Türk Edebiyatı 5 - 2015 3. Dönem

Soru 1

Tanzimat tiyatrosuyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 • Seyretmenin okumadan daha etkili olduğu düşünülerek, halka iletilmek istenen, tiyatro ile gerçekleştirilmiştir.
 • Tiyatro türünde vatan, millet, aile, görenek ve gelenekle ilgili temalar işlenmiştir.
 • Komedilerde klasisizm, dramlarda romantizmin etkisi görülür.
 • Tanzimat tiyatrosunun ilk başarılı örneği, Namık Kemal’in Finten adlı eseridir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatında dil ve sözlük çalışmalarıyla önem kazanmış sanatçımızdır?

 • Namık Kemal
 • Şemsettin Sami
 • Ziya Paşa
 • Avrupa’ya ilk defa geçici elçiler gönderildi.
Soru 3

Aşağıdaki Tanzimat edebiyatı yazarlarından hangisi fabl türünde eser vermiştir?

 • Abdülhak Hamit Tarhan
 • Ziya Paşa
 • Namık Kemal
 • Şinasi
Soru 4

Edebiyatımızdaki ilk roman çevirisini aşağıdaki Tanzimat yazarlarından hangisi yapmıştır?

 • Ahmet Mithat Efendi
 • Yusuf Kâmil Paşa
 • Ziya Paşa
 • Sami Paşazâde Sezâî
Soru 5

Tanzimat edebiyatı hikâye ve roman yazarlarındandır. Eserlerinde gerçek hayatta karşılaşabileceğimiz olayları ele aldı. Tek romanı Sergüzeşt’le ün kazandı. Bu roman, edebiyatımızda romantizmden realizme geçişin başarılı bir örneği sayılır.
Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şemsettin Sami
 • Ahmet Mithat Efendi
 • Sami Paşazâde Sezâî
 • Nabizade Nazım
SORU R
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının genel özelliklerinden değildir?

 • Genel olarak hece ölçüsü kullanılmıştır.
 • Hikâye ve romanlarda temalar günlük hayattan, tarihten alınmıştır.
 • Fransız edebiyatı örnek alınmıştır.
 • Divan edebiyatında bulunmayan hikâye, roman, makale, eleştiri gibi yeni türler edebiyatımıza girmiştir.
Soru 7

Aşağıdaki yazar → eser eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

 • Zavallı Çocuk → Namık Kemal
 • Ateşpare → Ziya Paşa
 • Macerayı Aşk → Şinasi
 • Afife Anjelik → Sami Paşazade Sezai
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızdaki ilk realist roman olarak kabul edilir?

 • Cezmi
 • Şıpsevdi
 • Araba Sevdası
 • Zavallı Çocuk
Soru 9

Tanzimat edebiyatının ilklerinden biri olan “Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi” adlı eserin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Makale
 • Hikâye
 • Roman
 • Tiyatro
Soru 10

Tanzimat edebiyatının “vatan şairi” olarak tanınan ismidir. Eserlerinde vatan, millet, hürriyet, hak, adalet, baskı vb. gibi kavramları işledi. “Vatan yahut Silistre” oyununun oynanması üzerine Magosa’ya sürüldü.
Bu parçada tanıtılan edebiyatçı şağıdakilerden hangisidir?

 • Namık Kemal
 • Ziya Paşa
 • Şinasi
 • Şemsettin Sami
Soru 11

Edebiyatla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 • İnsanı, hayat içindeki her durumuyla anlatır.
 • İçinde bulunduğu toplumun sosyal ve siyasi yapısından etkilenmez.
 • Psikoloji, sosyoloji, tarih, felsefe gibi bilim dallarıyla yakın ilişkidedir.
 • İçinde vücut bulduğu kültürle arasında sıkı bir bağ vardır.
Soru 12

Vatan, millet, özgürlük, adalet gibi kavramlar edebiyatımıza hangi dönemde girmiştir?

 • Servet-i Fünun
 • Cumhuriyet
 • Tanzimat
 • Fecr-i Ati
Soru 13

“Şerare, Füruzan, Demdeme” adlı eserler aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

 • Ahmet Mithat Efendi
 • Yusuf Kâmil Paşa
 • Agâh Efendi
 • Muallim Naci
SORU R
Soru 14

Türk edebiyatındaki ilk özel gazete aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tasviri Efkar
 • Takvimi Vakayi
 • Tercümanı Ahval
 • Ceridei Havadis
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mahmut Ekrem’in yazdığı tiyatro eseridir?

 • Zemzeme
 • Nijat Ekrem
 • Afife Anjelik
 • Takdir-i Elhan
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı Birinci Dönem şairlerinden biri değildir?

 • Recaizâde Mahmut Ekrem
 • Ahmet Mithat Efendi
 • Namık Kemal
 • Ziya Paşa
Soru 17

Abdülhak Hamit Tarhan hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Agâh Efendi ile ilk özel gazeteyi çıkardı.
 • Şiirlerinde lirik ve epik duyguları işledi.
 • Türk şiirini geleneklerden kurtararak ona kimlik kazandırdı.
 • Şiir - düz yazı ya da düz yazı - şiir biçiminde tiyatro eserleri yazdı.
Soru 18

18. yüzyılda başlayıp 19. yüzyılın sonuna kadar süren, hayaller duygular ve coşkuların ağır bastığı ve Victor Hugo’nun öncülük ettiği edebî akım aşağıdakilerden hangisidir?

 • Romantizm
 • Realizm
 • Sembolizm
 • Klasisizm
Soru 19

Tanzimat Edebiyatı I. Döneminde gazeteciliğin başlamasıyla yeni yazı türleri ortaya çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi gazete ile edebiyatımıza giren türlerden değildir?

 • Fıkra
 • Makale
 • Günlük
 • Eleştiri
Soru 20

Türk edebiyatında yeniliklerin öncüsüdür. 1860’ta Tercüman-ı Ahval’i, 1862’de Tasvir-i Efkâr’ı çıkardı. İlk makaleyi, ilk piyesi o yazdı. Noktalama işaretlerini de ilk defa o kullandı.
Bu paragrafta tanıtılan edebiyatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Namık Kemal
 • Avrupa’ya ilk defa geçici elçiler gönderildi.
 • Şinasi
 • Şemsettin Sami
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBDBCAACAABCDCCAAACC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler