Coğrafya 2 Dersi 2015 - 2016 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıda beşeri coğrafyanın alt dalları ve ilgilendikleri konu eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?

 • Nüfus coğrafyası – Göçler
 • Siyasi coğrafya – Turizm faaliyetleri
 • Yerleşme coğrafyası – Konut tipleri
 • Tarım coğrafyası – Ormancılık
Soru 2

Aşağıdaki şehir tiplerinden hangisi diğerlerinden daha sonraki dönemlerde ortaya çıkmıştır?

 • Tarım şehirleri
 • Liman şehirleri
 • Ticaret şehirleri
 • Teknoloji şehirleri
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi köy altı yerleşmelerine örnek olarak gösterilemez?

 • Kasaba
 • Mezra
 • Yayla
 • Oba
Soru 4

I. Arazinin engebesiz olması
II. Su kaynaklarının az olması
III. Yerleşimin şehir merkezlerine uzak olması
Yukarıdakilerden hangileri yerleşmelerin toplu olmasında etkili olmuştur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • II ve III
Soru 5

Anadolu’da aşağıdaki devletlerden hangisine ait eserlerin bulunma olasılığı daha azdır?

 • Selçuklu
 • Memlûk
 • Osmanlı
 • Bizans
REKLAM
Soru 6

• Yer şekilleri engebelidir.
• Dağınık yerleşmeler yaygındır.
• Su kaynakları boldur.
Verilen özellikler haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangisine aittir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 7

Geçmişte Erciyes Dağı ve çevresinin ormanlarla kaplı olduğu ve bölgede keresteciliğin önemli bir iş sahası olduğu belirtilmektedir. Bugün ise Erciyes Dağı ve çevresinin büyük bir kısmı bozkırlarla kaplıdır.
Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki durumlardan hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

 • Ormanların tahrip edildiğine
 • Şehirleşme düzeyinin arttığına
 • Tarımsal faaliyetlerin önemini yitirdiğine
 • Halkın daha karlı ekonomik faaliyetlere yöneldiğine
Soru 8

Ankara 1825 yılında nüfus bakımından 36. sırada yer alırken günümüzde 2. sırada yer almaktadır.
Bu durum üzerinde Ankara’nın aşağıdaki özelliklerinden hangisi daha fazla etkili olmuştur?

 • İdari merkez olması
 • Tarımsal üretiminin artması
 • Ticaret potansiyelinin artması
 • Ulaşım hatları üzerinde bulunması
Soru 9

- Ege Denizi oluşmuştur.
– İstanbul ve Çanakkale boğazları oluşmuştur.
– Ülkemiz günümüzdeki son şeklini almıştır.
Yukarıda verilen oluşumların yaşandığı jeolojik devir aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • Paleozoik
 • Mezozoik
 • Kuaterner
 • Tersiyer
Soru 10

Türkiye’de fay hatlarının dağılışı dikkate alındığında, haritada verilen şehirlerden hangisinde deprem riski daha azdır?

 • İzmir
 • Bolu
 • Erzincan
 • Karaman
Soru 11

Yukarıda verilen yer şekillerinin görüldüğü bir bölge ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

 • Yağış rejimi düzenlidir.
 • Tarım potansiyeli yüksektir.
 • Volkanik kayaçlar bulunur.
 • Bitki örtüsü gürdür.
Soru 12

Pamukkale travertenleri oluşum bakımından aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?

 • Dalga aşındırma şekillerine
 • Karstik biriktirme şekillerine
 • Akarsu aşındırma şekillerine
 • Rüzgar biriktirme şekillerine
Soru 13

Dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde, falez oluşumu daha fazladır.
Buna göre, haritada taralı alanlardan hangisinde falezler daha yaygındır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
REKLAM
Soru 14

Kıyıdan iç kesimlere doğru gidildikçe nem oranı azalır ve buna bağlı olarak da sıcaklık farkları artar. .
Buna göre, aşağıdaki şehirlerden hangisinde günlük ve yıllık sıcaklık farkı daha fazladır?

 • Antalya
 • Kırıkkale
 • Aydın
 • Zonguldak
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde etkili olan rüzgarlardandır?

 • Sirocco
 • Hamsin
 • Mistral
 • Lodos
Soru 16

- Ülkemizin en fazla yağış alan iklimidir.
– Yazlar serin, kışlar ılık geçer.
– Bitki örtüsü ormandır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • Karadeniz iklimi
 • Akdeniz iklimi
 • Karasal iklim
 • Savan iklimi
Soru 17

Haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangisi Dünya’nın yoğun nüfuslu yerlerindendir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 18

Haritada verilen yerlerden hangisi sürekli kuraklık yaşayan bölgeler içerisinde yer alır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 19

Dünya üzerinde aşağıdaki kriterlere göre yapılan bölge sınıflandırmalarından hangisinde İngiltere ve Japonya aynı tür bölge sınırları içinde yer alır?

 • İklim tipi
 • Gelişmişlik düzeyi
 • Kültür özellikleri
 • Kullanılan dil
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi sanayi faaliyetlerinin doğal çevreye olumsuz etkilerini azaltmak için yapılacak çalışmalar arasında yer almaz?

 • Atık arıtma tesisleri kurmak
 • Atıkların geri dönüşümüne önem vermek
 • Enerji verimliliğini artırıcı tedbirler almak
 • Doğal kaynakların kullanımını artırmak
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDACBDAACDCBABDACCBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?