GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişiliğe örnektir?

 • A) Türk Demokrasi Vakfı
 • B) Öğrenci Mehmet
 • C) Öğretmen Ayşe
 • D) Vatandaş Ali
SORU 2

Kişilerin bir takım haklara sahip olması bu hakların gerçekleşmesi için başka kişilere ve devlete sorumluluklar yükler. Temiz bir çevrede yaşama hakkının, kişilere çevreyi kirletmeme sorumluluğunu yüklediği gibi. .
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sorumluluğa örnektir?

 • A) Alacaklının alacağını istemesi
 • B) İşyeri sahibinin vergisini ödemesi
 • C) Liseyi bitiren öğrencinin diplomasını alması
 • D) Vatandaşların ülke yönetiminde söz hakkı olması
SORU 3

Kişileri devlete ve topluma karşı koruyan hak ve özgürlüklere koruyucu haklar denir. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu haklardandır?

 • A) Din ve vicdan özgürlüğü
 • B) Eğitim ve öğrenim hakkı
 • C) Konut hakkı
 • D) Çalışma hakkı
SORU 4

Hukuk kurallarıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • A) Bazı hukuk kuralları emredicidir.
 • B) Yorumlayıcı hukuk kuralları vardır.
 • C) Hukuk kurallarının bir kısmı tanımlayıcıdır.
 • D) Bütün hukuk kuralları emir ve yasaklar içerir.
SORU 5

I. Ekonomik kalkınma
II. Kuvvetler ayırımı
III. Gelir adaleti ve eşitlik
IV. Mahkemelerin bağımsızlığı
Verilenlerden hangileri sosyal devlet olmanın gereklerindendir?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) II ve IV
SORU 6

Yargı organının yasama organını denetlemesi aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşir?

 • A) Anayasa mahkemesi
 • B) Yargıtay
 • C) Sayıştay
 • D) Danıştay
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin kullandığı denetim mekanizmalarından değildir?

 • A) Soru
 • B) Gensoru
 • C) Mülakat
 • D) Meclis araştırması
SORU 8

Aşağıda verilenlerden hangisi demokrasinin temel ilkelerine aykırıdır?

 • A) Demokrasi temsil esasına dayanır.
 • B) Demokrasi halkın egemenliğine dayanır.
 • C) Demokrasi bireysel özgürlüğü korur ve geliştirir.
 • D) Demokrasilerde kuvvetler birliği esastır.
SORU 9

Ülkemizde seçimlerle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A) Seçimler gizli oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yapılır.
 • B) 22 yaşını dolduran her Türk vatandaşı oy kullanabilir.
 • C) Seçimlerde kısıtlı oy kullanılır.
 • D) Oy kullanmak zorunlu değildir.
SORU 10

Üyelerinin düşünce ve menfaatlerini gerçekleştirmek için iktidarı kısmen ya da tamamen elde etmek amacıyla siyasi hayata katılan gruptur.
Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • A) Devlet
 • B) Siyasi parti
 • C) Çoğulculuk
 • D) Seçim sistemi
SORU 11

• Yasaların yasama, yürütme, yargı organlarını bağlaması
• Devlet erklerinin birbirlerinin alanına müdahale etmemesi
• Yargının hür ve bağımsız olması
Yukarıda verilenler demokrasinin hangi ilkesinin gereklerindendir?

 • A) Laiklik
 • B) Hukukun üstünlüğü
 • C) Seçimler ve temsil
 • D) Çoğulculuk ve katılım
SORU 12

Padişahın yetkilerini tek taraflı olarak kısıtlayacağına dair söz vermesinden kaynaklanan, Müslümanlarla gayrimüslimlere eşit haklar sağlayan, 1839’da Abdülmecit zamanında hazırlanan belge aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Nizam-ı Cedit
 • B) Sened-i İttifak
 • C) Islahat Fermanı
 • D) Gülhane Hattı Hümayunu
SORU 13

Toplumumuzda kadın erkek eşitliğini sağlayacak düzenlemeler yapan kanunların varlığına rağmen kadın erkek eşitsizliği görülmeye devam etmektedir.
Bu durum insan haklarının gerçekleştirilmesinde karşılaşılan aşağıdaki sorunların öncelikle hangisinden kaynaklanmaktadır?

 • A) Devletin ekonomik imkanlarının yetersiz olması
 • B) Yöneticilerin kendi güçlerini arttırmak istemeleri
 • C) Toplumda yanlış töre ve geleneklerin devam etmesi
 • D) Kamu düzeni ve temel haklar arasındaki dengenin kurulamaması
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Örgütü bünyesinde yer almaz?

 • A) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
 • B) Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi
 • C) Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Komitesi
 • D) İşkenceye Karşı Komite
SORU 15

Aşağıda verilen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesiyle ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A) Mahkemeye başvuru için hiçbir şart yoktur.
 • B) Aday devletlerden seçilen yargıçlar görev alır.
 • C) Mahkemenin yaptırımı tazminat ödenmesi şeklindedir.
 • D) İç hukuk yolları tüketilmeden de mahkemeye başvuru yapılabilir.
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi, insan haklarını korumak için faaliyet gösteren uluslararası sivil toplum örgütlerinden biridir?

 • A) Avrupa Birliği
 • B) İnsan haklarına dayalı devlet anlayışına yer verilmesi
 • C) Uluslararası Af Örgütü
 • D) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi, insan haklarının korunmasına engel oluşturur?

 • A) Gelir adaletsizliğinin ortadan kaldırılmaması
 • B) Hızlı toplumsal değişmenin olumsuz etkilerinin önlenmesi
 • C) Irk ayrımcılığının ortadan kaldırılması
 • D) Çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi
SORU 18

Auguste Comte, insanların olayları gerçeküstü bir takım olgularla açıklamaya çalıştıkları, her şeyde büyülü, tılsımlı taraf gördükleri evre olarak aşağıdakilerden hangisini belirtir?

 • A) Teknolojik evre
 • B) Teolojik evre
 • C) Pozitif evre
 • D) Metafizik evre
SORU 19

Bir ülkede belli bir dönemde geçerli olan kuralların zorla ve köklü bir değişikliğe tabi tutularak yerine yenilerinin getirilmesi hangi kavramla ifade edilir?

 • A) Reform
 • B) Devrim
 • C) Çağdaşlaşma
 • D) Aydınlanma
SORU 20

I. Başkasına zarar veren düşünce ve davranışların özgürlük olamayacağı
II. Düşünce ve vicdan hürriyetinin engellenmesi
III. Egemenliğin halka ait olması
IV. Baskıcı yönetim anlayışı
Yukarıda verilenlerden hangileri Atatürk’ün demokrasi ve insan hakları konusundaki görüşlerindendir?

 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) II ve IV
 • D) I ve III
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABADBACDABBDCACCADBD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?