Dil ve Anlatim 8 Dersi 2015 - 2016 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi konferansçının konferans sırasında dikkat etmesi gerekenlerden biri değildir?

 • Konferansın süresini dinleyicileri sıkmayacak şekilde ayarlamalıdır.
 • Dinleyicilerin dikkatini çekmek için sık sık yüksek sesle konuşmalıdır.
 • El, kol ve vücut hareketlerini anlamlı ve yerinde yapmalıdır.
 • Kılık kıyafetine dikkat etmeli, aşırı dikkat çeken elbiseler giymemelidir.
Soru 2

Radyo ve televizyonda çeşitli sorunlar hakkında düzenlenen toplantılar _________ türünde yapılmaktadır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Açık oturum
 • Münazara
 • Söylev
 • röportaj
Soru 3

Aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisinde grup tartışması yoktur?

 • Panel
 • Sempozyum
 • Konferans
 • Münazara
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi münazara başkanının görevlerinden değildir?

 • Ortaya çıkan düşünceleri değerlendirip kazanan tarafı belirlemek
 • Konunun nitelik ve sınırlarının dinleyiciler tarafından anlaşılmasını sağlamak
 • Tartışmanın konu dışına çıkmasını, gereksiz yere uzamasını önlemek
 • Konuşanların düşüncelerini rahatlıkla söyleyebilecekleri bir ortam sağlamak
Soru 5

Forum ve panelin arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

 • Panelde başkan varken forumda yoktur.
 • Forumda tartışmanın sonunda dinleyiciler de tartışmaya katılır.
 • Panelde konuşmacı sayısı en fazla 6’dır, forumda 3’le sınırlıdır.
 • Panelde sonuca ulaşma amacı yoktur, forumda ortak bir sonuca ulaşılır.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisinde oturumlar birkaç gün sürebilir?

 • Panel
 • Sempozyum
 • Münazara
 • Açık
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi münazaranın amaçlarından biri değildir?

 • Öğrencilerin iyi bir şekilde yetişmelerinin sağlanması
 • Öğrencilerin toplum önünde soğukkanlı konuşma alışkanlığı kazanmaları
 • Kendi fikrini başkalarına zorla kabul ettirme alışkanlığı kazandırma
 • Düşüncelerin ve kabullerin sağlıklı bir şekilde karşılaştırılması
Soru 8

Aşağıdaki tartışma türlerinin hangisinde tartışmalar ve alınan kararlar bilimsel değer taşıması yönüyle basılı materyal haline dönüştürülür?

 • Sempozyum
 • Konferans
 • Forum
 • Münazara
Soru 9

Aşağıdakilerin hangisinde bilimsel yazılarla ilgili bir terim yanlış tanımlanmıştır?

 • İndeks: Bir kitabın kişi, yer adı vb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten liste
 • Kaynakça: Belli bir konu, yer veya dönemle ilgili yayınları kapsayan eser
 • Bibliyografya: Sayfa içinde herhangi bir düşünce veya bilgi ile ilgili olarak sayfa altına konulan açıklama
 • Dokümantasyon: Belge bilimi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazıların bölümlerinden biri değildir?

 • Başlık
 • Özet
 • Giriş
 • Düzenleme
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir yazı değildir?

 • Yunus Emre’nin edebî kişiliği hakkında yazılan bir makale
 • “Küresel Isınma” konulu bir metin
 • Yeniçeri Ocağı’nın yapısını anlatan bir tarih metni
 • Kurtuluş Savaşı’nı konu alan bir tiyatro eseri
Soru 12

Aşağıda verilen dipnot örneklerinden hangisi doğru yazılmıştır?

 • (1) Çankaya, Falih Rıfkı Atay, Dünya Yayınları, İstanbul 1935, 2. Baskı, s. 45
 • (1) İstanbul 1935, s. 45, Çankaya, 2. Baskı, Falih Rıfkı Atay, Dünya Yayınları
 • (1) Falih Rıfkı Atay, Çankaya, Dünya Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 1935, s. 45
 • (1) Dünya Yayınları, Çankaya, 2. Baskı, İstanbul 1935, Falih Rıfkı Atay, s. 45
Soru 13

Bilimsel yazılarda dil hangi işlevde kullanılır?

 • Kanalı kontrol işlevi
 • Göndergesel işlev
 • Alıcıyı harekete geçirme
 • Şiirsel işlev
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi makale ve bilimsel yazıların benzer yönlerinden biri değildir?

 • Her ikisinde de okuyucu kitlesinin belli bir bilgi birikimine sahip olması gerekir.
 • Her iki türde de anlatılanların kanıtlanması gerekmektedir.
 • Her iki tür de kurallı cümlelerle kurulur.
 • İki türde de amaç okuyucuyu bilgilendirmektir.
Soru 15

Forum başkanının görevleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Tartışmanın konusunu çok iyi bilmelidir, konuşmacıları iyi tanımalıdır.
 • Konuşmalar sırasında kesinlikle kargaşaya yer vermemelidir.
 • Konuşmacıların gerekli yerlerde sözünü kesip başka bir konuşmacıya söz hakkı vermelidir.
 • Farklı düşünceler arasında ilişkiler kurabilmelidir.
Soru 16

I. Toplantıya dinleyici davet edilmez.
II. Konuşmacılar birbirlerine konuyla ilgili soru sorabilir.
III. Konuşmacılar konunun farklı yönlerini inceler.
IV. Başkan bulunmaz, sırası gelen konuşmacı söz alır.
Numaralanmış cümlelerin hangisi sempozyum için doğru bir bilgi değildir?

 • İçme ve temizlik
 • I. ve IV.
 • II. ve III.
 • III. ve IV.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi açık oturum planında bulunmaz?

 • Açık oturumun yapılış nedeni
 • Konuşmacılara sorulacak sorular
 • Konuşmaları özetlemek
 • Soru soracak dinleyicilerin tespiti
Soru 18

Açık oturumla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Konuşmacı sayısının 10’u geçmemesi tercih edilir.
 • Açık oturumda bir yarışma havası vardır.
 • Açık oturumda dinleyicilerin sorularını almak mümkündür.
 • Açık oturum konusunu dinleyiciler belirler.
Soru 19

Konferans, uzman bir kişinin herhangi bir konu ya da olay hakkında görüş ve düşüncelerini açıklamak amacıyla bir grup ya da topluluk önünde yaptığı konuşma olduğu için _________ ile benzerlik gösterir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Forum
 • Söylev
 • Münazara
 • Sempozyum
Soru 20

Aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisi okullarda düzenlenmeye en elverişli türdür?

 • Münazara
 • Açık oturum
 • Forum
 • Sempozyum
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACABBCACDDCBACBDCBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler