Türk Edebiyatı 6 Dersi 2014 - 2015 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun edebiyatının özelliklerinden değildir?

 • Dengeli davranmak
 • Şiirde hece ölçüsü kullanılmıştır.
 • Kulağa göre kafiye anlayışı benimsenmiştir.
 • Hikâye ve romanlarda realizm akımının etkisinde kalınmıştır.
Soru 2

Aşağıdakilerin hangisinde Tevfik Fikret’le ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

 • Divan edebiyatındaki beyit anlayışını kırarak nazmı nesre yaklaştırdı.
 • İlk şiirlerinde bireysel konuları işlerken son şiirlerinde toplumsal konuları işlemiştir.
 • Kullandığı güçlü roman tekniği ve anlatımıyla başarılı romanlar kaleme aldı.
 • Batı edebiyatlarında görülen sone, terzarima gibi nazım biçimlerini kullandı.
Soru 3

Serveti Fünûn edebiyatının öncüsü ve kurucusu sayılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Namık Kemal
 • Şinasi
 • Recaizâde Mahmut Ekrem
 • Halit Ziya Uşaklıgil
Soru 4

Edebiyat hayatına bir bildiriyle girdiler. “Sanat şahsi ve muhteremdir.” ilkesiyle hareket ettiler. Ancak aşırı ferdiyetçilikleri ve tabi olmayan dil ve üslup anlayışlarından dolayı eleştirildiler.
Bu parçada tanıtılan topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yedi Meşaleciler
 • Edebiyatıcedide
 • Fecriâti topluluğu
 • Millî Edebiyatçılar
Soru 5

Aşağıdaki eser- yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Leyla vü Mecnun → Fuzuli
 • Hüsn ü Aşk → Şeyh Galip
 • Harname → Nabi
 • Garibname → Âşık Paşa
REKLAM
Soru 6

Millî Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi yazarlarımızdandır. Kurtuluş Savaşı yıllarında onbaşı ve çavuş rütbeleriyle ordu hizmetinde bulundu. Hikâye, roman ve anı türlerinde eserler verdi. Aşk, bireysel tutkular, kadın psikolojisi ve duyarlığını işledi. Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, Türkün Ateşle İmtihanı eserleri arasındadır.
Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Halide Edip Adıvar
 • Reşat Nuri Güntekin
 • Kenan Hulusi Koray
 • Ahmet Hamdi Tanpınar
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi “Beş Hececiler” adıyla anılan topluluk içinde yer almamıştır?

 • Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Halit Fahri Ozansoy
 • Emin Bülent Serdaroğlu
 • Yusuf Ziya Ortaç
Soru 8

Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin tiyatro türünde bir eseri yoktur?

 • Garip hareketi
 • Cenap Şehabettin
 • Halit Ziya Uşaklıgil
 • Recaizâde Mahmut Ekrem
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, Tevfik Fikret’in sade bir dille çocuklar için yazdığı kitaptır?

 • Şermin
 • Rubab’ın Cevabı
 • Rübab-ı Şikeste
 • Hâluk’un Defteri
Soru 10

Şiirlerinde Anadolu insanının duygularını işledi. “Çamdeviren”, “Deli Ozan” gibi takma isimlerle mizah şiirleri yazdı. “Han Duvarları, Çoban Çeşmesi, Akın” eserlerinden birkaçıdır.
Bu parçada söz edilen şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mehmet Âkif Ersoy
 • Cahit Külebi
 • Ahmet Hamdi Tanpınar
 • Faruk Nafiz Çamlıbel
Soru 11

Fecriâtî, aşağıdaki edebî dönemlerden hangisinin devamı niteliğindedir?

 • Divan
 • Tanzimat
 • Millî Edebiyat
 • Servetifünun
Soru 12

Millî Edebiyat, Selanik’te çıkarılan ________ dergisi etrafında toplanan gençlerin oluşturduğu edebiyattır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Türk Derneği
 • Servet-i Fünun
 • Genç Kalemler
 • Musavver Malumât
Soru 13

Mehmet Rauf’un yazdığı ‘‘Siyah İnciler’’ adlı eserin türü, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Roman
 • Hikâye
 • Tiyatro
 • Mensur şiir
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin’e ait bir eser değildir?

 • Yüksek Ökçeler
 • Kiralık Konak
 • Yalnız Efe
 • Bomba
Soru 15

Aşağıdaki hareketlerden hangisi Millî Edebiyat akımının oluşmasında daha etkili olmuştur?

 • İslamcılık
 • Türkçülük
 • Batıcılık
 • Osmanlıcılık
Soru 16

Realizm akımının şiirdeki yansıması aşağıdakilerden hangisidir?

 • Romantizm
 • Parnasizm
 • Sembolizm
 • Klasisizm
Soru 17

Servetifünun şairlerinden Ali Ekrem Bolayır’ın edebî görüşlerini ifade ettiği uzun makalesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şiirimiz
 • Viyana
 • Fürûzân
 • Nemide
Soru 18

“Mauppassant tarzı” öykücülüğünün Türk edebiyatındaki temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ömer Seyfettin
 • Refik Halit Karay
 • Reşat Nuri Güntekin
 • Ali Canip Yöntem
Soru 19

Aşağıdakilerin hangisinde eser-yazar eşleştirmesi yanlış yapılmıştır?

 • Kızıl Elma-Ziya Gökalp
 • Handan-Mehmet Rauf
 • Eğil Dağlar-Yahya Kemal Beyatlı
 • Aşk-ı Memnu-Halit Ziya Uşaklıgil
Soru 20

Hikâye, roman ve anı türünde eserler verdi. İlkin aşk teması üzerinde durdu. Bireysel tutkuları, kadın psikolojisini ve duyarlığını işledi. Kurtuluş Savaşı yıllarında kendini ulusal temalara verdi. “Mor Salkımlı Ev”, “Sonsuz Panayır” eserlerinden bazılarıdır.
Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Falih Rıfkı Atay
 • Mehmet Âkif Ersoy
 • Halide Edip Adıvar
 • Reşat Nuri Güntekin
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCCCCACAADDCDBBBAABC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler