Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Dersi 2015 - 2016 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Saltanatın ve halifeliğin kaldırılmasının temel amacı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cumhuriyeti ilan etmek
 • Çok partili yapıya geçmek
 • Devlet düzenini laikleştirmek
 • Osmanlı hanedanını yurt dışına çıkarmak
Soru 2

Mustafa Kemal Paşa’yı cumhurbaşkanlığına, aşağıdakilerden hangisi seçmiştir?

 • TBMM
 • Bakanlar Kurulu
 • Türk Silahlı Kuvvetleri
 • Halkoylamasına katılan Türk halkı
Soru 3

Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleşen olaylardan bazıları şunlardır:
• Menemen Olayı
• İzmir Suikastı
• Şeyh Sait İsyanı Bu olayların ortak özelliği için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Dinî hareketler olmaları
 • İnkılaplara karşı olmaları
 • Çok partili demokratik yaşama karşı olmaları
 • Halkın çoğunluğu tarafından desteklenmeleri
Soru 4

Şeyh Sait Ayaklanması, aşağıdaki durumlardan hangisine yol açmıştır?

 • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasına
 • Menemen Olayı’nın ortaya çıkmasına
 • Tekke ve zaviyelerin kapatılmasına
 • Halifeliğin kaldırılmasına
Soru 5

Aşağıda, inkılaplar sonucunda kapatılan kurumlarla yerlerine yeni açılan modern kurumlar eşleştirilmiştir.
Bu eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?
I. Şer’iye Vekâleti → Diyanet İşleri Başkanlığı
II. Düyunuumumiye İdaresi → Türk Tarih Kurumu
III. Darülfünun → Türk Dil Kurumu
IV. Erkan-ı Harbiye Vekâleti → Genelkurmay Başkanlığı

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, III ve IV
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisiyle, farklı okullarda yetişen genç kuşaklar arasındaki kültürel çatışma ortadan kaldırılmak istenmiştir?

 • Şapka Kanunu’yla
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla
 • Soyadı Kanunu’nun kabulüyle
 • Tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla
Soru 7

Aşağıdaki inkılaplardan hangisinin uluslararası ekonomik ilişkilere kolaylık getirdiği söylenemez?

 • Çok partili yaşama geçilmesi
 • Miladi takvimin kabul edilmesi
 • Ölçü birimlerinin değiştirilmesi
 • Hafta tatilinin cumadan pazara alınması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Şer’i Hukuk Sisteminin dayandığı kaynaklarından değildir?

 • Kitap
 • Sünnet
 • Kıyas
 • Kelam
Soru 9

Ülkemizde devlet eliyle temel sanayinin kurulması için hangi yıl “Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı” hazırlanarak kabul edilmiştir?

 • 1934
 • 1933
 • 1931
 • 1929
Soru 10

İzmir İktisat Kongresi’nin yapılış amacı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Türkiye’nin teknolojik düzeyini belirlemek
 • Türkiye’nin konut politikalarını belirlemek
 • Ülkede yapılacak yatırımları planlayarak koordine etmek
 • Türk ekonomisi hakkında bilgi edinip, izlenecek politikaları saptamak
Soru 11

Atatürk’ün “…Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” sözüne hizmet eden kurum, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Türk Dil Kurumu
 • Türk Tarih Kurumu
 • Türkiye İş Kurumu
 • Millî İstihbarat Teşkilatı
Soru 12

Hava gösterileri yapan “Türk Yıldızları”, aşağıdaki kuvvet komutanlıklarından hangisine bağlıdır?

 • Hava
 • Kara
 • Deniz
 • Jandarma
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin Milletler Cemiyetine katılmakta geç kalmasının nedenlerinden değildir?

 • Milletler Cemiyetinin İngiltere’nin kontrolünde faaliyet göstermesi
 • Versay Antlaşması ile kurulan savaş sonrası düzenin korunmak istenmesi
 • Sadabat Paktı ve Balkan Antantı gibi uluslararası örgütlere katılmış olması
 • Sovyetler Birliği’nin Milletler Cemiyetine olumsuz bakması nedeniyle iyi komşuluk ilişkilerinin zedelenmesinin istenmemesi
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki devletlerden hangisi Balkan ülkesi olmasına rağmen Balkan Antantı’na katılmamıştır?

 • Romanya
 • Yugoslavya
 • Yunanistan
 • Bulgaristan
Soru 15

Atatürk ilkeleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikleri olarak hangi yıl anayasamıza girmiştir?

 • 1923
 • Sözleşmenin gereğini yapmayan toplumlar için yaptırımlar öngörülmüştür.
 • 1937
 • 1941
Soru 16

Atatürk’ün aşağıdaki ilkelerinden hangisi, içinde bulunduğu milleti içtenlikle sevmeyi, çağdaş bir toplum olarak yüceltmeyi ve onun uğrunda hiçbir fedakârlıktan kaçınmamayı gerektirir?

 • Laiklik
 • Cumhuriyetçilik
 • Devletçilik
 • Milliyetçilik
Soru 17

Atatürkçü düşünce sistemindeki en önemli millî güç unsuru, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Altay Türkleri
 • Askerî güç
 • Ekonomik güç
 • Sosyokültürel güç
Soru 18

İsmet İnönü ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? İsmet İnönü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin;

 • İlk Genelkurmay Başkanı, ikinci cumhurbaşkanıdır.
 • İlk Meclis Başkanı, ikinci cumhurbaşkanıdır.
 • İlk başbakanı, ikinci cumhurbaşkanıdır.
 • İlk başbakanı, ilk cumhurbaşkanıdır.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sırasında yapılan konferanslardan değildir?

 • Yalta
 • Adana
 • Colombo
 • Tahran
Soru 20

II. Dünya Savaşı’nda Japonya’nın yenilmesinden sonra Doğu Asya’da meydana gelen boşluğu, aşağıdaki ülkelerden hangisi doldurmuştur?

 • Kore
 • Çin
 • Moğolistan
 • Hindistan
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CABACBADBDBACDCDACCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?