GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 3 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

Her resmin bir ressamı, her kalemin bir yapanı, her eşyanın bir ustası olduğu gibi bu kâinatın da bir _________ vardır.
Metinde boş bırakılan yere, cümlenin anlamına uygun olarak aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • yapısı
 • düzeni
 • yaratıcısı
 • koruyucusu
SORU 2

“Eğer göklerde ve yerde Allah’tan başka ilahlar olsaydı, göklerin ve yerin düzeni bozulurdu…”
(Enbiyâ suresi, 22. ayet)
“De ki: onların iddia ettiği gibi Allah’la beraber (başka) ilahlar olsaydı o zaman o ilahlar da arşın sahibine ulaşmak için elbette bir yol arardı.”
(İsrâ suresi, 42. ayet)
Bu ayetler Allah’ın hangi özelliğini vurgulamaktadır?

 • Gücünü
 • Bilgisini
 • Varlığını
 • Birliğini
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi insanın Allah’la iletişim kurma yollarından biri değildir?

 • Dua etmek
 • Sır saklamak
 • Tövbe etmek
 • Kur’an okumak
SORU 4

Aşağıdaki davranışların hangisini, mü’min bir insanın yapması beklenmez?

 • Sıkıntılara karşı sabırlı olması
 • Rızkını helâl yoldan kazanmaya dikkat etmesi
 • Yaşadığı toplumun sorunlarına duyarsız kalması
 • Yaptığı işlerden sorumlu tutulacağı bilinciyle hareket etmesi
SORU 5

Allah’ın rızasını kazandıracak her türlü iyi iş ve davranış ibadet olarak kabul edilmektedir. .
Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi ibadet kapsamına girmez?

 • Eğitime destek vermek
 • Yaşlılara yardımcı olmak
 • Yetime ve yoksula sahip çıkmak
 • Rızkını şans oyunlarına bağlamak
SORU 6

Kişinin yaptığı hata ve günahlardan pişman olması ve bunları bir daha yapmamaya karar vermesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • Tövbe
 • Dua
 • Zikir
 • İbadet
SORU 7

Kur’an-ı Kerim okuyan bir Müslümanın öncelikli hedefi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

 • Günahlarının affedilmesini sağlamak
 • Allah’ın emirlerini anlayıp yaşamak
 • Ölmüşlerine dua etmek
 • Okuyuşunu geliştirmek
SORU 8

• Allah’ın tek olması
• Allah’ın her şeyi bilmesi
• Allah’ın sonsuz güce sahip olması
Verilen bilgilerde, Allah’ın aşağıdaki sıfatlarından hangisiyle ilgili bir açıklama yoktur?

 • İlim
 • Kelam
 • Kudret
 • Vahdaniyet
SORU 9

Aşağıdaki kutsal kitap ve gönderildiği peygamber eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • İncil – Hz. İsa
 • Zebur – Hz. Davut
 • Tevrat – Hz. İbrahim
 • Kur’an-ı Kerim – Hz. Muhammed
SORU 10

“Kim zerre kadar hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar şer işlemişse onu görür.”
(Zilzâl suresi, 7-8. ayetler)
Verilen ayetlerde ahiretin hangi aşaması vurgulanmaktadır?

 • Ba’s
 • Kabir
 • Mahşer
 • Hesap
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi namaza başlamadan önce yerine getirmemiz gereken şartlarından biri değildir?

 • Örtünmek
 • Abdest almak
 • Kur’an okumak
 • Kıbleye dönmek
SORU 12

“Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Umulur ki korunup sakınırsınız.”
(Bakara suresi, 183. ayet)
Bu ayetten oruç ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

 • İnsanı kötülüklerden koruyacağı
 • Hasta ve yolcu olanlara kolaylık tanındığı
 • Terk edilmesinin insanı günaha düşüreceği
 • İslam’dan önceki ümmetlere de emredildiği
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi mal ile yapılan bir ibadet değildir?

 • Namaz
 • Zekât
 • Fitre
 • Kurban
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi zekâtın faydalarından biri değildir?

 • Zekât veren kişide mal sevgisi artar.
 • Kişiyi cimrilik hastalığından kurtarır.
 • Sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya katkı sağlar.
 • Toplumda birlik ve beraberlik bağlarını güçlendirir.
SORU 15

Yılın belli günlerinde ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek, Arafat’ta vakfe yapmak, Mekke ve çevresindeki bazı kutsal yerleri ziyaret ederek yerine getirilen bir ibadettir.
Hakkında bilgi verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Umre
 • Zekât
 • Namaz
 • Hac
SORU 16

“Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır. Fakat O’na sadece sizin takvanız (Allah’a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır.”
(Hac suresi, 37. ayet)
Bu ayette Kurban ile ilgili aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?

 • İhlâs ve samimiyet ile yapılmasına
 • Mal ile yapılan bir ibadet olduğuna
 • Her Müslümanın yapması gerektiğine
 • Kurban etinin paylaşılması gerektiğine
SORU 17

“… Emrolunduğun gibi dosdoğru ol…”
(Şûrâ suresi, 15. ayet)
Bu ayet Peygamberimizin niteliklerinden hangisini vurgulamaktadır?

 • İsmet
 • Fetanet
 • Sıdk
 • Tebliğ
SORU 18

Kur’an-ı Kerim’in kısa açıklamalarla başka bir dile tercüme edilmesine ne denir?

 • Mushaf
 • Tefsir
 • Meal
 • Hadis
SORU 19

“İşte bu Kur’an kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak tek bir ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir bildiridir.”
(İbrâhim suresi, 52. ayet)
Bu ayette Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir?

 • Anlaşılıp uygulanması gerektiğine
 • Ezberlenmesi gerektiğine
 • Arapça indirildiğine
 • Son kitap olduğuna
SORU 20

“Ey Peygamber! Rabb’inden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O’nun verdiği görevi yapmamış olursun…”
(Mâide suresi, 67. ayet)
Verilen ayette Peygamberimiz aşağıdakilerden hangisi ile emrolunmuştur?

 • Doğru olmak
 • Güvenilir olmak
 • Günahlardan kaçınmak
 • Daveti insanlara ulaştırmak
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDBCDABBCDCBAADACCAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler