GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Coğrafya 4 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de cumhuriyetin ilk yıllarında nüfusu artırıcı politikalar izlenmesinin nedenlerinden değildir?

 • A) Fazla nüfusun askeri güç olarak görülmesi
 • B) Tarımsal iş gücüne duyulan ihtiyacın fazla olması
 • C) Doğal kaynakları işletmek için nüfusa ihtiyaç duyulması
 • D) Kişi başına düşen gelir miktarının arttırılmak istenmesi
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi 1963 yılından sonra Türkiye’nin uyguladığı nüfus artış hızını yavaşlatıcı politikalarına uygun değildir?

 • A) Ailelere sahip oldukları her çocuk için para verilmesi
 • B) Aile planlamasına öncelik verilmesi
 • C) Erken yaşta evlenmenin önüne geçilmesi
 • D) Eğitim seviyesinin yükseltilmesi
SORU 3

Nüfusun yaşlanması önemli demografik sorunlardan biridir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenidir?

 • A) Gelir düzeyinin artması
 • B) Bağımlı nüfusun artması
 • C) Doğum oranlarının artması
 • D) Eğitim seviyenin yükselmesi
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi 1985 yılından sonra ülkemizde nüfus artış hızının düşmesinin nedenlerinden değildir?

 • A) Evlenme yaşının yükselmesi
 • B) Eğitim seviyesinin yükselmesi
 • C) Doğum teşviklerinin verilmesi
 • D) Kadınların iş hayatına daha fazla katılması
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi bölgesel kalkınma projelerinin amaçları arasında gösterilemez?

 • A) Bölgeler arasındaki nüfus farkını artırmak
 • B) Bölgeler arası kalkınmışlık farkını azaltmak
 • C) Bölgelerin güçlü yönlerinin açığa çıkarılmasını sağlamak
 • D) Gelişmişlik ve refahın ülke geneline yayılmasını sağlamak
SORU 6

I. Kızılırmak
II. Çoruh
III. Dicle
IV. Fırat
Yukarıdakilerden hangileri Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında faydalanılan akarsulardandır?

 • A) İçme ve temizlik
 • B) I. ve IV.
 • C) II. ve III.
 • D) III. ve IV.
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi jeopolitikte değişmeyen unsurlardandır?

 • A) Politik değerler
 • B) Coğrafi konum
 • C) Ekonomik değerler
 • D) Sosyal ve kültürel değerler
SORU 8

Olaylar en büyük etkiyi gerçekleştiği yere ve yakın çevresine yaparlar. .
Buna göre, aşağıdaki olaylardan hangisinin Türkiye’ye etkisi daha az olmuştur?

 • A) SSCB ve Yugoslavya’nın dağılması
 • B) Panama Kanalının açılması
 • C) Hazar Havzasının Dünya petrol üretimindeki payının artması
 • D) Orta Asya ve Balkanlar’da yeni devletlerin kurulması
SORU 9

Aşağıdaki sorunlardan hangisi Türkiye – Yunanistan arasındaki ilişkiyi daha az etkiler?

 • A) Batı Trakya sorunu
 • B) Ege Denizi kıta sahanlığı sorunu
 • C) Kıbrıs sorunu
 • D) Filistin sorunu
SORU 10

I. Uzun ve sağlıklı yaşam
II. Nüfusun ülke geneline dağılımı
III. Siyasi özgürlük
Yukarıdakilerden hangileri insani gelişim endeksinde dikkate alınan unsurlardandır?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve III
 • D) II. ve III.
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerde geri kalmış ülkelere göre kesinlikle daha fazladır?

 • A) Yüzölçümü
 • B) Nüfus miktarı
 • C) Eğitim seviyesi
 • D) Nüfus artış hızı
SORU 12

- Genç nüfus oranı
- Kişi başı gelir miktarı
- Yıllık nüfus artış oranı
- Okuryazar nüfus oranı
Nijerya’da yukarıdakilerden kaç tanesi Almanya’dakinden daha fazladır?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
SORU 13

Haritada verilen A ve B bölgeleri karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • A) B bölgesinde ulaşım ağı daha yaygındır.
 • B) A bölgesinde sanayileşme daha fazladır.
 • C) A bölgesinde eğitim seviyesi daha düşüktür.
 • D) B bölgesinde kaynaklar daha verimli kullanılır.
SORU 14

Aşağıdaki hangisi Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Dünya rezervlerinin yarısından fazlasına sahip olduğu madenlerden değildir?

 • A) Petrol
 • B) Platinyum
 • C) Manganez
 • D) Krom
SORU 15

Yapılmış ve yapım aşamasında olan aşağıdaki boru hatlarından hangisi ülkemizden geçmez?

 • A) Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı
 • B) Kerkük-Yumurtalık Boru Hattı
 • C) Tengiz-Novorossisk Boru Hattı
 • D) Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı
SORU 16

Aşağıdaki çatışma ve gerilim bölgelerinden hangisinin ülkemize etkisi daha azdır?

 • A) Bolivya
 • B) Suriye
 • C) Filistin
 • D) Mısır
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi doğal yaşam için faydalı uygulamalardandır?

 • A) Bataklıkların kurutulması
 • B) Fosil yakıt kullanımının azaltılması
 • C) Yerleşmelerin ovalara doğru genişlemesi
 • D) Akarsu vadilerine yerleşmelerin yapılması
SORU 18

Doğal kaynaklardan daha yüksek oranda yararlanabilmek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması en uygun olur?

 • A) Ülkeler arası ticaretin azaltılması
 • B) Nüfusu artış hızının artırılması
 • C) Doğal kaynak kullanımının yasaklanması
 • D) Arıtma ve geri dönüşüme öncelik verilmesi
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi günümüzün en büyük çevre sorunudur?

 • A) Erozyon
 • B) Ses kirliliği
 • C) Küresel ısınma
 • D) Sel ve taşkınlar
SORU 20

Dünya’daki büyük şirketlerin üretimlerini Çin’e kaydırmalarında Çin’in hangi özelliği daha fazla etkili olmuştur?

 • A) Ucuz iş gücü
 • B) Coğrafi konumu
 • C) Uygun iklim koşulları
 • D) Zengin doğal kaynakları
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DABCADBBDCCBBACABDCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?