GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 2 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

Toplumsal değerlerin oluşmasında aşağıdakilerden hangisi en az etkilidir?

 • Dinî duygular
 • Millî duygular
 • Kişisel duygular
 • Ahlâkî duygular
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi dinî değerlerden biri değildir?

 • Haram
 • Helâl
 • Sevap
 • Çirkin
SORU 3

Paylaşım, sevgi, saygı, hoşgörü, adalet gibi birçok değer çocukken davranışlara yerleşmekte ve karakter haline gelmektedir.
Verilen bilgiye göre değerlerin ilk oluştuğu yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • İş ortamı
 • Aile ortamı
 • Okul ortamı
 • Arkadaş ortamı
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değerlerin faydalarından biri değildir?

 • Duygu ve heyecanları yönlendirir.
 • Faydalı işlerde birleştirici etki sağlar.
 • Olumlu davranış değişikliğine yol açar.
 • Toplumsal çözülmelere sebep olur.
SORU 5

“O takva sahipleri ki bollukta ve darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah iyilik edenleri sever.”
(Âl-i İmrân suresi, 134. ayet)
“O mü’minler ki, emanetlerine ve ahitlerine (verdikleri sözlerine) riayet ederler.”
(Mü’minun suresi, 8. ayet)
Verilen ayetler aşağıdakilerden hangisini düzenlemeye yöneliktir?

 • Aile yapısını
 • Gelenekleri
 • Ahlak kurallarını
 • İbadet esaslarını
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Milletimizi bir arada tutan ortak değerlerden biri değildir?

 • Doğa sevgisi
 • Bayrak sevgisi
 • İstiklâl Marşı
 • Vatan sevgisi
SORU 7

Kişilik gelişiminin en çok şekillendiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yaşlılık
 • Gençlik
 • Yetişkinlik
 • Çocukluk
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi İslâm’dan önce var olup İslâm’dan sonra da devam ettirilen, İslam tarafından tasvip edilen gelenek ve göreneklerden biridir?

 • Tefecilik yapmak
 • Kan davası gütmek
 • Aşure orucu tutmak
 • Büyücülük ve falcılık yapmak
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi laikliğin temel amaçlarına aykırıdır?

 • Herkesin ibadet etme hakkını güvence altına almak
 • İnanç tercihlerinde insanlara yol göstermek
 • Kişilerin inançlarına baskı oluşturmamak
 • Bütün inançlara karşı tarafsız olmak
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisinin din ve vicdan özgürlüğünün gelişmesinde katkısı yoktur?

 • İlim
 • Hoşgörü
 • Taassup
 • Hürriyet
SORU 11

Türklerin Müslüman Araplarla ilk teması hangi halife zamanında gerçekleşmiştir?

 • Hz. Ali
 • Hz. Osman
 • Hz. Ebubekir
 • Hz. Ömer
SORU 12

Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

 • Ekonomik beklenti içinde olmaları
 • Tek Tanrı inancına sahip olmaları
 • Abbasiler ile kurulan olumlu ilişkiler
 • Bazı örf ve adetlerinin İslam’a yakın olması
SORU 13

• 699 yılında Kufe’de doğmuştur.
• Fıkh-ı Ekber en meşhur eseridir.
• Türklerde İslam anlayışının oluşmasında etkili olmuştur.
Hakkında bilgi verilen İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mâlik bin Enes
 • Numan bin Sabit
 • Ali bin İsmail el-Eş’âri
 • Muhammed bin İdris es Şafiî
SORU 14

Ülkemiz Müslümanlarının çoğunluğunun İtikatta (İnançta) tâbi olduğu mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • Maturidî
 • Mutezile
 • İmamiyye
 • Mürcie
SORU 15

“Makalatu’l İslamiyyîn” ve “El İbâne an Usûli’d-Diyane” adlı eserler aşağıdaki âlimlerden hangisine aittir?

 • İmam Ebu Hanife
 • İmam Şafii
 • İmam Eş’ari
 • İmam Malik
SORU 16

Gönderdiği “Alp Erenler” adlı talebeleriyle Anadolu’da İslam’ın yayılmasında öncülük etmiştir. Genellikle basit ve sade bir dille şiir şeklinde söylemiş olduğu dini öğütleri insanların gönüllerine hitap etmiş ve çok tesirli olmuştur. Bu sözleri “Divan-ı Hikmet” isimli eserde bir araya getirilmiştir.
Hakkında bilgi verilen İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahmet Yesevî
 • Mevlana
 • Yunus Emre
 • Hacı Bektaş Velî
SORU 17

• Asıl adı; Şeyh Nasıruddîn Mahmut’tur.
• Esnafa İslam’ın ticaret ahlâkını ve milli kültürü benimseten bir teşkilat kurmuştur.
• “İş ahlâkına sahip dürüst kişi, ancak kaliteli mal ve hizmet üretebilir.” anlayışına sahiptir.
Hakkında bilgi verilen İslam büyüğü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mevlana
 • Ahî Evran
 • Ahmet Yesevî
 • Hacı Bektaş Velî
SORU 18

Aşağıdaki eser ve yazar eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

 • Hak Dini Kur’an DiliMuhammed Hamdi Yazır
 • El Kanun fit-Tıp – Fahreddin Razi
 • Mefâtihü’l Gayb- İbn-i Sina
 • Kitabü’ş Şifa – Harezmî
SORU 19

• Moğol istilasından dolayı ailesi ile Anadolu’ya gelmiştir.
• İlk öğrenimini babası Sultan Veled’den almıştır.
• Şems-i Tebrizi ile karşılaşması hayatının dönüm noktası olmuştur.
Verilen bilgiler aşağıdaki mutasavvıflardan hangisine aittir?

 • Mevlana Celaleddin Rumi
 • Hacı Bayram Veli
 • Hacı Bektaş Velî
 • Ahmet Yesevî
SORU 20

İmam Şafiî hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • İmam Malik’ten fıkıh dersleri almıştır.
 • Ömrünün son dönemlerini Mısır’da geçirmiştir.
 • Kitabü’l-Ümm ve er-Risâle en önemli eserlerindendir.
 • Meşhur talebeleri İmam Yusuf ve İmam Muhammed’dir.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDBDCADCBCDABACABAAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler