Durak
Soru 7

Aşağıdaki yazar → eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Ceyhun Atuf Kansu → Sakarya Meydan Savaşı
 • Fazıl Hüsnü Dağlarca → Çakır’ın Destanı
 • Gülten Akın → Çanakkale Destanı
 • Nazım Hikmet → Kurtuluş Savaşı Destanı
Soru 8

15. yüzyılda yazıya geçirilen eser destan-hikâye özelliği gösterir. Kahramanları olağanüstü özellikler taşır. Bu kahramanlardan bazıları şunlardır: Deli Dumrul, Salur Kazan, Tepegöz...
Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dede Korkut Hikâyeleri
 • Alp Er Tunga Destanı
 • Babürname
 • Göç Destanı
Soru 9

Aşağıda kasideyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Beyit sayısı 3399 arasında değişir.
 • En güzel beytine beytü’lkasid denir.
 • İlk beytine makta adı verilir.
 • Bir kişiyi ya da yeri öven şiirlerdir.
Soru 10

Karahanlı dönemi şairlerinden biridir. 12. yüzyıl sonu ile 13. yüzyıl başlarında yaşadığı sanılmaktadır.
Atabetü’l- Hakâyık adlı ahlaki, öğretici tarzda bir eser meydana getirmiş olan bu sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Edip Ahmet Yüknekî
 • Ahmet Yesevî
 • Yusuf Has Hacip
 • Kaşgarlı Mahmut
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ‘‘ilahi’’nin diğer isimlerinden biri değildir?

 • Nefes
 • Gazel
 • Topuğ
 • Ayin
Soru 12

RUBAİ
Esrârını dil zaman zaman söylerimiş
Hengâme-i gamda dâstan söyler imiş
Aşk ehli olup da, mihnet-i hicrâna
Ben sabr ederim diyen yalan söyler imiş

Haletî
Bu dörtlüğün uyak düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • abab
 • aaab
 • aaba
 • aaaa
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi “Divanı Hikmet”te yer almaz?

 • Dinî hikâyeler
 • Olgun insanın özellikleri
 • Var oluşumuzun nedenleri
 • 12 hayvanlı eski Türk takvimi
REKLAM
Soru 14

İlk kez 19. yüzyılda yazıya geçirilmeye başlanan Karagöz oyunlarının toplandığı kitap aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

 • Metin And
 • Özdemir Nutku
 • Kenan Akyüz
 • Cevdet Kudret
Soru 15

Türkçenin ilk sözlük ve dil bilgisi kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Divanü Lûgati’t Türk
 • Kutadgu Bilig
 • Divan-ı Hikmet
 • Atabetü’l Hakayık
Soru 16

• Dört mısralık divan edebiyatı nazım şeklidir.
• Bir, iki ve dördüncü mısralar kendi aralarında uyaklı, üçüncü mısra serbesttir.
• Her mısra değişik vezinle yazılabilir.
Bu özellikler aşağıdaki nazım şekillerinden hangisine aittir?

 • Rubai
 • Gazel
 • Şarkı
 • Kaside
Soru 17

Bir kimseyi, toplumu yermek amacıyla söylenen koşmalara _______ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Ağıt
 • Güzelleme
 • Koçaklama
 • Taşlama
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi olay çevresinde oluşan edebî metinlerden biridir?

 • İlahi
 • Mesnevi
 • Gazel
 • Nefes
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi, halk şairlerinin kendilerinin veya başkalarının şiirlerini topladıkları deftere verilen addır?

 • tezkire
 • Divan
 • cönk
 • Kitabe
Soru 20

Londra’da Namık Kemal’le ‘‘Hürriyet’’ gazetesini çıkaran Tanzimat edebiyatı şairi, Terkib-i Bend’i ile tanınmıştır. Şiirlerinde çıkarcılığı, ikiyüzlülüğü, adaletsizliği eleştirir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şinasi
 • Ziya Paşa
 • Yahya Kemal Beyatlı
 • Recaizâde Mahmut Ekrem
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CCABBBCACABCDDAADBCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler