GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

• Tüm insanların, insan olmaları bakımından birbirleriyle aynı değerde olması
• Hukuk kurallarının kişilere belli yönde davranmaya izin vermesi, bir şeyleri istemeye yetkili kılması
• Başkasına zarar vermeden kişinin dilediğini yapabilmesi
Yukarıda tanımları verilen kavramlar hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

 • A) Özgürlük – Eşitlik – Hak
 • B) Hak – Özgürlük – Eşitlik
 • C) Özgürlük – Hak – Eşitlik
 • D) Eşitlik – Hak – Özgürlük
SORU 2

Pozitif hukuk normları en üstte, genel ve soyut olandan özel ve somut olana doğru hiyerarşik olarak sıralandığında bu normların en üst basamağında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

 • A) Anayasa
 • B) Kanun
 • C) Tüzük
 • D) Yönetmelik
SORU 3

Kişilerin eğitim ve öğrenim hakkı aşağıda verilen hangi temel haklardandır?

 • A) Koruyucu haklar
 • B) Yaşama hakkı
 • C) İsteme hakları
 • D) Sağlık hakkı
SORU 4

Aşağıdaki sistemlerden hangisi hukuk devletini simgeler?

 • A) Irk üstünlüğüne bağlı devlet
 • B) Adalete dayalı devlet
 • C) Bir sınıfın üstünlüğüne bağlı devlet
 • D) Kanunların yöneticilere ayrıcalık tanıdığı devlet
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi devletin varlığı için gerekli olan unsurlardan biri değildir?

 • A) Kişi dokunulmazlığı
 • B) Ülke
 • C) Siyasi parti
 • D) Egemenlik
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet olmanın öncelikli gereklerindendir?

 • A) Kişilere inançlarından dolayı baskı yapılmaması
 • B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği
 • C) İdarenin yargısal denetimi
 • D) Gelir adaleti ve eşitlik
SORU 7

Temel hak ve özgürlükleri güvenceye almakla birlikte önceliği devlete veren, temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasıyla ilgili kısıtlayıcı tedbirlere başvurabilen ve 1982 Anayasası ile şekillenen devlet anlayışı hangisidir?

 • A) İnsan haklarına saygılı devlet anlayışı
 • B) Aristokratik devlet anlayışı
 • C) Monarşik devlet anlayışı
 • D) Laik devlet anlayışı
SORU 8

Ülkemizde uygulanmakta olan seçim sistemi ülke barajı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • A) % 8
 • B) % 10
 • C) % 5
 • D) % 3
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi demokratik siyasal sistemin temel ilkelerindendir?

 • A) Yasalar karşısında bazı bireylerin ayrıcalıklı olması
 • B) Devletin başlı başına bir amaç olması
 • C) Halk egemenliğine dayanması
 • D) Kuvvetler birliğini esas alması
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilerin işlevlerinden değildir?

 • A) İktidarı eleştirip denetlemesi
 • B) Ülkeyi yönetecek lider kadroları eğitmesi
 • C) Halk ve iktidar arasında aracılık yapması
 • D) İktidarda bulunanların başına buyruk hareket etmelerini sağlaması
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi Çoğulcu demokrasinin özelliklerindendir?

 • A) Tek tip toplum oluşturması
 • B) Kültürel tekelciliği benimsemesi
 • C) Herkesi tek tip davranmaya zorlaması
 • D) Çoğunluğun azınlıkta kalanların taleplerini göz ardı etmemesi
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi 1921 anayasasının temel özelliğindendir?

 • A) İnsan haklarına dayalı devlet anlayışını benimsemesi
 • B) Güçler birliğine dayalı meclis hükümeti sistemini benimsemesi
 • C) Yasaların anayasaya uygunluğu için yargısal denetimin getirilmesi
 • D) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi demokratik yaşam tarzını benimsemiş olan bireylerden beklenen bir davranıştır?

 • A) Yönetim mekanizması içerisinde değil sadece yönetilen durumda olması
 • B) Mücadelelerinde sivil toplum örgütlerini dışlaması
 • C) Farklı düşüncelere hoşgörüyle bakabilmesi
 • D) Hakları çiğnendiğinde pasif kalması
SORU 14

• Çalışma ilişkilerinin düzenlenmesi
• Çalışanlar için elverişli çalışma koşullarının sağlanması
• Ülkelerde çalışma ile ilgili yasalarda standart sağlanması
Özellikleri verilen Birleşmiş Milletler Örgütü’nün uzmanlık kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Apartheid’a Karşı Grup
 • B) Uluslararası Çalışma Örgütü
 • C) Çocuk Hakları Komitesi
 • D) İşkenceye Karşı Komite
SORU 15

Avrupa Birliği, üyelerinden ve birliğe dahil olmak isteyen ülkelerden belli kriterleri sağlamasını istemektedir.
Bu kriterlerden demokrasi ve insan haklarıyla ilgili olanı aşağıdakilerden hangisinin adıyla anılmaktadır?

 • A) Devletin yürütme organları
 • B) Davos
 • C) Helsinki
 • D) Malta
SORU 16

Düşünce, ifade ve basın özgürlüğünün sağlanması için 1921 yılında kurulan uluslararası sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Uluslararası Kızılhaç Komitesi
 • B) Uluslararası PEN Kulübü
 • C) Uluslararası Af Örgütü
 • D) Green Peace
SORU 17

Günümüzde dünyanın bazı ülkelerinde yaşayan insanlar kilo verebilmek için sağlık kuruluşlarına bir dolu para harcarken, bazı bölgelerde ise insanlar ya açlıktan ölmekte ya da yetersiz beslenme sonucu sağlıklarını kaybedip temel insan hakkı olan yaşama ve sağlık hakkından mahrum olmaktadırlar.
Bu durum insan haklarının korunmasında engel olan sebeplerden hangisini ifade etmektedir?

 • A) Savaşlar
 • B) Uluslararası terör
 • C) Hızlı toplumsal değişme
 • D) Reformculuk
SORU 18

Kelime anlamı “yeniden doğuş’’ olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Rönesans
 • B) Kamuoyu
 • C) Teokrasi
 • D) Aydınlanma
SORU 19

Bir toplumda toplumsal yapının bütününe dokunmaksızın eskiyen, güncelliğini kaybeden, toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyen kurum ve kuralların düzeltilmesi ve iyileştirilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • A) Devrim
 • B) Reform
 • C) Eşitlik
 • D) Laiklik
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesinin bir gereğidir?

 • A) Halkın iradesinin üstün tutulması
 • B) Vatandaşlar arası ayrıcalığın olması
 • C) Halk arasında dayanışmanın azalması
 • D) Halkın kaderini yöneticilerin belirlemesi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DACBCDABCDDBCBABDABA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?