GİRİŞ/KAYIT

Coğrafya 4 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

• Kuzey Anadolu Dağlarının denize bakan yamaçlarında yaygındır.
• Orman örtüsü altında oluştuklarından organik maddece zengindir.
• Çay ve kivi tarımı için oldukça elverişlidir.
Yukarıda özellikleri verilen toprak türü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • Kırmızı Akdeniz Toprakları
 • Kahverengi Bozkır Toprakları
 • Kahverengi orman toprakları
 • Kestane renkli bozkır toprakları
SORU 2

Ülkemizdeki ormanların büyük çoğunluğunun kıyı bölgelerde yer almasında kıyı bölgelerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi daha fazla etkili olmuştur?

 • Nem ve yağışın fazla olması
 • Yükselti farkının fazla olması
 • Toprak çeşitliliğinin fazla olması
 • Nüfus yoğunluğunun fazla olması
SORU 3

Ülkemizde en fazla ekim alanına sahip tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Pamuk
 • Buğday
 • Mercimek
 • Şeker pancarı
SORU 4

Maki üst sınırının Akdeniz’den Marmara’ya doğru gidildikçe azalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Baki
 • Enlem
 • Nem
 • Yükselti
SORU 5

I. Rafting sporu
II. Hidroelektrik potansiyeli
III. Taşımacılık potansiyeli
Türkiye’de akarsuların akış hızının yüksek olması yukarıdakilerden hangileri üzerinde olumlu etki yapmıştır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • İçme ve temizlik
 • II. ve III.
SORU 6

Ülkemizdeki akarsuların genel özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

 • Boyları genellikle kısadır.
 • Akış hızları yüksektir.
 • Rejimleri düzensizdir.
 • Kapalı havzalıdırlar.
SORU 7

Ege Denizi kıyılarında koy, körfez, ada ve yarımada sayısının fazla olmasının temel nedeni nedir?

 • Sularının sıcak olması
 • Deniz ikliminin görülmesi
 • Dağların kıyıya dik uzanması
 • Turizm faaliyetlerinin yaygın olması
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi devamlı kır yerleşmelerindendir?

 • Çiftlik
 • Yayla
 • Ağıl
 • Oba
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki önemli turizm şehirlerinden değildir?

 • Antalya
 • Muğla
 • İstanbul
 • Bayburt
SORU 10

Türkiye’de 1985 yılından sonra nüfus artış hızında düzenli bir azalma olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında gösterilemez?

 • Evlenme yaşının yükselmesi
 • Aile planlaması uygulamaları
 • Eğitim düzeyinin yükselmesi
 • Genç nüfus miktarının artması
SORU 11

Yukarıda Türkiye’nin 2011 yılına ait nüfus piramidi verilmiştir.
Piramit incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • 0 – 14 yaş arası çocuk nüfus miktarına
 • Çalışan nüfusun sektörlere göre dağılımına
 • Toplam kadın nüfus miktarına
 • Toplam nüfus miktarına
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının olumlu sonuçlarındandır?

 • Göçlerin artması
 • Bağımlı nüfusun artması
 • Vergi gelirlerinin artması
 • Hizmetlerin aksaması
SORU 13

İstanbul, Bursa ve İzmir gibi gelişmiş şehirlerde erkek nüfusu kadın nüfusundan fazladır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

 • İşçi göçlerine erkeklerin daha çok katılması
 • Doğan erkek çocuk sayısının daha fazla olması
 • Erkeklerde okur – yazarlık oranının daha yüksek olması
 • Kadınlarda ortalama yaşam süresinin daha fazla olması
SORU 14

Aşağıdaki kıtalardan hangisi coğrafi keşifler sonucunda keşfedilmiştir?

 • Asya kıtası
 • Amerika kıtası
 • Avrupa kıtası
 • Afrika kıtası
SORU 15

Süveyş Kanalı hangi iki deniz arasındaki ulaşımı kolaylaştırmıştır?

 • Akdeniz – Kızıldeniz
 • Karadeniz – Ege Denizi
 • Baltık Denizi – Manş Denizi
 • Japon Denizi – Doğu Çin Denizi
SORU 16

Bilginin korunup yayılmasına aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?

 • Matbaanın icadı
 • Süveyş kanalının yapılması
 • Yeni kıtaların keşfedilmesi
 • İçten yanmalı motorların icadı
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi meteorolojik kökenli doğal afetlerdendir?

 • Deprem
 • Kütle hareketleri
 • Fırtına
 • Tsunami
SORU 18

Çığ, kar kütlesinin eğimli yamaçlar boyunca hareket etmesi sonucunda oluşur.
Haritada verilen yerlerin hangisinde çığ olaylarının görülme sıklığı daha fazladır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
SORU 19

Gelişmiş ülkeler doğal afetlerin zararlarını en aza indirmek için gelişmemiş ülkelere oranla daha fazla yatırım yaparlar .
Buna göre aynı büyüklükteki bir depremin aşağıdaki ülkelerden hangisinde daha az can ve mal kaybına neden olması beklenir?

 • Nijerya
 • İngiltere
 • Pakistan
 • İran
SORU 20

Ülkemizde son yüzyılda meydana gelen doğal afetler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • Heyelan
 • Deprem
 • Sel ve taşkın
 • Volkan patlaması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CABBCDCADDBCABAACDBD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler