GİRİŞ/KAYIT

Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 2 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

Saltanatın ve halifeliğin kaldırılmasının temel amacı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Cumhuriyeti ilan etmek
 • B) Çok partili yapıya geçmek
 • C) Devlet düzenini laikleştirmek
 • D) Osmanlı hanedanını yurt dışına çıkarmak
SORU 2

Mustafa Kemal Paşa’yı cumhurbaşkanlığına, aşağıdakilerden hangisi seçmiştir?

 • A) TBMM
 • B) Bakanlar Kurulu
 • C) Türk Silahlı Kuvvetleri
 • D) Halkoylamasına katılan Türk halkı
SORU 3

Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleşen olaylardan bazıları şunlardır:
• Menemen Olayı
• İzmir Suikastı
• Şeyh Sait İsyanı Bu olayların ortak özelliği için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • A) Dinî hareketler olmaları
 • B) İnkılaplara karşı olmaları
 • C) Çok partili demokratik yaşama karşı olmaları
 • D) Halkın çoğunluğu tarafından desteklenmeleri
SORU 4

Şeyh Sait Ayaklanması, aşağıdaki durumlardan hangisine yol açmıştır?

 • A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasına
 • B) Menemen Olayı’nın ortaya çıkmasına
 • C) Tekke ve zaviyelerin kapatılmasına
 • D) Halifeliğin kaldırılmasına
SORU 5

Aşağıda, inkılaplar sonucunda kapatılan kurumlarla yerlerine yeni açılan modern kurumlar eşleştirilmiştir.
Bu eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?
I. Şer’iye Vekâleti → Diyanet İşleri Başkanlığı
II. Düyunuumumiye İdaresi → Türk Tarih Kurumu
III. Darülfünun → Türk Dil Kurumu
IV. Erkan-ı Harbiye Vekâleti → Genelkurmay Başkanlığı

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, III ve IV
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisiyle, farklı okullarda yetişen genç kuşaklar arasındaki kültürel çatışma ortadan kaldırılmak istenmiştir?

 • A) Şapka Kanunu’yla
 • B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla
 • C) Soyadı Kanunu’nun kabulüyle
 • D) Tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla
SORU 7

Aşağıdaki inkılaplardan hangisinin uluslararası ekonomik ilişkilere kolaylık getirdiği söylenemez?

 • A) Çok partili yaşama geçilmesi
 • B) Miladi takvimin kabul edilmesi
 • C) Ölçü birimlerinin değiştirilmesi
 • D) Hafta tatilinin cumadan pazara alınması
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Şer’i Hukuk Sisteminin dayandığı kaynaklarından değildir?

 • A) Kitap
 • B) Sünnet
 • C) Kıyas
 • D) Kelam
SORU 9

Ülkemizde devlet eliyle temel sanayinin kurulması için hangi yıl “Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı” hazırlanarak kabul edilmiştir?

 • A) 1934
 • B) 1933
 • C) 1931
 • D) 1929
SORU 10

İzmir İktisat Kongresi’nin yapılış amacı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Türkiye’nin teknolojik düzeyini belirlemek
 • B) Türkiye’nin konut politikalarını belirlemek
 • C) Ülkede yapılacak yatırımları planlayarak koordine etmek
 • D) Türk ekonomisi hakkında bilgi edinip, izlenecek politikaları saptamak
SORU 11

Atatürk’ün “…Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” sözüne hizmet eden kurum, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Türk Dil Kurumu
 • B) Türk Tarih Kurumu
 • C) Türkiye İş Kurumu
 • D) Millî İstihbarat Teşkilatı
SORU 12

Hava gösterileri yapan “Türk Yıldızları”, aşağıdaki kuvvet komutanlıklarından hangisine bağlıdır?

 • A) Hava
 • B) Kara
 • C) Deniz
 • D) Jandarma
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin Milletler Cemiyetine katılmakta geç kalmasının nedenlerinden değildir?

 • A) Milletler Cemiyetinin İngiltere’nin kontrolünde faaliyet göstermesi
 • B) Versay Antlaşması ile kurulan savaş sonrası düzenin korunmak istenmesi
 • C) Sadabat Paktı ve Balkan Antantı gibi uluslararası örgütlere katılmış olması
 • D) Sovyetler Birliği’nin Milletler Cemiyetine olumsuz bakması nedeniyle iyi komşuluk ilişkilerinin zedelenmesinin istenmemesi
SORU 14

Aşağıdaki devletlerden hangisi Balkan ülkesi olmasına rağmen Balkan Antantı’na katılmamıştır?

 • A) Romanya
 • B) Yugoslavya
 • C) Yunanistan
 • D) Bulgaristan
SORU 15

Atatürk ilkeleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikleri olarak hangi yıl anayasamıza girmiştir?

 • A) 1923
 • B) Sözleşmenin gereğini yapmayan toplumlar için yaptırımlar öngörülmüştür.
 • C) 1937
 • D) 1941
SORU 16

Atatürk’ün aşağıdaki ilkelerinden hangisi, içinde bulunduğu milleti içtenlikle sevmeyi, çağdaş bir toplum olarak yüceltmeyi ve onun uğrunda hiçbir fedakârlıktan kaçınmamayı gerektirir?

 • A) Laiklik
 • B) Cumhuriyetçilik
 • C) Devletçilik
 • D) Milliyetçilik
SORU 17

Atatürkçü düşünce sistemindeki en önemli millî güç unsuru, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Altay Türkleri
 • B) Askerî güç
 • C) Ekonomik güç
 • D) Sosyokültürel güç
SORU 18

İsmet İnönü ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? İsmet İnönü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin;

 • A) İlk Genelkurmay Başkanı, ikinci cumhurbaşkanıdır.
 • B) İlk Meclis Başkanı, ikinci cumhurbaşkanıdır.
 • C) İlk başbakanı, ikinci cumhurbaşkanıdır.
 • D) İlk başbakanı, ilk cumhurbaşkanıdır.
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sırasında yapılan konferanslardan değildir?

 • A) Yalta
 • B) Adana
 • C) Colombo
 • D) Tahran
SORU 20

II. Dünya Savaşı’nda Japonya’nın yenilmesinden sonra Doğu Asya’da meydana gelen boşluğu, aşağıdaki ülkelerden hangisi doldurmuştur?

 • A) Kore
 • B) Çin
 • C) Moğolistan
 • D) Hindistan
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CABACBADBDBACDCDACCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?