GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Coğrafya 2 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

Yukarıda kültürü oluşturan maddi ve manevi unsurların gösterildiği tabloda yanlış yerde verilen iki unsur aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • A) Doğal ortam özellikleri – Hukuk kuralları
 • B) Din ve inançlar – Toprak özellikleri
 • C) Coğrafi konum – Dünya görüşü
 • D) İklim özellikleri – Örf ve adetler
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi Türk Kültürünün yayılış alanları arasında gösterilemez?

 • A) Kafkasya
 • B) Orta Asya
 • C) Orta Amerika
 • D) Balkan Yarımadası
SORU 3

Haritada verilen bölgelerden hangisi Dünya’daki önemli sanayi üretim alanları arasında gösterilemez?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 4

Haritada numaralandırılmış alanlardan hangi ikisi arasında ticaret hacmi daha fazladır?

 • A) I ve III
 • B) II. ve IV.
 • C) V. ve VI.
 • D) VII. ve VIII.
SORU 5

Turizm faaliyetleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Avrupa kıtası en fazla turist çeken kıtadır.
 • B) Gelişmiş ülke vatandaşları turizm faaliyetlerine daha fazla katılmaktadır.
 • C) Sanayi tesislerinin yoğun olduğu yerlerde doğa turizmi gelişmiştir.
 • D) Turizm faaliyetleri toplumlar arası kültürel etkileşime katkı yapmaktadır.
SORU 6

Coğrafya öğretmeni, Duru’ya; İtalya’nın fiziki özelliklerini Gizem’e ise İtalya’nın beşeri özelliklerini araştırıp sunma ödevi vermiştir. .
Buna göre; Duru aşağıdaki konu başlıklarından hangisine değinirse Gizem’in sunum konusuna girmiş olur?

 • A) İtalya’nın iklim özelliklerini
 • B) İtalya’nın nüfus özelliklerini
 • C) İtalya’nın bitki örtüsünü
 • D) İtalya’nın yer şekillerini
SORU 7

Japonya’nın dış ticareti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Dış ticaret hacmi yüksektir.
 • B) Hammadde ithalatı fazladır.
 • C) Mamul madde ihracatı fazladır.
 • D) Ticaretinde geri kalmış ülkelerin payı daha fazladır.
SORU 8

Türkiye aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisine üye değildir?

 • A) Avrupa Birliği
 • B) Birleşmiş Milletler
 • C) Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü
 • D) Karadeniz Ekonomik İş birliği Teşkilatı
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarındandır?

 • A) Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı
 • B) Kömür
 • C) Petrol
 • D) Güneş
SORU 10

Aşağıdaki çevre felaketlerinden hangisinin oluşumunda insan etkisi yoktur?

 • A) Çernobil faciası
 • B) Volkanik patlamalar
 • C) Aral Gölü’nün kuruması
 • D) Exxon Valdez tanker kazası
SORU 11

Ülkelerin gelişmişlik düzeyi ve doğal kaynaklarını kullanmaları arasındaki ilişki hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Gelişmiş ülkelerde doğal kaynaklar kullanılırken teknolojiden daha fazla yararlanılır.
 • B) Geri kalmış ülkelerde doğal kaynaklardan daha az oranda yararlanılır.
 • C) Gelişmiş ülkelerde alternatif kaynak arayışı daha fazladır.
 • D) Geri kalmış ülkeler sadece yenilenebilir doğal kaynakları kullanırlar.
SORU 12

I. Nüfusun artması
II. Sanayinin gelişmesi
III. Milli parkların artması
Yukarıdaki durumlardan hangileri doğal kaynaklara olan talebin artmasında etkili olmuştur?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
SORU 13

Barajların yapılma amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 • A) Enerji üretmek
 • B) Canlı türlerini kontrol etmek
 • C) Sel ve taşkınları kontrol etmek
 • D) Tarım alanlarını sulamak
SORU 14

Bir yerde taşkömürü yataklarının bulunması sonucunda bölgede sanayi alanları hızla gelişmiştir.
Bu gelişmelere bağlı olarak bu yerde aşağıdakilerden hangisinin yaşanması beklenmez?

 • A) Nüfus artışı
 • B) Hava kirliliği
 • C) Konut sıkıntısı
 • D) Biyoçeşitliliğin artması
SORU 15

Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisinin kullanılması daha fazla çevre sorununa neden olur?

 • A) Kömür
 • B) Güneş
 • C) Jeotermal
 • D) Hidroelektrik
SORU 16

Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisinin kullanımı sera gazlarınının salınımına ve asit yağmurlarına sebep olur?

 • A) Petrol
 • B) Rüzgar
 • C) Nükleer
 • D) Dalga
SORU 17

Doğal kaynak kullanımından kaynaklanan çevre sorunlarını en aza indirebilmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

 • A) Kaynakların kullanımında çevre yönetimi ve planlamasının yapılması
 • B) Kaynakların işletildiği tesislerin yerleşmelere uzak yerlere yapılması
 • C) Sadece yüzeyde bulunan kaynakların işletilmesi
 • D) Kaynakların kullanımının artırılması
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın olası etkilerinden değildir?

 • A) Kuraklık ve sel gibi ekstrem doğa olaylarında artışlar görülmesi
 • B) Canlı tür ve çeşitliliğinde artışların olması
 • C) Buzulların erimesi sonucunda deniz seviyesinde değişimlerin görülmesi
 • D) Tarım ürünlerinin çeşidinin ve miktarının azalması
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın nedenleri arasında gösterilemez?

 • A) Endüstrileşme
 • B) Ormanların tahrip edilmesi
 • C) Organik tarımın yaygınlaşması
 • D) Araçların egzozlarından çıkan gazlar
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün yararları arasında gösterilemez?

 • A) Doğal kaynaklar korunur.
 • B) Enerji tasarrufu sağlanır.
 • C) Ekonomik katkı sağlar.
 • D) Atık miktarı artar.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCCACBDADBDCBDAAABCD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?